Jump to ContentJump to Main Navigation
The Ming Prince and DaoismInstitutional Patronage of an Elite$

Richard G. Wang

Print publication date: 2012

Print ISBN-13: 9780199767687

Published to Oxford Scholarship Online: September 2012

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199767687.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (www.oxfordscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use (for details see http://www.oxfordscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 26 February 2017

(p.253) Bibliography

(p.253) Bibliography

Source:
The Ming Prince and Daoism
Publisher:
Oxford University Press

Abbreviations

 • AM Asia Major

 • BTGZC Beijing tushuguan guji zhenben congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, [1987–88?].

 • CEA Cahiers d’Extrême-Asie

 • DMB Goodrich, L. Carrington, and Chaoying Fang, eds. Dictionary of Ming Biography 1368–1644. New York: Columbia University Press, 1976.

 • DZ Daozang 道藏. Rpt. Taipei: Xinwenfeng, 1977. The Daozang editions are listed by their number in Kristofer Schipper, Concordance du Tao-tsung (Paris: Ecole Française d’Extrême Orient, 1975).

 • GZC Gugong zhenben congkan 故宮珍本叢刊. Haikou: Hainan chubanshe, 2000.

 • HJAS Harvard Journal of Asiatic Studies

 • JCR Journal of Chinese Religions

 • JY Chongkan daozang jiyao 重刊道藏輯要. Rpt. Chengdu: Bashu shushe, 1995.

 • MS Monumenta Serica

 • SBBY Sibu beiyao 四部備要

 • SBCK Sibu congkan 四部叢刊

 • SJC Siku jinhuishu congkan 四庫禁燬書叢刊

 • SJCB Siku jinhuishu congkan bubian 四庫禁燬書叢刊補編

 • SKQS Siku quanshu 四庫全書

 • SKQSCC SKQS cunmu congshu 四庫全書存目叢書

 • SKQSCCB SKQS cunmu congshu bubian 四庫全書存目叢書補編

 • SWJ Siku weishoushu jikan 四庫未收書輯刊

 • SYMQSTC Song Yuan Ming Qing shumu tiba congkan 宋元明清書目題跋叢刊. Beijing: Zhonghua shuju, 2006.

 • (p.254) TP T’oung Pao

 • XSKQS Xuxiu SKQS 續修四庫全書

 • ZDC Zhongguo daoguanzhi congkan 中國道觀志叢刊. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 2000.

 • ZDCX Zhongguo daoguanzhi congkan xubian 中國道觀志叢刊續編. Yangzhou: Guangling shushe, 2004.

 • ZW Zangwai daoshu 藏外道書. Chengdu: Bashu shushe, 1992 and 1995.

 • ZXWC Zhongguo xibei wenxian congshu 中國西北文獻叢書. Lanzhou: Lanzhou guji shudian, 1990.

Sources

Abe, Stanley K. “Heterological Visions: Northern Wei Daoist Scripture from Shaanxi Province.” CEA 9 (1996–97): 69–83.

Akizuki Kan’ei 秋月觀暎. Chūgoku kinsei Dōkyō no keisei: Jōmyōdō no kisoteki kenkyū 中國近世道教の形成──淨明道の基礎的研究. Tokyo: Sōbunsha, 1978.

Akizuki Kan’ei. “Jōmyōdō kenky ū jō no ni-san no mondai (2)” 淨明道研究上の二·三問題二. In Chūgoku ni okeru ningensei no tankyū 中國における人間性の探究, ed. Kanaya Osamu 金谷治, 523–37. Tokyo: Sōbunsha, 1983.

Akizuki Kan’ei. “Jōmyōin myōsai shinpō shōkō” 淨明院妙濟神方小考. In Chūgoku no shūkyō shisō to kagaku: Makio Ryōkai hakushi shōju kinen ronshū 中国の宗教思想と科学:牧尾良海博士頌寿記念論集, 3–12. Tokyo: Kokusho kankōkai, 1984.

Andersen, Poul. “The Practice of Bugang.” CEA 5 (1989–90): 15–53.

Bai Shuli 白述禮. Da Ming Qing Jingwang Zhu Zhan 大明慶靖王朱. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2008.

Bai Ying 白穎. “Xiangyang Mingdai wangfu jianzhu chutan” 襄陽明代王府建築初探. Huazhong jianzhu 26 (2008): 27–31.

Bai Yuchan 白玉蟾. Haiqiong Yuchan xiansheng wenji 海瓊玉蟾先生文集 in six juan, and Xuji 續集 in two juan, ed. Zhu Quan 朱權. Xin’an: 1583–1620. A rare book in the Harvard-Yenching Library. This is a reprint of the original edition printed by Zhu Quan in the Ning Princely House in 1442.

Bai Yuchan. Jingyang Xu zhenjun zhuan 旌陽許真君傳. In idem, Yulong ji 玉隆集, in Xiuzhen shishu 修真十書, 33.1a–17b. DZ 263.

Bao Hongchang 暴鴻昌. “Mingdai fanjin jianlun” 明代藩禁簡論. Jianghan luntan 1989.4: 53–57

Bao Hongchang. “Mingdai zongfan tequan de yanbian” 明代宗藩特權的演變. Beifang luncong 1984.5: 88–92.

Barnhart, Richard. “Streams and Hills under Fresh Snow Attributed to Kao K’o-ming.” In Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting, (p.255) ed. Alfreda Murck and Wen C. Fong, 223– 46. New York: Metropolic Museum of Art, and Princeton: Princeton University Press, 1991.

Barrett, T. H. “Buddhism, Taoism and the Rise of the City Gods.” In The Buddhist Forum Volume II Seminar Papers 1988–1990, ed. Tadeusz Skorupski, 13–25. London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1991.

Beijing tushuguan 北京圖書館, comp. Beijing tushuguan guji shanben shumu 北京圖書館古籍善本書目. Beijing: Shumu wenxian chubanshe, 1987 or 1988.

Beijing tushuguan jinshizu 北京圖書館金石組, comp. Beijing tushuguan cang Zhongguo lidai shike taben huibian 北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編. Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe, 1989.

Bell, Catherine. “‘A Precious Raft to Save the World’: The Interaction of Scriptural Traditions and Printing in a Chinese Morality Book.” Late Imperial China 17.1 (1996): 158–200.

Bell, Catherine. “Printing and Religion in China: Some Evidence from the Taishang ganying pian.” JCR 20 (1992): 173–86.

Bokenkamp, Stephen R. “The ‘Pacing the Void’ Stanzas of the Ling-pao Scriptures.” Master’s thesis, University of California, Berkeley, 1981.

Bokenkamp, Stephen R. “Taoism and Literature: The Pi-lo Question.” Taoist Resources 3.1 (1991): 57–72.

Bokenkamp, Stephen R. “The Yao Boduo Stele as Evidence for ‘Dao-Buddhism’ of the Early Lingbao Scriptures.” CEA 9 (1996–1997): 55–67.

Boltz, Judith M. “In Homage to T’ien-fei.” Journal of the American Oriental Society 106.1 (1986): 211–32.

Boltz, Judith M. A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries. Berkeley: University of California, Center for Chinese Studies, 1987.

Boltz, Judith M. “Zhu Quan.” In The Encyclopedia of Taoism, ed. Fabrizio Pregadio, 1294–95. London: Routledge, 2008.

Brokaw, Cynthia J. “On the History of the Book in China.” In Printing and Book Culture in Late Imperial China, ed. idem and Kai-wing Chow, 3–54. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005.

Brook, Timothy. “At the Margin of Public Authority: The Ming State and Buddhism.” In idem, The Chinese State in Ming Society, 139–57. London: RoutledgeCurzon, 2005.

Brook, Timothy. Praying for Power: Buddhism and the Formation of Gentry Society in Late-Ming China. Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University, and Harvard-Yenching Institute, 1993.

Bujard, Marianne. “Le Joyau de Chen: Cults historique—culte vivant.” CEA 10 (1998): 131–81.

Cao Xuequan 曹學佺. Shuzhong guangji 蜀中廣記. SKQS.

Chaffee, John W. Branches of Heaven: A History of the Imperial Clan of Sung China. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 1999.

Chan Hok-lam 陳學霖. “The Chien-wen, Yung-lo, Hung-hsi, and Hsüan-te Reigns.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 7: 182–304.

(p.256) Chan Hok-lam. “Ming Taizu Jifei lu shuhou: Qin Zhou Qi Tan Lu Dai Jingjiang zhuwang zuixing xulu” 明太祖紀非錄書後﹕秦周齊潭魯代靖江諸王罪行敘錄. Journal of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong 45 (2005): 97–140.

Chan Hok-lam. “Ming Taizu’s Problem with His Sons: Prince Qin’s Criminality and Early-Ming Politics.” AM 3rd series, 20.1 (2007): 45–103.

Chan Hok-lam. “Xie Jin (1369–1415) as Imperial Propagandist: His Role in the Revisions of the Ming Taizu Shilu.” TP 91.1–3 (2005): 58–124.

Chan Hok-lam. “‘Zhenwu shen, Yongle xiang’ chuanshuo suyuan” 「真武神•永樂像」傳說溯源. In idem, Mingdai renwu yu chuanshuo 明代人物與傳說, 87–127. Hong Kong: The Chinese University Press, 1997.

Chang Bide 昌彼得. “Mingfan keshu kao” 明藩刻書考. In idem, Banben muluxue luncong 版本目錄學論叢, 1: 39–103. Taipei: Xuehai chubanshe, 1977.

Chang Bide et al., ed. Mingren zhuanji ziliao suoyin 明人傳記資料索引. 2nd ed. Taipei: National Central Library, 1978.

Chang Maolai 常茂徕, ed. Rumeng lu 如夢錄. Anno. Kong Xianyi 孔憲易. Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe, 1984.

Chao Li 晁瑮. Chaoshi Baowen tang shumu 晁氏寶文堂書目. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2005.

Chartier, Roger. “General Introduction: Print Culture.” In The Culture of Print: Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, ed. Roger Chartier, trans. Lydia G. Cochrane, 1–10. Princeton: Princeton University Press, 1989.

Chavannes, Edouard. “Le jet des dragons.” Mémoires concernant l’Asie orientale 3 (1919): 53–220.

Chavannes, Edouard. Le T’ai Chan: Essai de monographie d’un culte chinois. Annales du Musée Guimet. Paris: Ernest Leroux, 1910.

Chen Baoliang 陳寶良. Mingdai shehui shenghuo shi 明代社會生活史. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004.

Chen Bing 陳兵. “Mingdai Quanzhen dao” 明代全真道. Shijie zongjiao yanjiu 1992.1: 40–51.

Chen Ding 陳鼎. Liuxi waizhuan 留溪外傳. 1698; SKQSCC.

Chen Guofu 陳國符. Daozang yuliu kao 道藏源流攷. Beijing: Zhonghua shuju, 1963.

Chen Jiang 陳江. “Ming fanwang hunpei zhidu kaolue” 明藩王婚配制度考略. Dongnan wenhua 1991.1: 87–95.

Chen Shouzhong 陳守忠. He-Long shidi kaoshu 河隴史地考述. Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe, 1993.

Chen Tian 陳田. Mingshi jishi 明詩紀事. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1993.

Chen Wannai 陳萬鼐. Zhu Zaiyu yanjiu 朱載堉研究. Taipei: National Palace Museum, 1992.

Chen Wanyi 陳萬益. Wan-Ming xiaopin yu Mingji wenren shenghuo 晚明小品與明季文人生活. 2nd ed. Taipei: Daan, 1992.

(p.257) Chen Wen 陳文 et al., ed. Ming Yingzong shilu 明英宗實錄. 1467; Taipei: Academia Sinica, 1962 ed.

Chen Wenhua 陳文華. “Jiangxi Xinjian Ming Zhu Quan mu fajue” 江西新建明朱權墓發掘. Kaogu 1962.4: 202–5.

Chen Yaoting 陳耀庭. Daojiao liyi 道教禮儀. Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe, 2003.

Chen Yiyuan 陳一元. Shushi shanfang ji 漱石山房集. SJCB.

Chen Yong 陳勇. “Mingdai Yanzhou Luwang he wangfu” 明代兗州魯王和王府. Zhongzhou jingu 2003.1: 8–16.

Chen Yuan 陳垣, comp., Chen Zhichao 陳智超 and Zeng Qingying 曾慶瑛, eds. Daojia jinshi lue 道家金石略. Beijing: Wenwu chubanshe, 1988.

Chen Zushou 陳祖綬. Huang-Ming zhifang liang jing shisan sheng ditu biao 皇明職方兩京十三省地圖表. Xuanlan tang congshu 玄覽堂叢書 ed.

Cheng Xianjia 程先甲. You Long congji 游隴叢記. 1922; ZXWC.

Cheng Zhaosheng 程兆生. Lanzhou tan’gu 蘭州談古. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 1992.

Cheng Zhizhao 程之玿 and Chang Yu 常煜, comp. Lu’an shichao qianbian 潞安詩鈔前編. Changzhi: Guaguo weineng zhai 寡過未能齋, 1839. A rare book in the Harvard-Yenching Library.

Chia, Lucille. “Publications of the Ming Principalities: A Distinct Example of Private Printing.” Ming Studies 54 (2006): 24–70.

Chittick, Andrew. Patronage and Community in Medieval China: The Xiangyang Garrison, 400–600 CE. Albany: State University of New York Press, 2009.

Chongqing shi bowuguan 重慶市博物馆, comp. Zhongguo Xinan diqu lidai shike huibian 中國西南地區歷代石刻匯編. Tianjin: Tianjin guji chubanshe, 1998.

Chuang Hung-i 莊宏誼. Mingdai daojiao zhengyi pai 明代道教正一派. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1986.

Clunas, Craig. Screen of Kings: Art, Power and Imperial Family in Ming China. London: Reaktion Books, forthcoming.

Cui Guoqing 崔國慶. “Nanyang chongxin xiushan hou de Mingdai guji Wangfu shan xiang youren kaifang” 南陽重新修繕後的明代古跡王府山向遊人開放. Lüyou 1994.5: 46.

Daofa huiyuan 道法會元. DZ 1220.

Darnton, Robert. “What Is the History of Books?” Dædalus 111.3 (1982): 65–83.

Davis, Edward L. “Arms and the Tao: Hero Cult and Empire in Traditional China.” In Sōdai no shakai to shūkyō 宋代の社会と宗教, ed. Sōdai kenkyūkai, 1–56. Tokyo: Kyūiko shoin, 1985.

Davis, Edward L. Society and the Supernatural in Song China. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2001.

Davis, Tenney, and Chao Yün-ts’ung. “A Fifteenth Century Chinese Encyclopedia of Alchemy.” Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 73.13 (1940): 391–99.

(p.258) de Bary, Wm. Theodore et al. Self and Society in Ming Thought. New York: Columbia University Press, 1970.

De Bruyn, Pierre-Henry. “Daoism in the Ming.” In Daoism Handbook, ed. Livia Kohn, 594–622.

De Bruyn, Pierre-Henry. Le Wudang Shan: Histoire des récits fondateurs. Paris: Les Indes savantes, 2010.

De Meyer, Jan A. M. “Linked Verse and Linked Faiths: An Inquiry into the Social Circle of an Eminent Tang Dynasty Taoist Master.” In Linked Faiths, ed. idem and Peter M.Engelfriet, 148–83.

De Meyer, Jan A. M., and Peter M. Engelfriet, eds. Linked Faiths: Essays on Chinese Religions and Traditional Culture in Honour of KristoferSchipper. Leiden: Brill, 2000.

Dean, Kenneth. Taoist Ritual and Popular Cults of Southeast China. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Dean, Kenneth. “Transformations of the She 社 (Altars of the Soil) in Fujian.” CEA 10 (1988): 19–75.

Deng Siyu 鄧嗣禹. “Chenghuang kao” 城隍考. Shixue nianbao 2.2 (1935): 249–76.

Despeux, Catherine. “Lingjian zi.” In The Taoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 788.

Diesinger, Gunter. Vom General zum Gott: Kuan Yü (gest. 220 n. Chr.) und seine “posthume Karriere”. Frankfurt: Haag und Herchen, 1984.

Ding Bing 丁丙. Shanben shushi cangshu zhi 善本書室藏書志. SYMQSTC.

Ding Huang 丁煌. “Taibei cang Ming Xuande ben Shangqing lingbao jidu dacheng jinshu chuyan” 臺北藏明宣德本上清靈寶濟度大成金書初研. In idem, Han Tang daojiao lunji 漢唐道教論集, 246–80. Beijing: Zhonghua shuju, 2009.

Ding Huang. “Zhengyi dahuang yuxiu yanshou jinglu chuyan” 正一大黃預修延壽經籙初研. Daojiaoxue tansuo 8 (1994): 373–430 (1); 9 (1995): 199–380 (2); 10 (1997): 342–62 (3).

Dongzhen Shangqing kaitian santu qixing yidu jing 洞真上清開天三圖七星移度經. DZ 1317.

Dott, Brian R. Identity Reflections: Pilgrimages to Mount Tai in Late Imperial China. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2004.

Dreyer, Edward L. Early Ming China: A Political History 1355–1435. Stanford: Stanford University Press, 1982.

Du Xinfu 杜信孚 and Du Tongshu 杜同書. Quan Ming fensheng fenxian keshu kao 全明分省分縣刻書考. Beijing: Xianzhuang shuju, 2001.

Du Yue 都樾. “Mingdai zongshi de wenhua chengjiu jiqi yingxiang” 明代宗室的文化成就及其影響. Xueshu luntan 1997.3: 88–93.

Duara, Prasenjit. “Superscribing Symbols: The Myth of Guandi, Chinese God of War.” Journal of Asian Studies 47.4 (1988): 778–95.

Duindam, Jeroen. Myths of Power: Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.

(p.259) East Asiatic Library at UC Berkeley, comp. Bokelai Jiazhou daxue Dongya tushuguan zhongwen shanben shuzhi 柏克萊加州大學東亞圖書館中文善本書志. Shanghai: Shanghai guji chubanshem 2005.

Eberhard, Wolfram. “Temple-Building Activities in Medieval and Modern China: An Experimental Study.” MS 23 (1964): 264–318.

Ebrey, Patricia. “Portrait Sculptures in Imperial Ancestral Rites in Song China.” TP 83.1–3 (1997): 42–92.

Ekvall, Robert B. Religious Observances in Tibet: Patterns and Function. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

Endicott-West, Elizabeth. Mongolian Rule in China: Local Administration in the Yuan Dynasty. Cambridge, Mass.: Harvard University, Council on East Asian Studies, 1989.

Esposito, Monica. “The Longmen School and Its Controversial History during the Qing Dynasty.” In Religion and Chinese Society, ed. John Lagerwey, 621–98.

Fan Bangdian 范邦甸. Tianyi ge shumu 天一閣書目. XSKQS.

Fan Guangchun 樊光春. Xibei daojiao shi 西北道教史. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2010.

Fan Peiwei 范沛濰. “Zhouwang yu Mingdai Kaifeng” 周王與明代開封. Shixue yuekan 1994.4: 111–18.

Fan Yu 樊譽. “Mingdai zongshi de huji guanli” 明代宗室的戶籍管理. Cangsang 2007.3: 7–8.

Fan Zhiqing 范植清. “Mingchao huangshi de jiasu yu Chuwang Zhu Huakui jianü” 明朝皇室的嫁俗與楚王朱華奎嫁女. Shixue yuekan 1989.2: 108–10.

Farmer, Edward L. Early Ming Government: The Evolution of Dual Capitals. Cambridge, Mass.: East Asian Research Center, Harvard University, 1976.

Farmer, Edward L. Zhu Yuanzhang and Early Ming Legislation: The Reordering of Chinese Society Following the Era of Mongol Rule. Leiden: Brill, 1995.

Feng Qianshan 馮千山. “Sun Biyun kaolue” 孫碧雲考略. Wudang 1992.4: 29–30, 42, 4.

Feuchtwang, Stephen. “School-Temple and City God.” In The City in Late Imperial China, ed. G. W. Skinner, 581–608. Stanford: Stanford University Press, 1977.

Fu Jinquan 傅金銓. Tianxian zhengli dufa dianjing 天仙正理讀法點睛. ZW.

Fu Shanquan 傅山泉. “Lun ershi Luwang Zhu Changfang de wenhua chengjiu jiqi yingxiang” 論二世潞王朱常淓的文化成就及其影響. Xinxiang shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 15.4 (2001): 26–28.

Fu Yiling 傅衣凌. Fu Yiling zhishi wushi nian wenbian 傅衣凌治史五十年文編. Fuzhou: Xiamen daxue chubanshe, 1989.

Furth, Charlotte. A Florishing Yin: Gender in China’s Medical History, 960–1665. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999.

Gao Liangzuo 高良佐. Xibei suiyao ji 西北隨軺記. 1936; ZXWC.

Gao Ru 高儒. Baichuan shuzhi 百川書志. Shanghai: Gudian wenxue chubanshe, 1957.

(p.260) Gao Yanlin 高豔林. “Lun Da Ming Gongmu Xianhuangdi shilu de shiliao jiazhi” 論大明恭穆獻皇帝實錄的史料價值. Nankai xuebao 1998.3: 13–19.

Ge Hong 葛洪. Baopuzi 抱朴子. Yanzhou: Juye Commandery Princely House, Chengxun shuyuan, 1565; fac. rpt. SBCK.

Geiss, James. “The Chia-ching Reign, 1522–1566.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 7: 440–510.

Gest Library of Princeton University, comp. Pulinsidun daxue Geside dongfang tushuguan Zhongwen jiuji shumu 普林斯頓大學葛思德東方圖書館中文舊籍書目. Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan, 1990.

Gong Yin 龔蔭. Zhongguo tusi zhidu 中國土司制度. Kunming: Yunnan minzu chubanshe, 1992.

Goossaert, Vincent. “Bureaucratic Charisma: The Zhang Heavenly Master Institution and Court Taoists in Late-Qing China.” AM 3rd series, 17.2 (2004): 121–59.

Goossaert, Vincent. “Mapping Charisma among Chinese Religious Specialists.” Nova Religio 12.2 (2008): 12–28.

Goossaert, Vincent. “Resident Specialists and Temple Managers in Late Imperial China.” Minsu quyi 153 (2006): 25–68.

Goossaert, Vincent. The Taoists of Peking, 1800–1949: A Social History of Urban Clerics. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2007.

Grootaers, W. A. “The Hagiography of the Chinese God Chen-wu, the Transmission of Rural Traditions in Chahar.” Rpt. in idem, The Sanctuaries in a North-China City, 123–70.

Grootaers, W. A. The Sanctuaries in a North-China City: A Complete Survey of the Cultic Buildings in the City of Hsüan-hua (Chahar). Brussels: Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 1995.

Gu Bingqian 顧秉謙 et al., ed. Ming Shenzong shilu 明神宗實錄. Taipei: Academia Sinica, 1966.

Gu Cheng 顧誠. “Mingdai de zongshi” 明代的宗室. In Ming-Qing shi guoji xueshu taolunhui lunwenji 明清史國際學術討論會論文集, 89–111. Tianjin: Tianjin renmin chubanshe, 1982.

Gu Guangqi 顧廣圻. Sishi zhai shuba 思適齋書跋. SYMQSTC.

Gu Jingxing 顧景星. Baimao tang ji 白茅堂集. SKQSCC.

Gu Qiyuan 顧起元. Lanzhen caotang ji 嬾真草堂集. 1618; SJCB.

Gu Yanwu 顧炎武. Ri zhi lu jiaozhu 日知錄校注. Anno. Chen Yuan. Hefei: Anhui daxue chubanshe, 2007.

Gu Yanwu. Tianxia junguo libing shu 天下郡國利病書. SKQSCC.

Gu Yanwu. Tinglin wenji 亭林文集. In idem, Tinglin shiwenji 亭林詩文集. SBBY.

Gu Zuyu 顧祖禹. Dushi fangyu jiyao 讀史方輿紀要. XSKQS.

Guo Houan 郭厚安 and Chen Shouzhong et al. Gansu gudaishi 甘肅古代史. Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe, 1989.

(p.261) Guo Houan and Wu Tingzhen 吳廷楨 et al., eds. Youjiu de Gansu lishi 悠久的甘肅歷史. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 1988.

Guo Shaoyu 郭紹虞. “Mingdai de wenren jituan” 明代的文人集團. In idem, Zhaoyu shi gudian wenxue lunji 照隅室古典文學論集, v. 1, 518–610. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1983.

Guo Zhengyu 郭正域. Huang-Ming dianli zhi 皇明典禮志. XSKQS.

Ter Haar, Barend J. “Buddhist-Inspired Options: Aspects of Lay Religious Life in the Lower Yangzi from 1100 until 1340.” TP 87.1–3 (2001): 92–152.

Ter Haar, Barend J. “The Genesis and Spread of Temple Cults in Fukien.” In Development and Decline of Fukien Province in the 17th and 18th Centuries, ed. E. B. Vermeer, 349–96. Leiden: Brill, 1990.

Ter Haar, Barend J. “Local Society and the Organization of Cults in Early Modern China: A Preliminary Study.” Studies in Central and East Asian Religions 8 (1995): 1–43.

Ter Haar, Barend J. “The Rise of the Guan Yu Cult: The Taoist Connection.” In Linked Faiths, ed. Jan de Meyer and Peter Engelfriet, 184–204.

Halperin, Mark. Out of the Cloister: Literati Perspectives on Buddhism in Sung China, 960–1279. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2006.

Han Dacheng 韓大成. Mingdai chengshi yanjiu 明代城市研究. Rev. ed. Beijing: Zhonghua shuju, 2009.

Hansen, Valerie. “Gods on Walls: A Case of Indian Influence on Chinese Lay Religion?” In Religion and Society in T’ang and Sung China, ed. Patricia Buckley Ebrey and Peter N. Gregory, 75–113. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1993.

“Hanxu Zhu zhenren zhuan” 涵虛朱真人傳. In Hu Zhiwen et al., ed., Taishang lingbao jingming zongjiao lu, 6.98–99.

He Qiaoyuan 何喬遠. Mingshan cang 名山藏. XSKQS.

He Tang 何鏜. Xiurang tongkao 修攘通考. 1578; SKQSCC.

He Yudu 何宇度. Yibu tanzi 益部談資. SKQS.

He Zongmei 何宗美. Mingmo Qingchu wenren jieshe yanjiu 明末清初文人結社研究. Tianjin: Nankai daxue chubanshe, 2003.

He Zongmei. Wenren jieshe yu Mingdai wenxue de yanjin: Mingdai wenren jieshe xianxiang yu wenxue liupai, wenxue sichao yanjiu 文人結社與明代文學的演進﹕明代文人結社現象與文學流派、文學思潮研究. 2 vols. Beijing: Renmin chubanshe, 2011.

Heijdra, Martin. “The Socio-Economic Development of Rural China during the Ming.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 8: 417–578.

Ho Peng Yoke and Chiu Ling Yeong. Prince Zhu Quan and His Gengxin Yuce. Hong Kong: Department of Chinese, University of Hong Kong; Brisbane: School of Modern Asian Studies, Griffith University, 1983.

Holm, David. “The Death of Tiaoxi (the ‘Leaping Play’): Ritual Theatre in the Northwest of China.” Modern Asian Studies 37.4 (2003): 863–84.

(p.262) Holmgren, Jennifer. “Imperial Marriage in the Native Chinese and Non-Han State, Han to Ming.” In Marriage and Inequality in Chinese Society, ed. Rubie S. Watson and Patricia Buckley Ebrey, 58–92. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.

Holzman, Donald. “Ts’ao Chih and the Immortals.” AM 3rd series, 1.1 (1988): 15–57.

Hong Shunlong 洪順隆. Liuchao shilun 六朝詩論. Taibei: Wenjin chubanshe, 1985.

Hu Tiejun 胡鐵軍 et al. Aiwo Zhonghua aiwo Gansu 愛我中華愛我甘肅. Beijing: Beijing shifan xueyuan chubanshe, 1991.

Hu Yinglin 胡應麟. Shaoshi shanfang ji 少室山房集. SKQS.

Hu Zhenqi 胡振祺. “Ming kanban Daozang” 明刊版道藏. In Zhongguo kaogu jicheng: Huabei juan: Beijing shi, Tianjin shi, Hebei sheng, Shanxi sheng 中國考古集成華北卷﹕北京市、天津市、河北省、山西省, ed. Sun Jinji 孫進己 et al., 19:1509. Harbin: Harbin chubanshe, 1994.

Hu Zhiwen 胡之玟 and Hu Shixin 胡士信, eds. Taishang lingbao jingming zongjiao lu 太上靈寶淨明宗教錄. Nanchang: Qingyunpu, 1691; rpt. Nanchang: Xishan Wanshougong and Nanchang Wanshougong, 2004.

Huang Chuanyi 黃傳懿 et al. Zhongguo wenwu dituji: Hubei fence 中國文物地圖集湖北分冊. Xi’an: Xi’an ditu chubanshe, 2002.

Huang Huajie 黃華節. Guangong de ren’ge yu shen’ge 關公的人格與神格. Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan, 1995.

Huang Miantang 黃冕堂. Mingshi guanjian 明史管見. Ji’nan: Qilu shushe, 1985.

Huang, Ray. 1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline. New Haven: Yale University Press, 1981.

Huang, Ray. Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

Huang Yuji 黃虞稷. Qianqing tang shumu 千頃堂書目. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2001.

Huang Yunmei 黃雲眉. Mingshi kaozheng 明史考證, vol. 4. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Hucker, Charles O. “Ming Government.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 8: 9–105.

Hymes, Robert. Way and Byway: Taoism, Local Religion, and Models of Divinity in Sung and Modern China. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002.

Idema, Wilt L. “Chu Ch’üan.” In The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, ed. William H. Nienhauser, Jr., 329–30. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

Idema, Wilt L. The Dramatic Oeuvre of Chu Yu-tun (1379–1439). Leiden: Brill, 1985.

Inoue Ichii 井上以智為. “Kan U shibyō no yūrai narabi ni hensen” 關羽祠廟の由來並に變遷. Shirin 26.1 (1941): 41–51 (1); 26.2 (1941): 50–83 (2).

Ishida Kenji 石田憲司. “Eiraku tei no Taiwa san fukkō nitsuite” 永楽帝の太和山復興について. Shakai bunkai shigaku 21 (1985): 41–57.

(p.263) Israel, Larry. “The Prince and the Sage: Concerning Wang Yangming’s ‘Effortless’ Suppression of the Ning Princely Establishment Rebellion.” Late Imperial China 29.2 (2008): 68–128.

Ji Yun 紀昀 et al., comp. Siku quanshu zongmu 四庫全書總目. 2 vols. Beijing: Zhonghua shuju, 1965.

Jang, Scarlett. “The Eunuch Agency Directorate of Ceremonial and the Ming Imperial Publishing Enterprise.” In Culture, Courtiers, and Competition, ed. David Robinson, 116–85.

Jiang Qing 姜清. Jiangshi mishi 姜氏秘史. XSKQS.

Jiang Zhaocheng 蔣兆成. “Mingdai zongfan zhidu shuping” 明代宗藩制度述評. Zhongguo shehui jingjishi yanjiu 1988.3: 65–73.

Jiang Zhenhua 蔣振華. “Daojiao buxuci jiqi dui wenren chuangzuo de yingxiang” 道教步虛詞及其對文人創作的影響. Shehui kexue yanjiu 2007.4: 180–84.

Jiang Zuyuan 蔣祖緣. “Ming zhong-houqi fanwang de da tudi zhanyou: Jianlun wangfu zhanyou de gongshangye he shuike” 明中後期藩王的大土地佔有﹕兼論王府佔有的工商業和稅課. Mingshi yanjiu luncong 4 (1991): 299–319.

Jiao Fang 焦芳 et al., ed. Ming Xiaozong shilu 明孝宗實錄. 1509; Taipei: Academia Sinica, 1964 ed.

Jiao Hong 焦竑. Guochao xianzheng lu 國朝獻徵錄. XSKQS.

Jin Laien 金來恩 and Tian Juan 田娟. “Mingchao Gandi fanwang jiqi muzang” 明代贛地藩王及其墓葬. Nanfang wenwu 2004.3: 67–71.

Jin Yunzhong 金允中. Shangqing lingbao dafa 上清靈寶大法. DZ 1223.

Jing Huichuan 景慧川 and Lu Xiaoming 盧曉明. “Ming Qinwangfu buju xingshi ji xiancun yizhi kaocha” 明秦王府布局形式及現存遺址考察. Wenbo 1990.6: 45–49, 44.

Jinye huandan yinzheng tu shi 金液還丹印證圖詩. JY 182 weiji 胃集 11.

Johnson, David. “The City-God Cults of T’ang and Sung China.” HJAS 45.2 (1985): 363–457.

Johnson, David. Spectacle and Sacrifice: The Ritual Foundations of Village Life in North China. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2009.

Jordan, David K., and Daniel L. Overmyer. The Flying Phoenix: Aspects of Chinese Sectarianism in Taiwan. Princeton: Princeton University Press, 1986.

Karlgren, Bernhard. Glosses on the Book of Documents. Göteborg: Elanders, 1970.

Katz, Paul R. Demon Hordes and Burning Boats: The Cult of Marshal Wen in Late Imperial Chekiang. Albany: State University of New York, 1995.

Katz, Paul R. “Enlightened Alchemist or Immoral Immortal? The Growth of Lü Dongbin’s Cult in Late Imperial China.” In Unruly Gods: Divinity and Society in China, ed. Meir Shahar and Robert Weller, 70–104. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1996.

Katz, Paul R. “Temple Inscriptions and the Study of Taoist Cults: A Case Study of Inscriptions at the Palace of Eternal Joy.” Taoist Resources 7.1 (1997): 1–22.

(p.264) Kerlouégan, Jérôme. “Printing for Prestige? Publishing and Publications by Ming Princes.” East Asian Publishing and Society 1 (2011): 39–73 (pt. 1), 105–44 (pt. 2).

Kin Bunkyō 金文京. “Wan-Ming shanren zhi huodong jiqi laiyuan” 晚明山人之活動及其來源. Zhongguo dianji yu wenhua 1 (1997): 37–42.

Kobayashi Masayoshi 小林正美. “Tōdai Dōkyō ni okeru daidō sankei deshi to daidō hōshi no hōi no keisei” 唐代道教における大洞三景弟子と大洞法師の法位の形成. Tōhōgaku 115 (2008): 55–72.

Kohn, Livia. “Doumu: The Mother of the Dipper.” Ming Qing Yanjiu 8 (2001): 149–95.

Kohn, Livia. “The Taoist Adoption of the City God.” Ming Qing Yanjiu 5 (1996): 69–106.

Kohn, Livia, ed. Daoism Handbook. Leiden: Brill, 2000.

Kong Xianyi. “Shitan Rumeng lu yu Mingdai de Kaifeng” 試談如夢錄與明代的開封. Zhongguo gudu yanjiu 1 (1985): 210–24.

Kroll, Paul W. “In the Halls of the Azure Lad.” Journal of the American Oriental Society 105.1 (1985): 75–94.

Kroll, Paul W. “Li Po’s Transcendent Diction.” Journal of the American Oriental Society 106.1 (1986): 99–107.

Kroll, Paul W. “Po Chü-i’s ‘Song of Lasting Regret’: A New Translation.” T’ang Studies 8–9 (1990–91): 97–105.

Lagerwey, John. “The Pilgrimage to Wu-tang Shan.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, ed. Susan Naquin and Chün-fang Yü, 293–332. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.

Lagerwey, John. Taoist Ritual in Chinese Society and History. New York: Macmillan, 1987.

Lagerwey, John, ed. Religion and Chinese Society. 2 vols. Hong Kong: The Chinese University Press; Paris: École française d’Extrême-Orient, 2004.

Lai Fu 來復. Lai Yangbo shiji 來陽伯詩集. 1621. A microfilm in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Laifu 來復. Puan ji 蒲菴集. Six juan ed. 1395–98. In Chanmen yishu: Chubian 禪門逸書初編, v. 7. Taipei: Mingwen shuju, 1980.

Lam, Joseph S. C. “Imperial Agency in Ming Music Culture.” In Culture, Courtiers, and Competition, ed. David Robinson, 269–320.

Lam, Joseph S. C.. State Sacrifices and Music in Ming China: Orthodoxy, Creativity, and Expressiveness. Albany: State University of New York Press, 1998.

Langlois, John D. “The Hung-wu Reign, 1368–1398.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 7: 107–81.

Legge, James, trans. Li Chi: Book of Rites. New Hyde Park: University Books, 1967.

Lei Bingyan 雷炳炎. “Guanyu Mingdai zongshi de weizhi hunqu wenti” 關於明代宗室的違制婚娶問題. Xiangtan daxue xuebao 33.5 (2009): 147–50.

Lei Bingyan. “Mingdai zhongqi zuizong shuren guanli wenti chutan” 明代中期罪宗庶人管理問題初探. Chuanshan xuekan 2003.1: 96–100.

(p.265) Lei Bingyan. “Mingdai zonglu wenti yu zongshi fanzui” 明代宗祿問題與宗室犯罪. Yunnan shehui kexue 2009.3: 129–32, 141.

Li Bin 李斌. “Wan Ming ‘shanren’ yu wan Ming shifeng: Yi Chen Meigong wei zhuxian” 晚明山人與晚明士風﹕以陳眉公為主線. Xueshu yuekan 2006.6: 142–47.

Li Chunfang 李春芳. Li Wending Gong Yian tang ji 李文定公貽安堂集. SKQSCC.

Li Dan 李旦. “Bada Shanren congkao ji Niu Shihui kao” 八大山人叢考及牛石慧考. In Bada Shanren lunji, ed. Wang Fangyu, 95–108.

Li Defang 李德方. “Luoyang Mingdai wangfu yizhi” 洛陽明代王府遺址. In Zhongguo kaogu jicheng Huabei juan: Henan sheng, Shandong sheng, Song Yuan Ming Qing 中國考古集成華北卷河南省山東省宋元明清, ed. Yan Zhongfa 閻中發 et al., 814. Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe, 1999.

Li Fengmao 李豐楙. “Lisheng yu daoshi: Taiwan minjian shehui zhong liyi shijian de liangge mianxiang” 禮生與道士﹕臺灣民間社會中禮儀實踐的兩個面向. In Proceedings of theInternational Conference on Society, Ethnicity and Cultural Performance, ed. Wang Ch’iu-kuei, Chuang Ying-chang, and Chen Chung-min, 331–64. Taipei: Center for Chinese Studies, 2001.

Li Fengmao. Xu Xun yu Sa Shoujian: Deng Zhimo daojiao xiaoshuo yanjiu 許遜與薩守堅﹕鄧志謨道教小說研究. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1997.

Li Fengmao. You yu you: Liuchao Sui Tang youxian shi lunji 憂與遊:六朝隋唐遊仙詩論集. Taibei: Taiwan xuesheng shuju, 1996.

Li Fuwu 李福伍 et al., ed. San Jin mingsheng 三晉名勝. Taiyuan: Shanxi guji chubanshe, 1998.

Li Gufan 李孤帆. Xixing zaji 西行雜記. 1939; ZXWC.

Li Longqian 李龍潛. “Mingdai zhuangtian de fazhan he tedian” 明代莊田的發展和特點. In Zhongguo shehui jingjishi luncong 中國社會經濟史論叢, ed. Institute of Social Sciences, Shanxi Province, 2: 346–430. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1982.

Li Mengyang 李夢陽. Kongtong ji 空同集. SKQS.

Li Minbiao 黎民表. Yaoshi shanren gao 瑤石山人稿. SKQS.

Li Qijie 李奇潔. “Mingdai Datong Daiwang yanjiu” 明代大同代王研究. Master’s thesis, Shandong University, 2008.

Li Ruochi 李若馳 and Xu Wenhui 許文輝. Daojiao shengdi Louguantai 道教聖地樓觀臺. Xi’an: Sanqin chubanshe, 2003.

Li Weizhen 李維楨. Dabi shanfang ji 大泌山房集. 1611; SKQSCC.

Li Xieping 李燮平. Mingdai Beijing ducheng yingjian congkao 明代北京都城營建叢考. Beijing: Zijincheng chubanshe, 2006.

Li Yanping 李焰平, Zhao Songyao 趙頌堯, Guan Lianji 關連吉, et al. Gansu kuta simiao 甘肅窟塔寺廟. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 1999.

Li Zhian 李治安. Yuandai fenfeng zhidu yanjiu 元代分封制度研究. Enlarged ed. Beijing: Zhonghua shuju, 2007.

(p.266) Liang Yicheng 梁一成. Xu Wei de wenxue yu yishu 徐渭的文學與藝術. Taipei: Yiwen yinshuguan, 1976.

Lin Jian 林健. Mingdai Suwang yanjiu 明代肅王研究. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 2005.

Lin Wenyue 林文月. Shanshui yu gudian山水與古典. Taipei: Sanmin shuju, 1996.

Lin Zhe 林哲. Guilin Jingjiang wangfu 桂林靖江王府. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2009.

Little, Stephen et al. Taoism and the Arts of China. Chicago: The Art Institute of Chicago, 2000.

Liu Feng 柳風. “Lanzhou daojiao shengdi: Jointianguan” 蘭州道教勝地﹕金天觀. Lanzhou wenshi ziliao xuanji 5 (1986): 179–98.

Liu Feng 劉鳳. Ziwei xiansheng dansi ji 子威先生澹思集. 1582. A microfilm in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Liu Ji 劉吉 et al., ed. Ming Xianzong shilu 明憲宗實錄. Taipei: Academia Sinica, 1962.

Liu Lin 劉林, Yu Jiadong 余家棟, and Xu Zhifan 許智范. “Jiangxi Nancheng Ming Yi Xuanwang Zhu Yiyin fufu hezang mu” 江西南城明益宣王朱翊鈏夫婦合葬墓. Wenwu 1982.8: 16–28.

Liu Ts’un-yan 柳存仁. “The Penetration of Taoism into the Ming Neo- Confucianist Elite.” In idem, Selected Papers from the Hall of Harmonious Wind, 76–148. Leiden: Brill, 1976.

Liu Ts’un-yan. “Shao Yüan-chieh and T’ao Chung-wen.” In idem, New Excursions from the Hall of Harmonious Wind, 168–83. Leiden: Brill, 1984.

Liu Ts’un-yan. “Taoist Self-Cultivation in Ming Thought.” In Wm. Theodore de Bary et al., Self and Society in Ming Thought, 291–330. New York: Columbia University Press, 1970.

Liu Ts’un-yan. “Wudai dao Nan-Song shi de daojiao zhaijiao” 五代到南宋時的道教齋醮. In idem, Hefeng tang wenji 和風堂文集, 753–80. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1991.

Liu Yi 劉毅. “Mingchao wangfu de diaocha yu yanjiu” 明朝王府的調查與研究. Paper presented at the Provincial Courts of the Ming conference, Colgate University, June 18, 2011.

Liu Yonghua 劉永華. “Ming-Qing shiqi de lisheng yu wangchao liyi” 明清時期的禮生與王朝禮儀. Unpublished paper.

Liu Yonghua. “Ming-Qing shiqi de Shenyueguan yu wangchao liyi: Daojiao yu wangchao liyi hudong de yige cemian” 明清時期的神樂觀與王朝禮儀﹕道教與王朝禮儀互動的一個側面. Unpublished paper.

Liu Zhaohe 劉兆鶴 and Wang Xiping 王西平, comp. Chongyanggong daojiao beishi 重陽宮道教碑石. Xi’an: Sanqin chubanshe, 1998.

Liu Zuozhong 劉作忠. “Lishi wenhua mingcheng: Jiangling” 歷史文化名城江陵. Hubei wenshi ziliao 1997.3: 208–18.

Lo, Winston W. “A Seventeenth Century Chinese Metropolis K’ai-feng.” Chinese Culture 16.1 (1975): 23–46.

(p.267) Long Xianzhao 龍顯昭, Huang Haide 黃海德, et al., comp. Ba-Shu daojiao beiwen jicheng 巴蜀道教碑文集成. Chengdu: Sichuan Daxue, 1997.

Lü Shi 呂時. Yongdong shanren gao 甬東山人稿. SKQSCC.

Lu Xinyuan 陸心源. Bisong lou cangshu zhi 皕宋樓藏書志. SYMQSTC.

Lufu zhao 魯府招. 1533 or slightly later. A microfilm of the Ming manuscript in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Lü Yuansu 呂元素, comp. Daomen dingzhi 道門定制. DZ 1224.

Luo Shunxiang 羅順祥, Huang Shilin 黃石林, et al. Douchuan shan jianjie 竇圌山簡介. Jiangyou: Jiangyou shi wenwu baohu guanlisuo, n.d.

Luo Zhewen 羅哲文. “Jiangyou faxian Songdai mugou jianzhu” 江油發現宋代木構建築. Wenwu 1964.3: 56–58.

Ma Guohan 馬國翰. Yuhan shanfang cangshu bulu 玉函山房藏書簿錄. SYMQSTC.

Ma Xisha 馬西沙 and Han Bingfang 韓乘方. Zhongguo minjian zongjiao shi 中國民間宗教史. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1992.

Ma Xiaohong 馬曉宏. “Lü Dongbin shenxian xinyang suyuan” 呂洞賓神仙信仰溯源. Shijie zongjiao yanjiu 1986.3: 79–95.

Mabuchi Masaya 馬淵昌也. “Mindai kōki jugaku shitaifu no dōkyō juyō ni tsuite” 明代後期儒学士大夫の道教受容について. In Dōkyō no rekishi to bunka 道教の歴史と文化, ed. Yamada Toshiaki 山田利明 and Tanaka Fumio 田中文雄, 275–96. Tokyo: Yūzankaku, 1998.

Mair, Victor H., ed. The Columbia History of Chinese Literature. New York: Columbia University Press, 2001.

Mano Senryū 間野潛龍. Mindai bunkashi kenkyū 明代文化史研究. Kyoto: Dōhōsha, 1979.

Mao Peiqi 毛佩琦 and Li Zhuorang 李焯然. Ming Chengzu shilun 明成祖史論. Taipei: Wenjin chubanshe, 1994.

Matsumoto Kōichi 松本浩一. “Sōdai no raihō” 宋代の雷法. Shakai bunka shigaku 17 (1979): 45–65.

Mei Li 梅莉. Ming-Qing shiqi Wudang shan chaoshan jinxiang yanjiu 明清時期武當山朝山進香研究. Wuhan: Huazhong shifan daxue chubanshe, 2007.

Miao Quansun 繆荃孫. Yifeng cangshu ji 藝風藏書記. SYMQSTC.

Miller, Tracy. The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at the Sacred Site of Jinci. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2007.

Min Yide 閔一得. Jin’gai xindeng 金蓋心燈. ZW.

“Mingdai Fenyang wangfu hua cangsang” 明代汾陽王府話滄桑. July 29, 2009. Online; available at “Huawang zaixian” 華網在線, http://033000.peoplexz.com/10421/20090729092852.htm, accessed April 11, 2010.

Mori Yuria 森由利亜. “Zenshinkyō ryūmonha keifu kō” 全真教龍門派系譜考. In Dōkyō bunka e no tenbō 道教文化への展望, ed. Dōkyō bunka kenkyūkai 道教文化研究会, 180–211. Tokyo: Hirakawa shuppansha, 1994.

Mote, Frederick W. “The Ch’eng-hua and Hung-chih Reigns, 1465–1505.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, 7: 343–402.

(p.268) Mote, Frederick W., and Denis Twitchett, eds. The Cambridge History of China, vols. 7–8, The Ming Dynasty, 1368–1644. Cambridge: Cambridge University Press, 1988–98.

Muzhai yishi 牧齋遺事. In Qingdai yeshi 清代野史, 1653–60. Chengdu: Bashu shushe, 1998.

Naquin, Susan. Peking: Temples and City Life, 1400–1900. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000.

National Central Library, comp. “Contents of the Combined Collections of Ming Authors” electronic database.

National Central Library, comp. Guojia tushuguan shanben shuzhi chugao: Zibu 國家圖書館善本書志初稿﹕子部. Taipei: National Central Library, 1998.

Needham, Joseph, Ho Ping-yü (Ho Peng Yoke), and Lu Gwei-djen. Science and Civilisation in China, 5.3. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Needham, Joseph, and Wang Ling. Science and Civilisation in China, vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.

Ni Tao 倪濤. Liuyi zhiyi lu 六藝之一錄. SKQS.

Ning Quanzhen 寧全真. Lingbao lingjiao jidu jinshu 靈寶領教濟度金書. DZ 466.

Nunome Chofu 布目潮渢. “Mincho no shoō seisaku to sono eikyō” 明朝の諸王政策とその影響. In idem, Zui To shi kenkyū: Tocho seiken no keisei 隋唐史研究:唐朝政權の形成, 385–494. Kyoto: Dohosha, 1979.

Ōfuchi Ninji 大淵忍爾. Chūgoku jin no shūkyō girei: Bukkyō, Dōkyō, minkan shinkō 中国人の宗教儀禮—佛教, 道教, 民間信仰. Tokyo: Fukutake shoten, 1983.

Orzech, Charles D. “Fang Yankou and Pudu: Translation, Metaphor, and Religious Identity.” In Daoist Identity: History, Lineage, and Ritual, ed. Livia Kohn and Harold D. Roth, 213–34. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2002.

Ou Daren 歐大任. Ou Yubu ji 歐虞部集. BTGZC.

Overmyer, Daniel L. “Boatmen and Buddhas: The Lo Chiao in Ming Dynasty China.” History of Religions 17.3–4 (1978): 284–302.

Overmyer, Daniel L. Folk Buddhist Religion: Dessenting Sects in Late Imperial China. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.

Pan Zhiheng 潘之恒. Shejiang shi 涉江詩. In idem, Jianjia guan shicao deng bazhong 蒹葭館詩草等八種. Hishi title, in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Peng Xinwei. A Monetary History of China. Trans. Edward H. Kaplan. Bellingham: Center for East Asian Studies, Western Washington University, 1993.

Peterson, Willard. “Confucian Learning in Late Ming Thought.” In The Cambridge History of China, ed. Denis Twitchett and Frederick Mote, 8: 708–88.

Qi Chenghan 祁承. Dansheng tang cangshumu 澹生堂藏書目. XSKQS.

Qi Zhaojin 漆招進. “Ming Jingjiangwang de jueji” 明靖江王的爵級. Shehui kexuejia 15.2 (2000): 79–85.

Qian Qianyi 錢謙益. Chuxue ji 初學集. In idem, Qian Muzhai quanji 錢牧齋全集. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2003.

(p.269) Qian Qianyi, comp. Liechao shiji 列朝詩集. Ed. Xu Yimin 許逸民 and Lin Shumin 林淑敏. Beijing: Zhonghua shuju, 2007.

Qing Xitai 卿希泰, ed. Zhongguo daojiao shi 中國道教史. Rev. ed. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1996.

Qing Xitai et al. Zhongguo daojiao 中國道教. 4 vols. Shanghai: Zhishi chubanshe, 1994.

Qu Wanli 屈萬里, comp. Pulinsidun daxue Geside dongfang tushuguan Zhongwen shanben shumu 普林斯敦大學葛思德東方圖書館中文善本書志. Taipei: Yiwen yinshuguan, 1975.

Quan Tang shi 全唐詩. Beijing: Zhonghua shuju, 1960.

Reiter, Florian. “A Chinese Patriot’s Concern with Taoism: The Case of Wang O (1190–1273).” Oriens Extremus 33.2 (1990): 95–131.

Ren Jiyu 任繼愈, ed. Zhongguo daojiao shi 中國道教史. Enlarged ed. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2001.

Ren Yiling 任義玲. “Mingdai Nanyang de Tangfan ji xiangguan wenti” 明代南陽的唐藩及相關問題. Zhongzhou jingu 2001.4: 51–53.

Robinet, Isabelle. “Dadong yujing.” In The Taoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 1046.

Robinet, Isabelle. “Shangqing dadong zhenjing.” In ibid., 1043–45.

Robinet, Isabelle. “Le Ta-tung chen-ching: Son authenticité et sa place dans les textes du Shang-ch’ing ching.” In Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein, ed. Michel Strickmann, 2: 394–433. Brussels: Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, 1983.

Robinet, Isabelle. Taoist Meditation: The Mao-shan Tradition of Great Purity. Trans. Julian F. Pas and Norman J. Girardot. Albany: State University of New York Press, 1993.

Robinet, Isabelle. “Yuqing wuji zongzhen Wenchang dadong xianjing.” In The Taoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 1207–8.

Robinet, Isabelle. “Yuqing wuji zongzhen Wenchang dadong xianjing zhu.” In ibid., 707–10.

Robinson, David M., ed. Culture, Courtiers, and Competition: The Ming Court (1368–1644). Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2008.

Sakai Tadao 酒井忠夫. Zōho Chūgoku zensho no kenkyū 增補中國善書の研究. In Sakai Tadao chosakushū 酒井忠夫著作集. Tokyo: Kokusho kankōkai, 2000.

Sanjie fumo Guansheng dijun zhongxiao zhongyi zhenjing 三界伏魔關聖帝君忠孝忠義真經. JY 234 xingji 星集 9.

Satō Fumitoshi 佐藤文俊. “Mindai no ōfu minkō ni tsuite” 明代の王府民校について. Mindaishi kenkyū 10 (1982): 7–26.

Satō Fumitoshi. Mindai ōfu no kenkyū 明代王府の研究. Tokyo: Kenbun shuppan, 1999.

Satō Fumitoshi. “Minmatsu ōfu no daitochi shoyū o meguru ni-san no mondai” 明末王府の大土地所有をぐる二三の問題. Mindaishi kenkyū 3 (1975): 23–41.

Satō Fumitoshi. “Minmatsu shūhan ōfu no daitochi shoyū o meguru ni-san no mondai” 明末就藩王府の大土地所有をぐる二三の問題. In Kimura Masao Sensei taikan kinen Tōyōshi ronshū木村正雄先生退官記念東洋史論集, 235–57. Chōfu: Kimura Masao Sensei Taikan Kinen Jigyōkai Tōyōshi Ronshū Henshū linkai, 1976.

(p.270) Sawada Mizuho 澤田瑞穗. Zōho Hōkan no kenkyū 增補寶卷の研究. Tokyo: Kokusho kankōkai, 1975.

Schafer, Edward H. Mirages on the Sea of Time: The Taoist Poetry of Ts’ao T’ang. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.

Schafer, Edward H. “Two Taoist Bagatelles.” Society for the Study of Chinese Religions Bulletin 9 (1981): 1–18.

Schipper, Kristofer M. “General Introduction.” In TheTaoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 1–52.

Schipper, Kristofer M. “Note sur l’histoire de Dongyue miao de Pékin.” In Hommage à Kwong Hing-foon: Etudes d’histoire culturelle de la Chine, ed. Jean-Pierre Diény, 255–69. Paris: Collège de France, Institut de hautes études chinoises, 1995.

Schipper, Kristofer M. “Stèle de l’association pour les divers objets utilisés dans le monde des ténèbres (Pékin, Dongyue miao, 1591).” Matériaux pour l’étude de la religion chinoise: Sanjiao wenxian 1 (1997): 33–46.

Schipper, Kristofer M. “Shoulu cidi faxin yi.” In TheTaoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 451–62.

Schipper, Kristofer M. “A Study of Buxu: Taoist Liturgical Hymn and Dance.” In Studies of Taoist Rituals and Music of Today, ed. Pen-yeh Tsao and D. Law, 110–20. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 1989.

Schipper, Kristofer M. “Taoist Ordination Ranks in the Tunhuang Manuscripts.” In Religion und Philosophie in Ostasien: Festschrift für Hans Steininger zum 65. Geburtstag, ed. Gert Naundorf, Karl-Heinz Pohl, and Hans-Hermann Schmidt, 127–48. Würzbarg: Königshausen und Neumann, 1985.

Schipper, Kristofer, and Franciscus Verellen, eds. The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Schipper, Kristofer, and Yuan Bingling. “Tianhuang zhidao taiqing yuce.” In The Taoist Canon, ed. Schipper and Verellen, 947–48.

Schlagintweit, Emil. Buddhism in Tibet: Including a Description of the Materials Collected by H., A., & R. de Schlagintweit during the Scientific Mission to India and High Asia. London: Susil Gupta, 1968.

Seidel, Anna. “A Taoist Immortal of the Ming Dynasty: Chang San-feng.” In Wm. Theodore de Bary et al., Self and Society in Ming Thought, 483–531.

Serruys, Henry. “Remains of Mongol Customs in China during the Early Ming Period.” MS 16 (1957): 137–90.

Shanghai Library, comp. Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1986.

Shao Rulin 邵如林. “Gansu Ming Suwang chutan” 甘肅明肅王初探. Xibei shidi 1992.4: 68–69.

Shao Yuanjie 邵元節. Cihao Taihe xiansheng quanji 賜號太和先生全集. 1539. GZC.

Shek, Richard. “Millenarianism Without Rebellion: The Huangtian Dao in North China.” Modern China 8.3 (1982): 305–36.

(p.271) Shek, Richard. “Religion and Society in Late Ming: Sectarianism and Popular Thought in Sixteenth and Seventeenth Century China.” PhD diss., University of California, Berkeley, 1980.

Shen Defu 沈德符. Wanli yehuo bian 萬曆野獲編. Beijing: Zhonghua shuju, 1959.

Shen Jin 沈津. Meiguo Hafo daxue Hafo-Yanjing tushuguan zhongwen shanben shuzhi 美國哈佛大學哈佛燕京圖書館中文善本書志. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 1999.

Shen Shixing 申時行 and Zhao Yongxian 趙用賢 et al., comp. Da Ming huidian 大明會典. 1587; XSKQS.

Shenguo Mianxue shuyuan ji 瀋國勉學書院集. Changzhi: Shen Princely House, 1591. A microfilm in the Harvard-Yenching Library.

Shi Hongshuai 史紅帥. Ming-Qing shiqi Xi’an chengshi dili yanjiu 明清时期西安城市地理研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2008.

Shiga Takayoshi 滋賀高義. “Minsho no Shingakukan to Dōkyō” 明初の神楽観と道教. Ōtani gakuhō 43.2 (1963): 32–45.

Shiga Takayoshi. “Mindai Shingakukan kō” 明代神楽観攷. Ōtani gakuhō 57.2 (1977): 15–25.

Shimizu Taiji 清水泰次. Mindai no kōzoku oyōbi kanri 明代の皇族及び官吏. Tōa kenkyū kōza 東亜研究講座, no. 39. Tokyo: Tōa kenkyūkai, 1931.

Shimizu Taiji. Mindai tochi seidoshi kenkyū 明代土地制度史研究. Tokyo: Daian, 1968.

Shoulu cidi faxin yi 受籙次第法信儀. DZ 1244.

Skar, Lowell. “Administering Thunder: A Thirteenth-Century Memorial Deliberating the Thunder Rites.” CEA 9 (1996–97): 159–202.

Skinner, G. William. “Introduction: Urban and Rural in Chinese Society.” In The City in Late Imperial China, ed. idem, 253–73. Stanford: Stanford University Press, 1977.

Song Lian 宋濂. Song xueshi wenji 宋學士文集. SBCK.

Song Shiqing 宋石青 and Ji Xueying 季雪英. “Ming Shen Jianwang Zhu Mo jiqi zisunmen” 明瀋簡王朱模及其子孫們. Jin dongnan shifan zhuanke xuexiao xuebao 21.4 (2004): 41–44.

Standaert, Nicolas. “Ritual Dances and Their Visual Representations in the Ming and the Qing.” East Asian Library Journal 12.1 (2006): 68–181.

Strickmann, Michel. “The Longest Taoist Scripture.” History of Religions 17.3–4 (1978): 331–54.

Strickmann, Michel. “The Mao Shan Revelations: Taoism and the Aristocracy.” TP 63 (1977): 1–63.

Strickmann, Michel. “Sōdai no raigi: Shinshō undō to Dōka nanshū ni tsuite no ryakusetsu” 宋代の雷儀─神霄運動と道家南宗についての略說─. Tōhō shūkyō 46 (1975): 15–28.

Su Derong 蘇德榮. “Mingdai zongshi chutu wenwu de lishi jiazhi” 明代宗室出土文物的歷史價值. Nanfang wenwu 1993.1: 54–59.

(p.272) Su Derong. “Mingdai zongshi wenhua jiqi shehui yingxiang” 明代宗室文化及其社會影響. Henan shifan daxue xuebao 1996.4: 21–24.

Su Jinyu 蘇晉予. “Henan fanfu jia tianxia: Mingdai Henan fanwang shulun zhiyi” 河南藩府甲天下﹕明代河南藩王述論之一. Shixue yuekan 1991.5: 40–45.

Sun Kekuan 孫克寬. Hanyuan daolun 寒原道論. Taipei: Lianjing chuban shiye gongsi, 1977.

Sun Ximeng 孫希孟. Xizheng xulu 西徵續錄. Recorded in 1906–7; ZXWC.

Sun Xingyan 孫星衍. Pingjin guan jiancang ji 平津館鑒藏記. Congshu jicheng xinbian 叢書集成新編 ed.

Sun Xinsheng 孫新生. “Xunmi Hengwang yiji” 尋覓衡王遺跡. In Qi-Lu wenbo: Shandong sheng shoujie wenwu kexue baogaoyue wenji 齊魯文博﹕山東省首屆文物科學報告月文集, ed. Xie Zhixiu 謝治秀 et al., 479–84. Ji’nan: Qilu shushe, 2002.

Suzuki Tadashi 鈴木正. “Mindai sannin kō” 明代山人考. In Shimizu Hakushi tsuitō kinen Mindaishi ronsō 清水博士追悼記念明代史論叢, 357–88. Tokyo: Daian, 1962.

Taichang xukao 太常續考. 1635–44. SKQS.

Taishang dasheng langling shangjiang huguo miaojing 太上大聖郎靈上將護國妙經. DZ 1446.

Taishang xuanling beidou benming changsheng miaojing 太上玄靈北斗本命長生妙經. DZ 623.

Tan Dihua 譚棣華, Cao Tengfei 曹騰騑, and Xian Jianmin 冼劍民, comp. Guangdong beike ji 廣東碑刻集. Guangzhou: Guangdong gaodeng jiaoyu chubanshe, 2000.

Tang Daijian 唐代劍. “Songdai daoguan ziyi shihao zhidu” 宋代道冠紫衣師號制度. Zongjiaoxue yanjiu 1997.1: 23–31.

Tang Gang 湯綱 and Nan Bingwen 南炳文. Mingshi 明史, vol. 1. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1985.

Tang Xianzu 湯顯祖. Tang Xianzu shiwen ji 湯顯祖詩文集. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1982.

Tang Yongtong 湯用彤. Han Wei liang-Jin Nan-Beichao fojiao shi 漢魏兩晉南北朝佛教史. In idem, Tang Yongtong quanji 湯用彤全集, vol. 1. Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe, 2000.

Taylor, Romeyn. “Official Altars, Temples and Shrines Mandated for All Counties in Ming and Qing.” TP 83.1–3 (1997): 93–125.

Taylor, Romeyn. “Official and Popular Religion and the Political Organization of Chinese Society in the Ming.” In Orthodoxy in Late Imperial China, ed. Kwang-ching Liu, 126–57. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990.

Taylor, Romeyn. “Official Religion in the Ming.” In The Cambridge History of China, ed. Mote and Twitchett, vol. 8, 840–92.

Taylor, Romeyn. “Social Origins of the Ming Dynasty, 1351–1360.” MS 22.1 (1963): 1–78.

Taylor, Romeyn. “Yüan Origins of the Wei-so System.” In Chinese Government in Ming Times: Seven Studies, ed. Charles O. Hucker, 23–40. New York: Columbia University Press, 1969.

(p.273) Tian Peidong 田培棟. “Mingdai gengdi mianji de kaocha” 明代耕地面積的考察. In Zhongguo shehui jingjishi lunchong, 2: 319–45.

Twitchett, Denis. “The T’ang Imperial Family.” AM 3rd series, 7.2 (1994): 1–61.

Van der Loon, Piet. Taoist Books in the Libraries of the Sung Period: A Critical Study and Index. London: Ithaca Press, 1984.

Wakeman, Frederic, Jr. The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-Century China. 2 vols. Berkeley: University of California Press, 1985.

Waldron, Arthur. The Great Wall of China: From History to Myth. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Wan Guoding 萬國鼎. “Mingdai zhuangtian kaolue” 明代莊田考略. Jinling xuebao 3.2 (1933): 295–310.

Wang Chunyu 王春瑜. Ming-Qingshi sanlun 明清史散论. Shanghai: Dongfang chubanshe, 1996.

Wang Fangyu 王方宇. “Bada Shanren he Zhu Daolang” 八大山人和朱道朗. In Bada Shanren lunji, ed. idem, 411–20.

Wang Fangyu, ed. Bada Shanren lunji 八大山人論集. Taipei: Guoli bianyiguan Zhonghua congshu bianshen weiyuanhui, 1985.

Wang Guangde 王光德 and Yang Lizhi 楊立志. Wudang daojiao shilue 武當道教史略. Beijing: Huawen chubanshe, 1993.

Wang Hongxu 王鴻緒. Ming shigao 明史稿. Taipei: Wenhai chubanshe, 1962.

Wang Jianchuan 王見川. “Huangtian Dao qianqi shi xintan: Jianlun qi zhipai” 黃天道前期史新探──兼論其支派. In Haixia liang’an daojiao wenhua xueshu yantaohui lunwen 海峽兩岸道教文化學術研討會論文, ed. Gong Pengcheng 龔鵬程 et al., 415–50. Taipei: Taiwan xuesheng, 1996.

Wang Jingfu 汪景富. “Zhongxiang guji lansheng” 鍾祥古跡攬勝. Hubei wenshi ziliao 1997.3: 308–18.

Wang, Richard G. “Longmen Lineage at Xuning’an in Late Ming–Early Qing Yunnan.” In Quanzhen Daoism in Modern Chinese Society and Culture, ed. Liu Xun and Vincent Goossaert. Berkeley: Center for Chinese Studies, University of California, Berkeley (forthcoming).

Wang, Richard G. Ming Erotic Novellas: Genre, Consumption, and Religiosity in Cultural Practice. Hong Kong: The Chinese University Press, 2011.

Wang, Richard G. “Qiyunshan as a Replica of Wudangshan and the Religious Landscape of the Ming Empire.” JCR (forthcoming).

Wang Rurun 汪如潤 and Ma Wei 馬偉. “Mingdai Henan zongfan shiren kaolun” 明代河南宗藩詩人考論. Luoyang shifan xueyuan xuebao 2007.1: 82–84.

Wang Qi 王圻. Xu Wenxian tongkao 續文獻通考. XSKQS.

Wang Sheng 王晟. “Mingdai Kaifeng Zhou wangfu” 明代開封周王府. Henan daxue xuebao 1986.1: 48–52.

Wang Shimao 王世懋. Wang Fengchang ji 王奉常集. SKQSCC.

Wang Shiqing 汪世清. “Bada Shanren bushi Zhu Daolang” 八大山人不是朱道朗. In Bada Shanren lunji, ed. Wang Fangyu, 519–24.

(p.274) Wang Shizhen 王世貞. Yanzhou shanren sibu gao 弇州山人四部稿. 1577; fac. rpt. Taipei: Weiwen tushu chubanshe, 1976.

Wang Shizhen. Yanzhou shanren xugao 弇州山人續稿. 1628–44; fac. rpt. Taipei: Wenhai chubanshe, 1970.

Wang Shoujia 王守稼. “Shilun Mingdai de zongshi renkou wenti” 試論明代的宗室人口問題. Zhongguoshi yanjiu 1990.1: 85–89.

Wang Songnian 王松年. Xianyuan bianzhu 仙苑編珠. DZ 596.

Wang Xianming 王憲明. “Liaozhai zhiyi zhong de Mingdai Shandong qinwang” 聊齋志異中的明代山東親王. Pu Songling yanjiu 1999.1: 93–97.

Wang Yucheng 王育成. “Ming Wudang shan jinlong yujian yu daojiao toulong” 明武當山金龍玉簡與道教投龍. Shehui kexue zhanxian 1994.3: 148–54.

Wang Yucheng. Mingdai caihui Quanzhen zongzu tu yanjiu 明代彩繪全真宗祖圖研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2003.

Wang Yun 王澐. Chuyou jilue 楚遊紀略. Xiaofanghu zhai yudi congchao 小方壺齋輿地叢鈔 ed.

Wang Yuquan 王毓銓. “Mingdai de wangfu zhuangtian” 明代的王府莊田. In idem, Laiwu ji 萊蕪集, 110–241. Beijing: Zhonghua shuju, 1983.

Wang Zhenya 王震亞 et al. Gansu gudai shihua 甘肅古代史話. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 1991.

Wang Zhongmin 王重民. Zhongguo shanbenshu tiyao 中國善本書提要. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1983.

Wang Zongyu 王宗昱, comp. Jin-Yuan Quanzhenjiao shike xinbian 金元全真教石刻新編. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2005.

Watson, James L. “Standardizing the Gods: the Promotion of T’ien Hou (Empress of Heaven) Along the South China Coast, 960–1960.” In Popular Culture in Late Imperial China, ed. David Johnson, Andrew J. Nathan, and Evelyn S. Rawski, 292–324. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.

Wei Lianke 魏連科. “Mingdai zongshi hunjia zhidu shulue” 明代宗室婚嫁制度述略. Wenshi 32 (1990): 173–95.

Wei Yuankuang 魏元曠, ed. Nanchang wenzheng 南昌文徵. 1935; fac. rpt. Taipei: Chengwen chubanshe, 1970.

Wei Zuoguo 魏佐國. “Zhu Quan chongdao chuyi” 朱權崇道芻議. Nanfang wenwu 2005.4: 96–98.

Weidner, Marsha. “Imperial Engagements with Buddhist Art and Architecture: Ming Variations on an Old Theme.” In Cultural Intersections in Later Chinese Buddhism, ed. idem, 117–44. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2001.

Weinstein, Stanley. “Imperial Patronage in the Formation of T’ang Buddhism.” In Perspectives on the T’ang, ed. Arthur F. Wright and Denis Twitchett, 265–306. New Haven: Yale University Press, 1973.

Wenchang dadong jing 文昌大洞經. ZW.

Weng Lianxi 翁連溪, ed. Zhongguo guji shanben zongmu 中國古籍善本總目. Beijing: Xianzhuang shuju, 2005.

(p.275) Wong Shiu-hon 黃兆漢. “The Cult of Chang San-feng.” Journal of Oriental Studies 17.1–2 (1979): 10–53.

Wong Shiu-hon. Mingdai daoshi Zhang Sanfeng kao 明代道士張三丰考. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1988.

Wong Shiu-hon. “Mingdai de Zhang tianshi” 明代的張天師. In idem, Daojiao yanjiu lunwenji 道教研究論文集, 9–38. Hong Kong: The Chinese University Press, 1988.

Wong Shiu-hon. “Xuandi kao” 玄帝考. In ibid., 121–56.

Wu Bentai 吳本泰. Dongzhan ji 東瞻集. In idem, Wu Libu ji 吳吏部集. SJC.

Wu Bozong 吳伯宗. Rongjin ji 榮進集. SKQS.

Wu Gang 吳鋼, comp. Louguantai daojiao beishi 樓觀臺道教碑石. Xi’an: Sanqin chubanshe, 1995.

Wu Guolun 吳國倫. Danzhuidong gao 甔甀洞藁. XSKQS.

Wu Guolun. Danzhuidong xugao 甔甀洞續稿. XSKQS.

Wu Hongqi 吳宏岐 and Dang Anrong 黨安榮. “Guanyu Mingdai Xi’an Qinwang fucheng de ruogan wenti” 關於明代西安秦王府城的若干問題. Zhongguo lishi dili luncong 1999.3: 149–64.

Wu Jihua 吳緝華. Mingdai shehui jingjishi luncong 明代社會經濟史論叢. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1970.

Wu Jihua. Mingdai zhidushi luncong 明代制度史論叢. Taipei: Private printing, 1971.

Wu Shengxi 吳聖昔. “Xiyou ji Lufu ben jiemi” 西遊記魯府本揭秘. Ming-Qing xiaoshuo yanjiu 2000.2: 83–95.

Wu Shouyang 伍守陽. Tianxian lunyu xianfo hezong 天仙論語仙佛合宗. ZW.

Wu Shouyang. Tianxian zhengli qianshuo 天仙正理淺說. JY 207 biji 畢集 5.

Wu Shouyang. Tianxian zhengli zhilun zengzhu 天仙正理直論增註. JY 206 biji 4.

Wu Shouyang. Wu Zhenren dandao jiupian 伍真人丹道九篇. JY 209 biji 6.

Wu Shouyang. Xianfo hezong 仙佛合宗. In Wu Shouyang and Liu Huayang 柳華陽, Guben Wu Liu xianzong quanji 古本伍柳仙宗全集. Shancheng tang 善成堂, 1897; fac. rpt. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1990.

Wu Shouyang. Xianfo hezong yulu 仙佛合宗語錄. JY 205 biji 1–3.

Wu Yakui 吳亞魁, comp. Jiangnan daojiao beiji ziliaoji 江南道教碑記資料集. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2007.

Wu Yu 吳羽. “Nan-Song Lin’an Xuanjiguan de dianlang shenxiang yu liyi” 南宋臨安璇璣觀的殿廊神像與禮儀. In Daojiao meishu xinlun 道教美術新論, ed. Li Song 李淞, 211–21. Ji’nan: Shandong meishu chubanshe, 2008.

Xiang Yang 項陽. “Guanzhu Mingdai wangfu de yinyue wenhua” 關注明代王府的音樂文化. Yinyue yanjiu 2008.2: 40–52.

Xiang Yang. Shanxi yuehu yanjiu 山西樂戶研究. Beijing: Wenwu chubanshe, 2001.

Xiao Hongming 蕭鴻鳴. Bada Shanren yanjiu: Bada Shanren de wangshi jiaxue 八大山人研究八大山人的王室家學. Beijing: Beijing yanshan chubanshe, 2006.

Xiao Hongming. Daojiao Jingming pai Qingyun pu kaishanzu Zhu Daolang 道教净明派青雲譜開山祖朱道朗. Rev. 2007. Online; available at http://wenku.baidu.com/view/0b777094dd88d0d233d46a99.html. Accessed October 6, 2011.

(p.276) Xiao Lijun 蕭立軍. “Ming Chengzu de qinwang shoubian zhengce” 明成祖的親王守邊政策. Nankai xuebao 2002.1: 59–63.

Xiao Tianshi 蕭天石, ed. Daozang jinghua 道藏精華. Taibei: Ziyou chubanshe, 1974.

Xiaodao Wu Xu er zhenjun zhuan 孝道吳許二真君傳. DZ 449.

Xie Guozhen 謝國楨. Ming-Qing zhiji dangshe yundong kao 明清之際黨社運動考. Beijing: Zhonghua shuju, 1982.

Xie Zhen 謝榛. Siming shihua 四溟詩話. Ed. Wan Ping 宛平. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1961.

Xie Zhen. Xie Zhen quanji jiaojian 謝榛全集校箋. Ed. Li Qingli 李慶立. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, 2003.

Xie Zhengguang 謝正光 and Fan Jinmin 范金民, eds. Ming yimin lu huiji 明遺民錄彙輯. Nanjing: Nanjing daxue chubanshe, 1995.

Xie Zhixiu 謝治秀 et al., ed. Zhongguo wenwu dituji: Shandong fence 中國文物地圖集山東分冊. Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 2006.

Xin Jianli 辛建立 et al. Qingzhou shi bowuguan 青州市博物館. Beijing: Wenwu chubanshe, 2007.

Xinxing de gongye chengshi: Lanzhou 新興的工業城市蘭州. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 1987.

Xu Bo 徐. Xushi jiacang shumu 徐氏家藏書目. XSKQS.

Xu Hong 徐紘. Huang-Ming mingchen wanyan lu 皇明名臣琬琰錄. Taipei: Wenhai chubanshe, 1970.

Xu Lun 許論. Jiubian tulun 九邊圖論. Congshu jicheng xubian 叢書集成續編 ed.

Xu Qianxue 徐乾學. Mingshi liezhuan 明史列傳. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1970.

Xu Tu 徐圖. Xingren si chongke shumu 行人司重刻書目. Compiled in 1602. SYMQSTC.

Xu Xianqing 徐顯卿. Tianyuan lou ji 天遠樓集. SKQSCCB.

Xu Xuemo 徐學謨. Guiyou yuan gao 歸有園稿. SKQSCC.

Xu Xun 許遜 (attrib.). Lingjian zi 靈劍子. DZ 570.

Xu zhenjun 許真君. In Taiping guangji 太平廣記, 14.100. Beijing: Zhonghua shuju, 1961.

Xu Zhifan 許智範. “Fanwang tan caishi, suizang kua haofu” 藩王貪財勢隨葬誇豪富. Jiangxi lishi wenwu 1982.4: 87–90.

Xu Zhifan. “Jiangxi Mingdai fanwang mu kaogu shouhuo” 江西明代藩王墓考古收獲. Zhongguo lishi wenwu 2004.7: 14–23.

Xu Zhongxing 徐中行. Tianmu xiansheng ji 天目先生集. XSKQS.

Xu Zonglu 許宗魯. Shaohua shanren xuji 少華山人續集. In idem, Shaohua shanren wenji 少華山人文集. Xi’an: 1547, with the Shaohua shanren xuji printed and added in 1557. A microfilm in the East Asian Library at the University of Chicago.

Xuyi Zhushi bazhi zongpu 盱眙朱氏八支宗譜. Xinjian: Wuben tang, 1921; rev. 1991.

(p.277) Yagisawa Hajime 八木澤元. Mindai gekisakka kenkyū 明代劇作家研究. Tokyo: Kodansha, 1959.

Yan Haiqing 閻海青. “Mingdai Shandong fanwang yu difang shehui” 明代山東藩王與地方社會. Master’s thesis, Shandong University, 2007.

Yan Heyi 嚴合怡. Daotong yuanliu 道統源流. Shanghai: Daotong yuanliu bianjichu, 1929.

Yan Hezhou 閻鶴洲, ed. Daoshu quanji 道書全集. 1628–44; Haiwangcun guji congkan 海王邨古籍叢刊 ed.; Beijijng: Zhongguo shudian, 1990.

Yan Jinxiong 顏進雄. Tangdai youxian shi yanjiu 唐代遊仙詩研究. Taipei: Wenjin chubanshe, 1996.

Yang Erzeng 楊爾曾. Xinjuan xianyuan jishi 新鐫仙媛紀事. Suzhou: Caoxuan ju 草玄居, 1602; rpt. Taipei: Taiwan xuesheng shuju, 1989.

Yang Guoliang 陽國亮 and Zhou Zuoming 周作明. “Ming Jingjiang wangcheng yu Guilin lishi wenhua lüyou jianshe” 明靖江王城與桂林歷史文化旅遊建設. Guilin lüyou gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 12.3 (2001): 69–71.

Yang Jianbo 楊建波. Daojiao wenxue shi lungao 道教文學史論稿. Wuhan: Wuhan chubanshe, 2001.

Yang Li 楊莉. “‘Xie Ziran’ zhuan yu ‘Xie Ziran’ shi: Zai shensheng yu fansu liangjie xunqiu yiyi de jiangou” 〈謝自然〉傳與〈謝自然〉詩﹕在神聖與凡俗两界尋求意義的建構. In Shengzhuan yu shichan: Zhongguo wenxue yu zongjiao lunji 聖傳與詩禪﹕中國文學與宗教論集, ed. Li Fengmao and Liao Zhaoheng 廖肇亨, 443–84. Taipei: Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, 2007.

Yang Lizhi. “Xuanwu—Xuandi shen’ge diwei yanbian kaolue” 玄武──玄帝神格地位演變考略. Zongjiaoxue yanjiu 1993.1–2: 8–13.

Yang Qiqiao 楊啟樵. “Mingdai zhudi zhi chongshang fangshu jiqi yingxiang” 明代諸帝之崇尚方術及其影響. In idem, Ming Qing shi jueao 明清史抉奧, 1–150. Hong Kong: Guangjiaojing chubanshe, 1984.

Yang Ruiwen 楊瑞文. “Qingcheng gongguan yinxing chang” 青城宮觀引興長. In Qingcheng shan daojiao wenhua 青城山道教文化, ed. Dujiangyan shi zhengxie wenshi wenhua weiyuanhui 都江堰市政協文史文化委員會 and Qingcheng shan daojiao xiehui 青城山道教協會, 79–92. Dujiangyan: Dujiangyan shi zhengxie wenshi wenhua weiyuanhui and Qingcheng shan daojiao xiehui, 1997.

Yang Shihua 楊世華 et al., comp. Maoshan daoyuan lidai beiming lu 茅山道院歷代碑銘錄. Shanghai: Shanghai keji wenxian chubanshe, 2001.

Yang Shiqi 楊士奇 et al., ed. Ming Xuanzong shilu 明宣宗實錄. 1438; Taipei: Academia Sinica, 1966 ed.

Yang Tingfu 楊廷福 and Yang Tongfu 楊同甫. Mingren shiming biecheng zihao suoyin 明人室名別稱字號索引. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2002.

Yang Yi 楊儀. Gaopo yizuan 高坡異纂. Shuoku 說庫 ed.

(p.278) Yang Yiqing 楊一清. Yang Yiqing ji 楊一清集. Anno. Tang Jingshen 唐景紳 and Xie Yujie 謝玉傑. Beijing: Zhonghua shuju, 2001.

Yao Guangxiao 姚廣孝 et al., ed. Ming Taizu shilu 明太祖實錄. 1418; Taipei: Academia Sinica, 1966 ed.

Yao Pinwen 姚品文. Ningwang Zhu Quan 寧王朱權. Seattle: Yishu yu renwen kexue chubanshe, 2002.

Ye Dehui 葉德輝. Shulin qinghua 書林清話. In idem, Shulin qinghua, Shulin yuhua 書林餘話. Changsha: Yuelu shushe, 1999.

Yeye 葉葉. “Du Zhu Daolang ba Quxian ‘Shiji zhoughou jing’ hou” 讀朱道朗跋臞仙「筮吉肘後經」後. In Bada Shanren lunji, ed. Wang Fangyu, 497–508.

Yeye. “Lun ‘Hu Yitang shibian’ jiqi dui Bada Shanren de yingxiang” 論「胡亦堂事變」及其對八大山人的影響. In ibid., 1–40.

Yingzhou xianji 瀛洲仙籍. In Fu Jinquan, Jiyizi daoshu shiqizhong 濟一子道書十七種. ZW.

Yokota Terutoshi 横田輝俊. Mindai bunjin kessha no kenkyū 明代文人結社の研究. Hiroshima: Hiroshima daigaku bungakubu, 1975.

Yu Anqi 俞安期. Lulu ji 翏翏集. SKQSCC.

Yu Jideng 余繼登. Huang-Ming diangu jiwen 皇明典故紀聞. XSKQS.

Yu Ruji 俞汝楫. Libu zhigao 禮部志稿. 1620; SKQS.

Yu Shenxing 于慎行. Gushan bizhu 穀山筆麈. In Yupu zaji, Gushan bizhu 寓圃雜記. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Yu Songqing 喻松青. Ming-Qing Bailianjiao yanjiu 明清白蓮教研究. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1987.

Yu Xian 俞憲, ed. Sheng-Ming baijia shi 盛明百家詩. 1571; SKQSCC.

Yu Xin 庾信. Yu Zishan jizhu 庾子山集注. Anno. Ni Fan 倪羳. Beijing: Zhonghua shuju, 1980.

Yu Yuede 余曰德. Yu Defu xiansheng ji 余德甫先生集. SKQSCC.

Yuan Bingling 袁冰淩. “Beijing Dongyuemiao beiwen kaoshu” 北京東岳廟碑文考述. Matériaux pour l’étude de la religion chinoise: Sanjiao wenxian 3 (1999): 137–58.

Yuan Zongshan 袁宗善. Lanzhou daojiao gaibian 蘭州道教概編. Lanzhou: Private printing, 2001.

Yuanshi dadong yujing 元始大洞玉經. Preface dated 1583. JY 6 diji 氐集 3.

Yuanshi dadong yujing. Preface dated 1709. In ibid., diji 4.

Zeng Ao 曾燠, ed. Jiangxi shizheng 江西詩徵. XSKQS.

Zeng Yongyi 曾永義. “Zhou Xianwang he ta de Chengzhai yuefu” 周憲王和他的誠齋雜劇. In idem, Zhongguo gudian xiju de renshi yu xinshang 中國古典戲劇的認識與欣賞, 483–549. Taipei: Zhengzhong shuju, 1991.

Zeng Zhaonan 曾召南. “Mingdai qian-zhongqi zhudi chongdao qianxi” 明代前中期諸帝崇道淺析. Sichuan daxue xuebao 1991.4: 96–103.

(p.279) Zeng Zhaonan. “Shilun Ming Ningxianwang Zhu Quan de daojiao sixiang” 試論明寧獻王朱權的道教思想. Zongjiaoxue yanjiu 1998.4: 9–14, 32.

Zeng Zhaonan. “Song Yuan Ming huangshi chongxin Zhenwu yuanyou chuyi” 宋元明皇室崇信真武緣由芻議. Zongjiaoxue yanjiu 1996.2: 38–43.

Zha Jizuo 查繼佐. Zui wei lu 罪惟錄. SBCK.

Zhan Shichuang 詹石窗. Daojiao wenxue shi 道教文學史. Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 1992.

Zhang Bing 張兵 and Li Ziwei 李子偉. Longyou wenhua 隴右文化. Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe, 1998.

Zhang Chang 張昶. Wuzhong renwu zhi 吳中人物志. 1570; XSKQS.

Zhang Dai 張岱. Taoan mengyi 陶庵夢憶. In idem, Taoan mengyi, Xihu mengxun 西湖夢尋. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1982.

Zhang Dejian 張德建. Mingdai shanren wenxue yanjiu 明代山人文學研究. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 2005.

Zhang Dexin 張德信. “Mingdai zhuwang fenfeng zhidu shulun” 明代諸王分封制度述論. Lishi yanjiu 1985.5: 76–91.

Zhang Dexin. “Mingdai zongshi renkou fenglu jiqi dui shehui jingji de yingxiang” 明代宗室人口俸祿及其對社會經濟的影響. Dongyue luncong 1988.1: 77–82.

Zhang Fu 張輔 et al., ed. Ming Taizong shilu 明太宗實錄. 1430; Taipei: Academia Sinica, 1966 ed.

Zhang Guangbao 張廣保. “Mingdai de guojia gongguan yu guojia jidian” 明代的國家宮觀與國家祭典. Quanzhen dao yanjiu 2 (2011): 1–25.

Zhang Guoxiang 張國祥. Huang-Ming enming shilu 皇明恩命世錄. DZ 1462.

Zhang Guoxiang, ed. Han tianshi shijia 漢天師世家. DZ 1463.

Zhang Guoyong 張國勇. “Wan-Ming zongshi zhidu biange yanjiu” 晚明宗室制度變革研究. Master’s thesis, Hebei University, 2006.

Zhang Haiyin 張海瀛. “Mingdai de citian yu suilu” 明代的賜田與歲祿. Mingshi yanjiu luncong 4 (1991): 286–98.

Zhang Jianmin 張建民. “Mingdai Liang-Hu diqu de zongfan yu difang shehui” 明代兩湖地區的宗藩與地方社會. Jianghan luntan 2002.10: 76–81.

Zhang Jie 張傑. “Mingdai Jiangxi fanwang yanjiu” 明代江西藩王研究. Master’s thesis, Nanchang University, 2007.

Zhang Juzheng 張居正 et al., ed. Ming Shizong shilu 明世宗實錄. 1577; Taipei: Academia Sinica, 1966 ed.

Zhang Mingfu 張明富 and Zhang Yingchao 張穎超. “Lun Mingdai zongxue shezhi de yuanyin”論明代宗學設置的原因. Gudai wenming 2.1 (2008): 65–77.

Zhang Qiuchan 張秋嬋. “Pan Zhiheng jieshe huodong kaolun” 潘之恒結社活動考論. Huangshan xueyuan xuebao 11.2 (2009): 72–77.

Zhang Renzheng 張仁. Liuhou Tianshi shijia zongpu 留侯天師世家宗譜. 1890; rpt. in Liuhou Tianshi shijia zhu 留侯天師世家註. Ed. Zhang Jintao 張金濤 et al. Hong Kong: Yinhe chubanshe, 2004.

(p.280) Zhang Shangying 張商英, ed. Jinlu zhai toujian yi 金籙齋投簡儀. DZ 498.

Zhang Tingyu 張廷玉 et al. Mingshi 明史. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.

Zhang Wanfu 張萬福. Chuanshou sandong jingjie falu lueshuo 傳授三洞經戒法籙略說. DZ 1241.

Zhang Wei 張維. Lanzhou gujin zhu 蘭州古今注. 1943. ZXWC.

Zhang Wei, ed. Longyou jinshi lu 隴右金石錄. Shike shiliao xinbian 石刻史料新編 ed.

Zhang Weiguo 張偉國. “Mingdai de fengjian: Lidai fengjian zhidu tantao zhi si” 明代的封建﹕歷代封建制度探討之四. Ehu yuekan 96 (1983): 15–20.

Zhang Xianqing 張顯清. “Mingdai qinfan you sheng dao shuai de lishi yanbian” 明代親藩由盛到衰的歷史演變. Shehui kexue zhanxian 1987.2: 170–5.

Zhang Xingrong 張興榮. Yunnan dongjing wenhua: Ru Dao Shi sanjiao de fuhexing wenhua 雲南洞經文化儒道釋三教的複合性文化. Kunming: Yunnan jiaoyu chubanshe, 1998.

Zhang Xiumin 張秀民. Zhongguo yinshua shi 中國印刷史. Enlarged ed. Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe, 2006.

Zhang Xunliao 張勛燎 and Bai Bin 白彬. Zhongguo daojiao kaogu 中國道教考古. Beijing: Xianzhuang shuju, 2006.

Zhang Yangjiang 張陽江. “Guilin chutu de Mingdai ci meiping” 桂林出土的明代瓷梅瓶. Nanfang wenwu 2000.4: 61–71.

Zhang Yi 張怡. Xiaowen xubi 謏聞續筆. Shanghai: Jinbu shuju, 1920s.

Zhang Yi. Yuguang jianqi ji 玉光劍氣集. Beijing: Zhonghua shuju, 2006.

Zhang Yingchao 張應超. “Mingchao huangdi yu daojiao” 明朝皇帝與道教. In Di wu jie Zhongguo Mingshi guoji xueshu taolunhui ji Zhongguo Mingshi xuehui di san jie nianhui Mingshi lunwenji 第五屆中國明史國際學術討論會暨中國明史學會第三屆年會明史論文集, ed. Zhang Zhongzheng 張中正 et al., 403–12. Hefei: Huangshan shushe, 1994.

Zhang Yishan 張奕善. “Duoguo hou de Ming Chengzu yu zhu fanwang guanxi kao” 奪國後的明成祖與諸藩王關係考. Guoli Taiwan daxue wenshizhe xuebao 31 (1982): 1–130.

Zhang Yuchu 張宇初. Xianquan ji 峴泉集. SKQS.

Zhang Yuzhang 張豫章 et al., ed. Yuxuan Mingshi 御選明詩. In idem, ed., Yuxuan Song Jin Yuan Ming sichao shi 御選宋金元明四朝詩. SKQS.

Zhang Zaiming 張在明 et al., ed. Zhongguo wenwu dituji: Shaanxi fence 中國文物地圖集陝西分冊. Xi’an: Xi’an ditu chubanshe, 1998.

Zhang Zehong 張澤洪. “Yuntaiguan” 雲臺觀. In Qing Xitai et al., Zhongguo daojiao, 4: 269–70.

Zhang Zimo 張子模 and Zou Changqing 鄒長清. “Mingdai Jingjiangwang shehui diwei kao” 明代靖江王社會地位考. Guangxi shifan daxue xuebao 1999.6: 91–97.

Zhao Chunting 趙春婷. “Wuben Mingdai fanwang qinpu de neizai guanxi ji dui Mingdai qinxue de yingxiang” 五本明代藩王琴譜的內在關係及對明代琴學的影響. Yinyue yanjiu 2006.1: 29–40.

(p.281) Zhao Daoyi 趙道一. Xu taishi 許太史. In idem, Lishi zhenxian tidao tongjian 歷世真仙體道通鑑, 26.1a–16b. DZ 296.

Zhao Liang 趙亮. “Mingdai daojiao guanli zhidu” 明代道教管理制度. Shijie zongjiao yanjiu 1990.3: 43–53.

Zhao Qimei 趙琦美. Maiwang guan shumu 脈望館書目. SYMQSTC.

Zhao Qian 趙前. Mingdai banke tudian 明代版刻圖典. Beijing: Wenwu chubanshe, 2008.

Zhao Qian and Zhang Zhiqing. “Book Publishing by the Princely Household during the Ming Dynasty: A Preliminary Study.” Trans. Nancy Norton Tomasko. East Asian Library Journal 10.1 (2001): 85–128.

Zhao Weidong 趙衛東. “Taishan Sanyangguan jiqi yu Ming Wanli gongting zhi guanxi” 泰山三陽觀及其與明萬曆宮廷之關係. Daojia wenhua yanjiu 23 (2008): 280–306.

Zhao Weidong and Gong Dejie 宮德傑, comp. Shandong daojiao beike ji: Linqu juan 山東道教碑刻集﹕臨朐卷. Ji’nan: Qilu shushe, 2011.

Zhao Weidong and Zhuang Mingjun 莊明軍, comp. Shandong daojiao beike ji: Qingzhou, Changle juan 山東道教碑刻集﹕青州、昌樂卷. Ji’nan: Qilu shushe, 2010.

Zhao Yi 趙翼. Nianer shi zhaji jiaozheng 廿二史劄記校證. Ed. Wang Shumin 王樹民. Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

Zhao Yifeng 趙軼峰. Mingdai guojia zongjiao guanli zhidu yu zhengce yanjiu 明代國家宗教管理制度與政策研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2008.

Zhao Yongxian 趙用賢. Zhao Dingyu shumu 趙定宇書目. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2005.

Zhao Zhongnan 趙中男. “Ming Xuanzong de xiaofan huodong jiqi shehui yiyi” 明宣宗的削藩活動及其社會意義. Shehui kexue jikan 1998.2: 101–6.

Zheng Huailin 鄭懷林 et al. “Qin wangfu yishi shulue” 秦王府醫事述略. Xiandai zhongyiyao, 2003.5: 62–63.

Zheng Kesheng 鄭克晟. Mingdai zhengzheng tanyuan 明代政爭探源. Tianjin: Tianjin guji chubanshe, 1988.

Zheng Lihua 鄭利華. “Mingdai shanren qunti de wenhua tezheng jiqi zai wentan de yingxiang” 明代山人群體的文化特徵及其在文壇的影響. Zhongguo xue yanjiu 4 (2001): 97–109.

Zheng Xiao 鄭曉. Wu xue bian 吾學編. XSKQS.

Zhi Fucheng 智夫成. “Mingdai zongshi renkou de xunmeng zengzhang yu jiezhi cuoshi” 明代宗室人口的迅猛增長與節制措施. Zhongzhou xuekan 1990.4: 121–26.

Zhong Tongyun 鍾彤澐. Xueni sanji 雪泥三記. 1927; ZXWC.

Zhou Hongzu 周弘祖. Gujin shuke 古今書刻. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2005.

Zhou Jiming 周積明. “Fengfanzhi yu chuming junquan de zhuanyi” 封藩制與初明軍權的轉移. Hubei daxue xuebao 1986.1: 63–68, 76.

(p.282) Zhou Liangxiao 周良霄. “Yuandai touxia fenfeng zhidu chutan” 元代投下分封制度初探. Yuanshi luncong 2 (1983): 53–76.

Zhou Shaoliang 周紹良. “Xinkan Wudang zuben Leibian quanxiang qisheng shilu shuji” 新刊武當足本類編全相啟聖實錄書記. Wenxian 1985.2: 161–74.

Zhou Side 周思得. Shangqing lingbao jidu dacheng jinshu 上清靈寶濟度大成金書. ZW.

Zhou Zhiyuan 周致元. “Chutan ‘gaoqiang’” 初探高牆. Gugong bowuyuan yuankan 1997.2: 23–30.

Zhu Changqian 朱常. Dongguan fouyin 東館缶音. Nancheng: Yi Princdely House, 1589. A microfilm in the Harvard-Yenching Library.

Zhu Chengyao 朱珵堯. Xiuye tang gao 脩業堂稿. In Shenguo Mianxue shuyuan ji, juan 11–15.

Zhu Chengyong 朱誠泳. Xiaoming gao 小鳴稿. SKQS.

Zhu Chun 朱椿. Xianyuan ruizhi ji 獻園睿製集. Chengdu: Shu Princely House, 1466. Hishi title, in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Zhu Dianpei 朱奠培. Lanxian zhulin manlu 懶仙竹林漫錄. GZC.

Zhu Duogui 朱多. Zhu Zongliang ji 朱宗良集. 1597. A microfilm in the Harvard-Yenching Library.

Zhu Gonggui 朱拱樻. Dongle xuan shiji 東樂軒詩集. Nanchang: Yiyang Commandery Princely House, 1551. A microfilm in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Zhu Hong 朱鴻. Ming Chengzu yu Yongle zhengzhi 明成祖與永樂政治. Taipei: Taiwan shifan daxue lishi yanjiusuo, 1988.

Zhu Mengwan 朱孟烷. Qinyou shiji 勤有詩集. In idem, Qinyou shiwen ji 勤有詩文集. Jiangxia: Chu Princely House,1441; fac. rpt. Shenyang: Liaoning sheng tushuguan, 1986.

. Qinyou wenji 勤有文集. In ibid.

Zhu Miqian 朱彌鉗. Qianguang tang shiji 謙光堂詩集. SKQSCC.

Zhu Miti 朱彌鍗. Wengtian xiaogao 甕天小稿. Nanyang: Tang Princely House, 1540. A microfilm in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Zhu Mouwei 朱謀. Fanxian ji 藩獻記. In Tao Ting 陶珽, ed., Shuofu xu 說郛續, juan 8. XSKQS.

Zhu Mujie 朱睦. Wanjuan tang shumu 萬卷堂書目. XSKQS.

Zhu Qinmei 朱勤美. Wangguo dianli 王國典禮. Kaifeng: Zhou Princely House, originally 1615; rev. 1621–27; XSKQS.

Zhu Quan 朱權. Jiuming suo 救命索. ZW.

Zhu Quan. Shenyin 神隱. Nanchang: Zhu Gongrui’s 朱拱枘 print. ZW.

Zhu Quan. Shiji zhouhou jing 筮吉肘後經. Nanchang: Qingyun pu, 1682. A rare book in the Harvard-Yenching Library.

Zhu Quan. Tianhuang zhidao taiqing yuce 天皇至道太清玉冊. DZ 1483.

Zhu Quan. Yuanshi mishu 原始秘書. SKQSCC.

Zhu Quanhe 朱詮鉌. Ningzhai gao 凝齋稿. In Shenguo Mianxue shuyuan ji, juan 1.

Zhu Rangxu 朱讓栩. Changchun jingchen gao 長春競辰藁. SWJ.

(p.283) Zhu Rongxie 朱榮. Zhengxin shiji 正心詩集. 1519; BTGZC.

Zhu Shenzhong 朱慎鍾. Baoshan tang gao 寶善堂稿. SKQSCC.

Zhu Tianjiao 朱恬烄. Lüyun xuan gao 綠筠軒稿. In Shenguo Mianxue shuyuan ji, juan 7–10.

Zhu Tianjiao. Lüyun xuan yinzhi 綠筠軒唫帙. Changzhi: Shen Princely House, 1573. A microfilm in the Harvard-Yenching Library.

Zhu Tongji 朱統. Ning Xianwang shishi 寧獻王事實. In Xuyi Zhushi bazhi zongpu, 1.1a–9b.

Zhu Xianhuai 朱顯槐. Shaohu shigao 少鵠詩稿. Wuchang: Wugang Commandery Princely House, 1522–66. A microfilm in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Zhu Xianjie 朱憲. Zhonglian suigao 種蓮歲稿. 1556. A microfilm in the East Asian Library at the University of Chicago.

Zhu Xianjie. Zhonglian wenlue 種蓮文略. 1553. As an appendix in ibid.

Zhu Yichi 朱翊. Guangyan tang ji 廣讌堂集. Qizhou: Fanshan Commandery Princely House, 1628. Hishi title, in the Princeton East Asian Library Gest Collection.

Zhu Yinyi 朱胤栘. Baohe zhai gao 保和齋稿. In Shenguo Mianxue shuyuan ji, juan 2–6.

Zhu Yizun 朱彝尊. Jingzhi ju shihua 靜志居詩話. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1998.

Zhu Yizun, ed. Mingshi zong 明詩綜. SKQS.

Zhu Youdun 朱有燉. Chengzhai lu 誠齋錄. XSKQS.

Zhu Youdun. Chengzhai yuefu 誠齋樂府. Ed. Weng Minhua 翁敏華. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1989.

Zhu Youyuan 朱祐杬. Enji shiji 恩紀詩集. A Ming hand-copied manuscript. A microfilm in the Harvard-Yenching Library.

Zhu Yuanzhang 朱元璋 (Ming Taizu). Huang-Ming zuxun 皇明祖訓. In Hongwu yuzhi quanshu 洪武御制全書. Ed. Zhang Dexin and Mao Peiqi et al., 387–411. Hefei: Huangshan shushe, 1995.

Zhu Yuanzhang. Yuzhi jifei lu 御製紀非錄. Rpt. in Chan Hok-lam, “Ming Taizu Jifei lu shuhou,” 104–9, 114–20, 123, 127–34.

Zhu Yueji 朱約佶. Guanhua ji 觀化集. SKQSCCB.

Zhu Yueli 朱越利. “Lingjian zi de niandai, neirong ji yingxiang” 靈劍子的年代、內容及影響. Daoyun 9 (2001): 127–48.

Zhu Zaiwei 朱載, comp. Jindan zhengli daquan 金丹正理大全. ZW.

Zhu Zaiwei, ed. Jindan zhengli daquan Jindan dayao 金丹正理大全金丹大要. SKQSCC.

Zhu Zaiwei, comp. Jindan zhengli daquan Qunxian zhuyu jicheng 金丹正理大全群仙珠玉集成. SKQSCC.

Zhu Zaiwei, ed. Jindan zhengli daquan Xuanxue zhengzong 金丹正理大全玄學正宗. SKQSCC.

Zhu Zaiwei, comp. Jindan zhengli daquan Zhuzhen xuanao jicheng 金丹正理大全諸真玄奧集成. SKQSCC.

(p.284) Zhu Zhidong 朱之棟. Suojian ouchao 所見偶鈔. SWJ.

Zhuge Xiji 諸葛羲基, ed. Han chengxiang Zhuge Zhongwuhou ji 漢丞相諸葛忠武侯集. Preface dated 1632. JY 223 xingji 星集 1–6.

Ziyang zhenren wuzhen pian zhushu 紫陽真人悟真篇註疏. DZ 141.

Temple Inscriptions

Chen Yuan supplies the number in the list of Ming inscriptions in Chen Yuan, Daojia jinshi lue. The reference to this collection thus provides the inscription number and page number.

Gao Ruxing 高汝行. “Chongxiu Jinci miao beiji” 重修晉祠廟碑記. In Liu Dapeng, Jinci zhi, 11.282–83.

Guan Lü 管律. “Chenghuangmiao beiji” 城隍廟碑記. In Ningxia zhi (1577), 4.63a/b.

He Tang 何瑭. “Baizhai Zhang xiansheng xiujian beiji” 白齋張先生脩建碑記. In idem, Bozhai ji 柏齋集, 8.13b–15b. SKQS.

Hu Ying 胡濙. “Baiyunguan chongxiu ji” 白雲觀重修記. In Koyanagi Shikita, Hakuunkan shi, 4.124–26.

Liu Xiaozu 劉效祖. “Baiyunguan chongxiu bei” 白雲觀重修碑. Ibid., 4.136–37.

Lu Yong 陸顒. “Taihuiguan ji” 太暉觀記. In Jingzhou fuzhi (1532), 12.34b–36a.

Mei Qiu 梅鶖. “Guanguoshan ji” 觀國山記. In Shimen xianzhi (1818), 49.10a–12b.

Shen Yizhong 沈一中. “Xuanmiaoguan Yuhuangge beiji” 玄妙觀玉皇閣碑記. In Jiangling xianzhi (1794), 46.30a–31b.

Su Boheng 蘇伯衡. “Chongxiu Shangqinggong beiwen” 重修上清宮碑文. In Lou Jinyuan, Longhu shanzhi, 12.22a–27a.

Tao Hongjing 陶弘景. “Shangqing zhenren Xu Zhangshi jiuguan tanbei” 上清真人許長史舊館壇碑. In Liu Dabin 劉大彬, comp., Maoshan zhi 茅山志 (ca. 1330), 20.7a–13b. DZ 304.

Wan An 萬安. “Chongxiu Yuntaiguan beiji” 重修雲臺觀碑記. In Santai xianzhi (1929), 4.19a–20a.

Wan Gong 萬恭. “Yuhuangge ji” 玉皇閣記. In Nanchang wenzheng, ed. Wei Yuankuang, 15.6a–7a.

Wu Daodong 吳道東. “Chongxiu Xuanmiaoguan biji” 重修玄妙觀壁記. Chen Yuan, 73/1284–85.

Wu Qian 吳謙. “Wuan wang miaoji” 武安王廟記. In Longyou jinshi lu, ed. Zhang Wei, 6.26b–27a.

Xia Yan 夏言. “Beiji” 碑記. In Li Rong, Huayue zhi, 1.55a–56a.

Xiao Sheng 蕭笙. “Sanshitang ji” 三師堂記. Chen Yuan, 74/1285–86.

Xu Ting 許. “Shufu chongjian Xiufeng shan bei” 蜀府重建秀峰山碑. In Dujiangyan shi jinshi lu 都江堰市金石錄, ed. Wang Caiyou 王才有 and Fu Ziquan 傅子全 et al., 71–72. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1999.

Xu Xuemo 徐學謨. “Da Ming Xiangfu cha’an beiji” 大明襄府茶菴碑記. In Wudang shan jinshi lu 武當山金石錄, ed. Zhang Huapeng 張華鵬 et al., 119–21. Danjiangkou: Danjiangkou shi wenhua ju, 1990.

(p.285) Xu Yan 徐琰. “Chongxiu Zijigong Laozi xiangji” 重修紫極宮老子像記. In Nanchang wenzheng, ed. Wei Yuankuang, 18.13a–14a.

Ye Guizhang 葉桂章. “Zhuxiu Wuhou ciyu ji” 助修武侯祠宇記. In Han chengxiang Zhuge Zhongwuhou ji, ed. Zhuge Xiji, 16.54a–55a.

Yin Shidan 殷士儋. “Chongxiu [Ji]nan fu Chenghuangmiao ji” 重脩[濟]南府城隍廟記. In Licheng xianzhi (1640), 13.18b–21a.

Zhang Ji 張幾. “Chongjian Sanqingdian ji” 重建三清殿記. In Beijing tushuguan cang Zhongguo lidai shike taben huibian, comp. Beijing tushuguan jinshizu, 57: 7–8.

Zhang Shiche 張時徹. “Xinjian Zhuge Zhongwuhouci beiji” 新建諸葛忠武侯祠碑記. In Han chengxiang Zhuge Zhongwuhou ji, ed. Zhuge Xiji, 16.56a–58a.

Zhao Pengcheng 趙鵬程. “Daiyue lingying xuanmiao jinxiang bei” 岱嶽靈應玄妙金像碑. In Beijing tushuguan cang Zhongguo lidai shike taben huibian, comp. Beijing tushuguan jinshizu, 58:186.

Zhao Shixian 趙士賢. “Baiyunguan chongxiu bei” 白雲觀重修碑. In Koyanagi Shikita, Hakuunkan shi, 4.130–2.

Zheng Wan 鄭琬. “Guilin Chenghuangmiao beiji” 桂林城隍廟碑記. In Guangxi tongzhi (1531), 33.6b–7a.

Zhou Tiguan 周體觀. “Dingshan qiao Meixian daoyuan ji” 定山橋梅仙道院記. In Nanchang wenzheng, ed. Wei Yuankuang, 17.19a/b.

Zhou Zhao 周詔. “Wuxianmiao ji” 五顯廟記. In Hubei tongzhi (1804), 95.16a–17b.

Zhu Bingdang 朱秉欓. “Shuojingtai shike” 說經臺詩刻. In Beijing tushuguan cang Zhongguo lidai shike taben huibian, comp. Beijing tushuguan jinshizu, 54:63.

Zhu Bingdang. “Yongshou Wang ye Taiyue xingci shike” 永壽王謁泰嶽行祠詩刻. In Chongxiu Huxian zhi (1933), 7.30b–31a.

Zhu Chengyong 朱誠泳. “Ti Shuojingtai” 題說經臺. In Li Ruochi and Xu Wenhui, Daojiao shengdi Louguantai, 78–79.

Zhu Dangnian 朱當涊. “Wanshougong chongxiu ji” 萬壽宮重修記. Chen Yuan, 60/1275–76.

Zhu Fanzhi 朱範址. “Yanxuanguan bei” 演玄觀碑. In Pingliang shizhi bianzuan weiyuanhui 平涼市志编纂委员会, comp., Pingliang shizhi 平涼市志, 665, 827–28. Beijing: Zhonghua shuju, 1996.

Zhu Houcong 朱厚熜 (Jiajing Emperor) “Yuzhi chongxiu Dayue Taihe shan Xuandian jicheng zhi bei” 御制重修大岳太和山玄殿紀成之碑. In Ling Yunyi 凌雲翼 and Lu Chonghua 盧重華, comp., Dayue Taihe shanzhi 大嶽太和山志 (1572). In Yang Lizhi, ed., Mingdai Wudang shanzhi erzhong, 2.280–81.

Zhu Jianshen 朱見深 (Chenghua Emperor). “Zhenwumiao bei” 真武廟碑. In Henan zongzhi (1486), 12.19a/b.

Zhu Jingte 朱敬鑉. “Ziyang zhenren jindan sibaizi” 紫陽真人金丹四百字. Chen Yuan, 91/1297–98.

Zhu Jinjiong 朱縉炯. “Chongxiu Chenghuangmiao ji” 重修城隍廟記. In Longyou jinshi lu, ed. Zhang Wei, 6.22b–23a.

(p.286) Zhu Weiji 朱惟. “Bailonggong bei” 白龍宮碑. In Xianning Chang’an liangxian xuzhi (1936), 7.15b–16a.

Zhu Ying 朱楧. “Jintianguan jiming” 金天觀記銘. In Longyou jinshi lu, ed. Zhang Wei, 6.2b–4a.

Zhu Youdun 朱有燉. “Chongxiu shenhou shanshenmiao beiji” 重修神垕山神廟碑記. In Kaifeng fuzhi (1695), 18.35b–36b.

Zhu Yushan 朱禹山. “Changsha Wenxingge ji” 長沙文星閣記. In Changsha xianzhi (1817), 12.82b–83b.

Zhu Yuwen 朱宇溫. “Xinjian Sanhuangmiao ji” 新建三皇廟記. A picture of the rubbing of this stele taken by Liu Xun.

Zhu Zhenjing 朱真瀞. “Chongjian Xuanmiaoguan ji” 重建玄妙觀記. Chen Yuan, 71/1283.

Zou Yancai 鄒彥才. “Chongjian Xuanmiaoguan beiji” 重建玄妙觀碑碣. Chen Yuan, 72/1283–84.

Gazetteers

An Jie 安捷, ed. Taiyuan fuzhi jiquan 太原府志集全. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 2005.

Anlu xianzhi 安陸縣志. 1843.

Baoqing fuzhi 寶慶府志. 1849.

Chang’an xianzhi 長安縣志. 1812.

Changsha fuzhi 長沙府志. 1748.

Changsha xianzhi 長沙縣志. 1817.

Changsha xianzhi. 1871.

Changzhi xianzhi 長治縣志. 1894.

Chen Shi 陳詩. Hubei jiuwen lu 湖北舊聞錄. Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 1999.

Chengdu shi difangzhi bianzuan weiyuanhui 成都市地方志编纂委员会, comp. Chengdu shizhi: Zongjiao zhi 成都市志宗教志. Chengdu: Sichuan cishu chubanshe, 1998.

Chongxiu Chengdu xianzhi 重修成都縣志. 1873.

Chongxiu Gaolan xianzhi 重修皋蘭縣志. 1892.

Chongxiu Huxian zhi 重修鄠縣志. 1933.

Chongxiu Ru’nan xianzhi 重修汝南縣志. 1938.

Chongxiu Taian xianzhi 重修泰安縣志. 1929.

Da Changuang 笪蟾光. Maoshan zhi 茅山志. ZW.

Datong fuzhi 大同府志. 1515.

Datong fuzhi. 1782.

Datong xianzhi 大同縣志. 1830; rpt. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1992.

Fang Sheng 方升. Dayue zhilue 大嶽志略. Wuyuan: Fang family’s print, 1536. A microfilm in the Chinese University of Hong Kong Library.

Fenzhou fuzhi 汾州府志. 1609.

Gansu quansheng xin tongzhi 甘肅全省新通志. 1909.

(p.287) Gansu sheng xiangtu zhigao 甘肅省鄉土志稿. 1948; ZXWC.

Gansu tongzhi 甘肅通志. 1736.

Gansu tongzhi gao 甘肅通志稿. 1936.

Gao Ziwei 高自位, comp. Nanyue zhi 南嶽志. 1753; ZDCX.

Gaolan xian xuzhi 皋蘭縣續志. 1843.

Gaolan xianzhi 皋蘭縣志. 1778.

Guangxi tongzhi 廣西通志. 1531.

Henan fuzhi 河南府志. 1695.

Henan tongzhi 河南通志. 1556.

Henan zongzhi 河南總志. 1486.

Hengyang xianzhi 衡陽縣志. 1761.

Hengyang xianzhi. 1872.

Hengzhou fuzhi 衡州府志. 1682.

Heshen 和珅 et al., ed. Da Qing yitong zhi 大清一統志. 1790.

Huang Hanqiao 黃翰翹 and Xu Zhongqing 徐忠慶. Jiangxi Qingyun puzhi 江西青雲譜志. 1920; ZDC.

Huang Jiaju 黃家駒, comp. Chongkan Magu shanzhi 重刊麻姑山志. ZDC.

Huangzhou fuzhi 黃州府志. 1884.

Huayang xianzhi 華陽縣志. 1816.

Huayang xianzhi. 1914.

Hubei sheng Xiangfan shi difangzhi bianzuan weiyuanhui 湖北省襄樊市地方志編纂委員會, comp. Xiangfan shizhi 襄樊市志. Beijing: Zhongguo chengshi chubanshe, 1994.

Hubei tongzhi 湖北通志. 1804.

Hubei tongzhi. 1911.

Huguang tongzhi 湖廣通志. 1733.

Huguang zongzhi 湖廣總志. 1591.

Hunan tongzhi 湖南通志. 1757.

Hunan tongzhi. 1885.

Igarashi Kenryū 五十嵐賢隆. Dōkyō sorin Taishingu shi 道教叢林──太清宮志. 1938; rpt. Tokyo: Kokusho kankokai, 1986.

Jiang Minghua 江明華 et al., ed. Sichuan shengzhi wenwu zhi 四川省志文物志. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1999.

Jiangling xianzhi 江陵縣志. 1794.

Jiangling xianzhi. 1876.

Jiangnan tongzhi 江南通志. 1684.

Jiangxi tongzhi 江西通志. 1525.

Jiangxi tongzhi. 1683.

Jiangxi tongzhi. 1732.

Jiangzhou zhi 絳州志. 1521.

Jin Guixin 金桂馨 and Qi Fengyuan 漆逢源, comps. Xiaoyao shan Wanshougong tongzhi 逍遙山萬壽宮通志. ZW.

Ji’nan fuzhi 濟南府志. 1840.

Jinling xuanguan zhi 金陵玄觀志. Possibly 1621–27; ZDC.

(p.288) Jingzhou fuzhi 荊州府志. 1532.

Jingzhou fuzhi. 1757.

Jingzhou fuzhi. 1880.

Jiubian tushuo九邊圖說. 1569; Taipei: National Central Library, 1981.

Jixian zhi 汲縣志. 1755.

Junzhou zhi 均州志. 1689.

Kaifeng fuzhi 開封府志. 1585.

Kaifeng fuzhi. 1602.

Kaifeng fuzhi. 1695.

Kong Yanmo 孔儼 (Zhu Yanmo 朱). Jiangling zhiyu 江陵志餘. 1653.

Koyanagi Shikita 小柳司氣太. Hakuunkan shi 白雲觀志. ZDC.

Lanzhou fuzhi 蘭州府志. 1833.

Lanzhou shi Chengguan qu difangzhi bizuan weiyuanhui 蘭州市城關區地方志編纂委員會. Lanzhou shi Chengguan quzhi 蘭州市城關區志. Lanzhou: Lanzhou shi Chengguan qu difangzhi bianzuan weiyuanhui, [1990s].

Lanzhou zhi 蘭州志. 1686.

Li Rong 李榕. Huayue zhi 華嶽志. 1831. ZW.

Li Xian 李賢 et al. Ming yitong zhi 明一統志. 1461; SKQS.

Li Yangzheng 李養正. Xinbian Beijing Baiyun guanzhi 新編北京白雲觀志. Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe, 2003.

Liaodong zhi 遼東志. 1537.

Licheng xianzhi 歷城縣志. 1640.

Licheng xianzhi. 1771.

Linfen xianzhi 臨汾縣志. 1729.

Lingui xianzhi 臨桂縣志. 1802.

Lintao fuzhi 臨洮府志. 1604.

Lintao fuzhi. 1687.

Linyi xianzhi 臨邑縣志. 1837.

Liu Dapeng 劉大鵬. Jinci zhi 晉祠誌. Rpt. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe, 1986.

Lou Jinyuan 婁近垣. Longhu shanzhi 龍虎山志. 1740; ZW.

Lu Dian 魯點. Qiyun shan Taoyuan dongtian zhi 齊雲山桃源洞天誌. Compiled in 1637, and printed in 1833. ZDC.

Lu’an fuzhi 潞安府志. 1659.

Lucheng xianzhi 潞城縣志. 1885.

Luoyang xianzhi 洛陽縣志. 1813.

Ming Jiajing Nanyang fuzhi jiaozhu 明嘉靖南陽府志校注. 1554; Nanyang: Nanyang diqu shizhi bianwei zongbianshi, 1984.

Mu Shouqi 慕壽祺. Gan Ning Qing shilue 甘寧青史略. 1932; ZXWC.

Nanchang juncheng 南昌郡乘. 1663.

Nancheng xianzhi 南城縣志. 1873.

Nanyang diqu defang shizhi bianzuan weiyuanhui 南陽地區地方史志編纂委員會, comp. Nanyang diqu zhi 南陽地區志, vol. 3. Zhengzhou: Henan renmin chubanshe, 1994.

(p.289) Nanyang fuzhi 南陽府志. 1577.

Nanyang fuzhi. 1694.

Neixiang xianzhi 內鄉縣志. 1693.

Ningxia xinzhi 寧夏新志. 1501.

Ningxia zhi 寧夏志. 1577.

Pengze xianzhi 彭澤縣志. 1582.

Pingliang shizhi bianzuan weiyuanhui 平涼市志編纂委員會, comp. Pingliang shizhi 平涼市志. Beijing: Zhonghua shuju, 1996.

Poyang xianzhi 鄱陽縣志. 1871.

Puzhou fuzhi 蒲州府志. 1755.

Qingzhou fuzhi 青州府志. 1565.

Qingzhou fuzhi. 1573–1619.

Qizhou zhi 蘄州志. 1664.

Ren Ziyuan 任自垣. Chijian Dayue Taihe shanzhi 敕建大嶽太和山志. In Yang Lizhi, ed., Mingdai Wudang shanzhi erzhong.

Rongxian zhi 榮縣志. 1845.

Runing fuzhi 汝寧府志. 1796.

Ruyang xianzhi 汝陽縣志. 1690.

Santai xianzhi 三台縣志. 1929.

Shaanxi sheng difangzhi bianzuan weiyuanhui 陝西省地方志编纂委员会主编, comp. Shaanxi shengzhi wenwu zhi 陝西省志文物志. Xi’an: Sanqin chubanshe, 1995.

Shaanxi tongzhi 陝西通志. 1542.

Shaanxi tongzhi. 1667.

Shaanxi tongzhi. 1735; SKQS.

Shandong sheng defangshizhi bianzuan weiyuanhui 山東省地方史志編纂委員會, comp. Shandong shengzhi: Shaoshu minzu zhi, wenwu zhi 山東省志少數民族志文物志. Ji’nan: Shandong renmin chubanshe, 1998.

Shandong tongzhi 山東通志. 1533.

Shandong tongzhi. 1736.

Shanxi tongzhi 山西通志. 1475.

Shanxi tongzhi. 1564.

Shanxi tongzhi. Completed in 1616, and printed in 1629.

Shanxi tongzhi. 1682.

Shanxi tongzhi. 1734; SKQS.

Shanxi tongzhi. 1892.

Shimen xianzhi 石門縣志. 1818.

Shimen xianzhi. 1868.

Shuntian fuzhi 順天府志. 1896.

Shuofang xinzhi 朔方新志. 1617.

Sichuan zongzhi 四川總志. 1619.

Sun Qikang 孫啟康 et al., ed. Hubei shengzhi: Wenwu mingsheng 湖北省志文物名勝. Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 1996.

Taiyuan fuzhi 太原府志. 1783.

(p.290) Wang Gai 王概. Dayue Taihe shan jilue 大嶽太和山紀略. 1774; ZDC.

Wanli Taiyuan fuzhi 萬曆太原府志. 1612. In Taiyuan fuzhi jiquan, ed. An Jie, 151–502.

Wei Fuhua 衛復華, comp. Zengbu Heming shanzhi 增補鶴鳴山志. Dayi: Dayi xian daojiao xiehui and Dayi xian tushuguan, 1999.

Wei Huan 魏煥. Huang-Ming jiubian kao 皇明九邊考. 1541; SKQSCC.

Weihui fuzhi 衛輝府志. 1788.

Wu Shixun 吳世勳. Henan: Fensheng dizhi 河南﹕分省地誌. Shanghai: Zhonghua shuju, 1936.

Wuchang fuzhi 武昌府志. 1687.

Wudang shanzhi bianzuan weiyuanhui 武當山志編纂委員會, comp. Wudang shanzhi 武當山志. Beijing: Xinhua chubanshe, 1994.

Wugang zhouzhi 武岡州志. 1873.

Xi’an fuzhi 西安府志. 1779.

Xiangyang fuzhi 襄陽府志. 1584.

Xiangyang fuzhi. 1760.

Xiangyang fuzhi. 1885.

Xiangyang xianzhi 襄陽縣志. 1874.

Xianning Chang’an liangxian xuzhi 咸寧長安兩縣續志. 1936.

Xiao Dingpei 蕭定沛. Douchuan shanzhi 竇圌山志. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1991.

Xinjiang xianzhi 新絳縣志. 1929.

Xinxiu Chengdu fuzhi 新修成都府志. 1621.

Xinzhou zhi 忻州志. 1746.

Xinzhou zhili zhouzhi 忻州直隸州志. 1880.

Xuji Junzhou zhi 續輯均州志. 1884.

Xuxiu Shaanxi tongzhi gao 續修陝西通志稿. 1934.

Yang Lizhi, ed. Mingdai Wudang shanzhi erzhong 明代武當山志二種. Wuhan: Hubei renmin chubanshe, 1999.

Yang Shihua 楊世華 and Pan Yide 潘一德. Maoshan daojiao zhi 茅山道教志. Wuhan: Huazhong shifan daxue chubanshe, 2007.

Yangqu xianzhi 陽曲縣志. 1682.

Yangqu xianzhi. 1843.

Yidu xian tuzhi 益都縣圖志. 1907.

Yongle Taiyuan fuzhi 永樂太原府志. 1403–08; recovered from the Yongle dadian 永樂大典. In Taiyuan fuzhi jiquan, ed. An Jie, 1–150.

Yongzhou fuzhi 永州府志. 1571.

Yuan Mingshan 元明善 and Zhang Guoxiang. Xuxiu Longhu shanzhi 續修龍虎山志. ZDCX.

Yuxian zhi 禹縣志. 1939.

Yuzhou zhi 禹州志. 1835.

Zha Zhilong 查志隆, comp. Daishi 岱史. DZ 1472.

Zhang Bokui 張伯魁, comp. Kongtong shanzhi 崆峒山志. ZDC.

Zhang Weixin 張維新, ed. Huayue quanji 華嶽全集. 1597; XSKQS.

(p.291) Zhang Xuecheng 章學誠. Hubei tongzhi jiancun gao 湖北通志檢存稿. 1796–1801.

Zhang Yu 張雨. Bianzheng kao 邊政考. 1547; ZXWC.

Zhili Jiangzhou zhi 直隸絳州志. 1765.

Zhili Jiangzhou zhi. 1879.

Zhongxiang jinshi kao 鍾祥金石考. 1933.

Zhongxiang xianzhi 鍾祥縣志. 1867.

Zhongxiang xianzhi. 1937.

Ziyang xianzhi 滋陽縣志. 1888.

Zuo Zongying 左宗郢 and He Tianjue何天爵. Xuke Magu shan Danxia dongtian zhi 續刻麻姑山丹霞洞天誌. Compiled in 1613 and supplemented in 1717; printed in 1717; SKQSCC. (p.292)