Jump to ContentJump to Main Navigation
Grammatology and Literary Modernity in Turkey$

Nergis Erturk

Print publication date: 2011

Print ISBN-13: 9780199746682

Published to Oxford Scholarship Online: January 2012

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199746682.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (www.oxfordscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use (for details see http://www.oxfordscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 25 February 2017

(p.186) Works Cited

(p.186) Works Cited

Source:
Grammatology and Literary Modernity in Turkey
Publisher:
Oxford University Press

Bibliography references:

[Adıvar,] Halide Edib. Memoirs of Halidé Edib. New York: The Century Co., 1926.

Adorno, Theodor W. “Aldous Huxley and Utopia.” Prisms. Trans. Samuel and Shierry Weber. Cambridge: MIT Press, 1981. 95–118.

Adorno, Theodor W. and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Ed. Gunzelin Schmid Noerr. Trans. Edmund Jephcott. Stanford: Stanford UP, 2002.

Ahıska, Meltem. “Occidentalism: The Historical Fantasy of the Modern.” Irzık and Güzeldere 351–379.

Ahıska, Meltem. “Occidentalism and Registers of Truth: The Politics of Archives in Turkey.” Ahıska and Kolluoğlu Kırlı 9–29.

Ahıska, Meltem. Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik. Istanbul: Metis, 2005.

Ahıska, Meltem. “Türkiye’de İktidar ve Gerçeklik.” Defter 33 (Spring 1998): 19–40.

Ahıska, Meltem, and Biray Kolluoğlu Kırlı, eds. Social Memory. Spec. issue of New Perspectives on Turkey 34 (Spring 2006): 5–116. Istanbul: Homer Kitabevi, 2006.

Ahmed Cevdet Pasha. Belâgat-ı Osmâniyye. Istanbul: Matbaa-i Osmâniyye, 1298/1880.

Ahmed Cevdet Pasha. Medhal-i Kavâ’id. 1268/1851. Ed. Nevzat Özkan. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.

Ahmet Haşim. “Lisan İmarı.” İkdam 3 Dec. 1928. Rpt. in Yorulmaz 317–318.

Ahmet Haşim. “Sağdan Yazı.” İkdam 13 Nov. 1928. Translit. in Yorulmaz 316.

Ahmed Midhat Efendi. Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar. 1307/1890. Ed. Nüket Esen. Istanbul: İletişim, 2003.

Ahmed Midhat Efendi. Felâtun Bey ile Râkım Efendi. 1292/1876. Ed. Tacettin Şimşek. Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.

Ahmed Midhat Efendi. “Hikâye Tasvir ve Tahriri.” Kırk Anbar cüz 2 1290/1873: 107–112. Translit. in Kaplan et al. 53–57.

Ahmed Midhat Efendi. Müşahedat. 1308/1891. Ed. Osman Gündüz. Ankara: Akçağ Yayınları, 2003.

Ahmed Midhat Efendi. “Osmanlıcanın Islahı.” Dağarcık cüz 1 1288/1872: 20–25. Translit. in Kaplan et al. 70–74.

Ahmed Midhat Efendi. “Romancı ve Hayat.” Şark cild 1, sene 1 1297/1880: 2–7. Translit. in Kaplan et al. 63–69.

Ahmed Midhat Efendi. “Roman ve Romancılık Hakkında Mütaalamız.” Tercüman-ı Hakikat, no. 3547 21 Mar. 1306/2 Apr. 1890. Translit. in Kaplan et al. 58–62.

Akçam, Taner. A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility. New York: Metropolitan Books, 2006.

Akçura, Yusuf. Üç Tarz-ı Siyaset. 1904. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1976.

Akyıldız, Ali. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. Istanbul: İletişim, 2004.

Alangu, Tahir. Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı. Istanbul: May Yayınları, 1968.

Algar, Hamid. “Malkom Ḵhān, Mīrzā, Nāẓim al-Dawla.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2009. Brill Online. Pennsylvania State U. 05 June 2009. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-4880〉.

(p.187) Alptekin, Turan. Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir İnsan. Istanbul: İletişim, 2008.

And, Metin. Türk Tiyatro Tarihi: Başlangıcından 1983’e. Istanbul: İletişim, 1994.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised and extended 2nd ed. London: Verso, 1991.

Anderson, Benedict. The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World. New York: Verso, 1998.

Andrews, Walter G. An Introduction to Ottoman Poetry. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1976.

Andrews, Walter G. Poetry’s Voice, Society’s Song: Ottoman Lyric Poetry. Seattle: U of Washington P, 1985.

Andrews, Walter G. et al., eds. and trans. Ottoman Lyric Poetry: An Anthology. Expanded ed. Seattle: U of Washington P, 2006.

Apter, Emily. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton UP, 2006.

Arai, Masami. Turkish Nationalism in the Young Turk Era. Leiden: E. J. Brill, 1992.

Arnaldez, R. and H. Fleisch. “Ḥarakawa-Sukūn.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 10 Sept. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0266〉.

[Arsal,] Sadri Maksudi. Türk Dili İçin. İstanbul: Türk Ocakları İlim ve Sanat Heyeti, 1930.

Atatürk, Mustafa Kemal. “Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konuşma.” Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I–III. Rpt. by Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997. Vol. II, 272–274.

Auerbach, Erich. Letter to Walter Benjamin. 3 Jan. 1937. Letter 10 of “Scholarship in Times of Extremes: Letters of Erich Auerbach (1933–46), on the Fiftieth Anniversary of His Death.” Introd. and trans. Martin Elsky, Martin Vialon, and Robert Stein. PMLA 122.3 (May 2007): 750–751.

Aymes, Marc. “The Voice-Over of Administration: Reading Ottoman Archives at the Risk of Ill-literacy.” European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue no. 6, Ill-literate Knowledge (2007): n. pag. Web. 16 July 2009. 〈http://ejts.revues.org/document1333.html〉.

Aytürk, İlker. “The First Episode of Language Reform in Republican Turkey: The Language Council from 1926 to 1931.” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Third Series 18.3 (2008): 275–293.

Aytürk, İlker. “H. F. Kvergić and the Sun-Language Theory.” Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 159.1 (2009): 23–44.

Aytürk, İlker. “Politics and Language Reform in Turkey: The ‘Academy’ Debate.” Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 98 (2008): 13–30.

Aytürk, İlker. “Turkish Linguists against the West: The Origins of Linguistic Nationalism in Atatürk’s Turkey.” Middle Eastern Studies 40.6 (2004): 1–25.

Ayvazoğlu, Beşir. Peyami: Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı. Istanbul: Kapı, 2008.

Ayvazoğlu, Beşir. “‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ yahut Bir İnkıraz Felsefesi.” Töre 169–170 (June–July 1985): 29–34.

Baer, Marc David. The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks. Stanford: Stanford UP, 2010.

Bakhtin, Mikhail. “Discourse in the Novel.” The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: U of Texas P, 1981. 259–422.

(p.188) Bakhtin, Mikhail. “Slovo v Romane.” Voprosy Literatury i Estetiki. Ed. S. Leibovich. Moscow: Khudozhestvennaia literatura, 1975. 72–233.

Bali, Rıfat. Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri: Bir Türkleştirme Serüveni (1923–1945). Istanbul: İletişim, 1999.

Balibar, Étienne. The Philosophy of Marx. Trans. Chris Turner. London: Verso, 2007.

Balibar, Étienne. “Racism and Nationalism.” Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. By Étienne Balibar and Immanuel Wallerstein. Trans. Chris Turner. New York: Verso, 1991. 37–85.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. “İslâm Yazıları.” Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası 1.9 (15 Teşrinievvel 1326/28 Oct. 1910): 111–124.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. “İslâm Yazılarının Tarihçesi.” Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası 2.17 (15 Kanunievvel 1327/28 Dec. 1911): 175–184.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. “İslâm Yazılarının Tarihçesi: Sülüs Nevi.” Tedrisat-ı İbtidaiye Mecmuası 2.18 (15 Kanunisani 1327/28 Jan. 1912): 213–222.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. “Türk Yazılarının Tetkikine Methal.” Darülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası 2.5–6 (June 1927): 111–168.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. Sanat: Estetik, Yaratma, Türk Sanatı, Dil, Edebiyat, Temsil, Musiki, Resim, Mimarlık, Tezyinî Sanat, Şehircilik Üzerine Görüşmeler. Istanbul: Semih Lûtfi, 1934.

Baltacıoğlu, Ismayil Hakkı. Türklerde Yazı Sanatı. Ankara: Mars T. ve S. A. S. Matbaası, 1958.

Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü. Maarif 1928–1933: Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği. Istanbul: Devlet Matbaası, 1934.

Baymur, Fuat. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. Istanbul: İnkılâp Kitabevi, 1954.

Bayramoğlu, Zeynep. Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler: Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Tezler. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

Belge, Murat et al., eds. Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce. 9 vols. Istanbul: İletişim, 2001–2009.

[Bengü], Memet Fuat. Nâzım Hikmet: Yaşamı, Ruhsal Yapısı, Davaları, Tartışmaları, Dünya Görüşü, Şiirinin Gelişmeleri. Istanbul: Adam, 2000.

[Bengü,] Memet Fuat. “Nâzım Hikmet’in Türk Şiirindeki Yeri.” Gösteri (Nov. 1984). Rpt. in Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar. Istanbul: Adam, 2001. 107–111.

Benjamin, Walter. “Die Aufgabe des Übersetzers.” Illuminationen 50–62.

Benjamin, Walter. Illuminationen. Ed. Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974.

Benjamin, Walter. Illuminations. Ed. with an intro by Hannah Arendt. Trans. Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1968.

Benjamin, Walter. “On Some Motifs in Baudelaire.” Illuminations 155–200.

Benjamin, Walter. “The Task of the Translator.” Illuminations 69–82.

Benjamin, Walter. “Über einige Motive bei Baudelaire.” Illuminationen 185–229.

Berktay, Halil. “Neredeyse Ahd-i Atik’ten kalma …” Taraf Gazetesi 11 Sept. 2008. Web. 5 June 2010. 〈http://www.taraf.com.tr/halil-berktay/makale-neredeyse-ahd-i-atikten-kalma.htm〉.

Beyatlı, Yahya Kemal. Çoçukluğum, Gençliğim, Siyâsî ve Edebî Hatıralarım. Ed. Yahya Kemal Enstitüsü. Istanbul: Istanbul Fetih Cemiyeti, 1999.

Bilgegil, M. Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri. Ankara: Sevinç Matbaası, 1980.

Birinci Türk Dili Kurultayı 1932–Tezler, Müzakere Zabıtları. Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Istanbul: Devlet Matbaası, 1933.

Blanchot, Maurice. The Infinite Conversation. Trans. Susan Hanson. Minneapolis: U of Minnesota P, 1993.

(p.189) [Bodrumlu], Avram Galanti. Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir. 1927. Translit. by Fethi Kale. Istanbul: Bedir Yayınevi, 1996.

Boratav, Pertev Naili. “İlk Romanlarımız.” Folklor ve Edebiyat. Vol. 1. Istanbul: Adam, 1982. 304–319.

Bowen, H. “Aḥmad ḎJewdet Pasha.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2009. Brill Online. Pennsylvania State U. 4 June 2009. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0406〉.

Bozdoğan, Sibel, and Reşat Kasaba, eds. Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Seattle: U of Washington P, 1997.

Braude, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire. 2 vols. New York: Holmes & Meier Publishers, Inc., 1982.

Brands, H. W. “Ākhund-zāda, Mīrzā Fatḥ ʿalī.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2009. Brill Online. Pennsylvania State U. 05 June 2009. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0475〉.

Bruinessen, Martin Van. Agha, Shaikh, and State: The Social and Political Structures of Kurdistan. Atlantic Highlands, NJ: Zed Books, 1992.

Calichman, Richard F., ed. and trans. Overcoming Modernity: Cultural Identity in Wartime Japan. New York: Columbia UP, 2008.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Trans. M. B. DeBevoise. Cambridge: Harvard UP, 2004.

Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton UP, 1993.

Chatterjee, Partha. “Anderson’s Utopia.” Cheah and Culler 161–170.

Cheah, Pheng, and Jonathan Culler, eds. Grounds of Comparison: Around the Work of Benedict Anderson. New York: Routledge, 2003.

Chow, Rey. The Age of the World Target: Self-Referentiality in War, Theory, and Comparative Work. Durham: Duke UP, 2006.

Chyet, Michael L. Kurdish-English Dictionary=Ferhenga Kurmancî-Inglîzî. New Haven: Yale UP, 2003.

Comte, Auguste. “Reşit Paşa’ya Mektup.” İslâmiyet ve Positivism. Ed. Christian Cherfils. Trans. Özkan Gözel. Istanbul: Dergâh, 2008. 23–27.

Cündioğlu, Dücane. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset. Istanbul: Kaknüs, 2005.

Davison, Roderic H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876. Princeton: Princeton UP, 1963.

De Man, Paul. “Aesthetic Formalization: Kleist’s Über das Marionettentheater.” The Rhetoric of Romanticism. New York: Columbia UP, 1984. 263–290.

De Man, Paul. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust. New Haven: Yale UP, 1979.

De Man, Paul. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. 2nd rev. ed. Minneapolis: U of Minnesota P, 1983.

De Man, Paul. “The Concept of Irony.” Aesthetic Ideology. Ed. Andrzej Warminski. Minneapolis: U of Minnesota P, 1996. 163–184.

De Man, Paul. “Conclusions: Walter Benjamin’s ‘The Task of the Translator.’” Messenger Lecture, Cornell University, March 4, 1983. The Lesson of Paul de Man. Spec. issue of Yale French Studies 69 (1985): 25–46.

De Man, Paul. “Dialogue and Dialogism.” Resistance 106–114.

(p.190) De Man, Paul. “Excuses (Confessions).” Allegories 278–302.

De Man, Paul. “Literary History and Literary Modernity.” Blindness 142–165.

De Man, Paul. “The Rhetoric of Temporality.” Blindness 187–228.

De Man, Paul. “Rhetoric of Tropes (Nietzsche).” Allegories 103–118.

De Man, Paul. “The Resistance to Theory.” Resistance 3–20.

De Man, Paul. The Resistance to Theory. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986.

De Maria, Luciano, ed. Teoria e invenzione futurista. Milano: A. Mondadori, 1983.

Deleuze, Gilles. Foucault. Trans. Seán Hand. Minneapolis: U of Minnesota P, 1988.

Deleuze, Gilles. Foucault. Paris: Les Éditions de Minuit, 1986.

Deleuze, Gilles. Nietzsche and Philosophy. Trans. Hugh Tomlinson. New York: Columbia UP, 1983.

Demir, Yavuz. Zaman Zaman İçinde/Roman Roman İçinde: Müşâhedât. Istanbul: Dergâh, 2002.

Demiralp, Oğuz. Kutup Noktası. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993.

Demircioğlu, Cemal. “From Discourse to Practice: Rethinking ‘Translation’ (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition.” Diss. Bosphorus U, 2005.

Deny, Jean. Grammaire de la langue turque. Paris: Imprimerie nationale, Éditions E. Leroux, 1921.

Derrida, Jacques. De la grammatologie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967.

Derrida, Jacques. “Freud and the Scene of Writing.” Writing and Difference. Trans. Alan Bass. Chicago: U of Chicago P, 1978. 196–231.

Derrida, Jacques. Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine. Paris: Galilée, 1996.

Derrida, Jacques. The Gift of Death. Trans. David Wills. Chicago: U of Chicago P, 1995.

Derrida, Jacques. “Introduction to Kojin Karatani’s ‘Nationalism and Écriture.’” Surfaces V.201.1 (1995). Web. 17 July 2009. 〈http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol5/derrida.html〉.

Derrida, Jacques. “İstanbul Mektubu.” Trans. Elis Simson. Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken. Ed. Zeynep Direk. Spec. issue of Cogito 47–48 (Summer–Fall 2006): 17–36. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

Derrida, Jacques. Monolingualism of the Other; or, the Prosthesis of Origin. Trans. Patrick Mensah. Stanford: Stanford UP, 1998.

Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1997.

Derrida, Jacques. “Signature événement contexte.” Marges de la philosophie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967. 365–393.

Derrida, Jacques. “Signature Event Context.” Margins of Philosophy. Trans. Alan Bass. Chicago: U of Chicago P, 1982. 307–330.

Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. Trans. Peggy Kamuf. New York: Routledge, 1994.

Derrida, Jacques. Spectres de Marx: l’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Éditions Galilée, 1993.

Derrida, Jacques. “‘This Strange Institution Called Literature’: An Interview with Jacques Derrida.” Trans. Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby. Acts of Literature. Ed. Derek Attridge. New York: Routledge, 1992. 33–75.

Develi, Hayati. Osmanlı’nın Dili. Istanbul: 3F Yayınevi, 2006.

Dilâçar, Agop. “Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Ta-rihçesi.” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1971): 83–145.

(p.191) Dilâçar, Agop. “Atatürk ve Yazım.” Türk Dili 35.307 (Apr. 1977): 315–316.

Dino, Güzin. “Recaî-zade Ekrem’in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik.” Türkiyat Mecmuası XI (1954): 57–74.

Dino, Güzin. Türk Romanının Doğuşu. Cem Yayınevi, 1978.

Dirlik, Arif. “Modernity as History: Post-revolutionary China, Globalization and the Question of Modernity.” Social History 27.1 (Jan. 2002): 16–39.

Ebüzziya Tevfik. “Hayreddin Bey’e Cevap.” Terakkî 2, 3, 4 Aug. 1869. Translit. in Yorulmaz 32–40.

Eliot, Sir Charles. Turkey in Europe. London: Edward Arnold, 1900.

Emre, Ahmet Cevat. “Güneş-Dil Teorisi.” Korkmaz 321–324.

Enginün, İnci, and Zeynep Kerman, eds. Günlüklerin Işığında: Tanpınar’la Başbaşa. Istanbul: Dergâh, 2007.

Ergil, Başak. The Image of Nâzım Hikmet and His Poetry in Anglo-American Literary Systems. Istanbul: Nâzım Hikmet Culture and Art Foundation, 2008.

Ergin, Osman Nuri. İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve San’at Müesseseleri Dolayısıyla Türkiye Maarif Tarihi. 5 vols. in 3. Istanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1977.

Ersanlı, Büşra. İktidar ve Tarih: Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929–1937). Istanbul: İletişim, 2006.

Ersanlı, Büşra. “Naming Turkish Language Politically: Ottoman Language, Sun-Language, Azerbaijan Language.” Études balkaniques 3 (2004): 108–120.

Ertem, Rekin. Elifbeden Alfabeye: Türkiye’de Harf ve Yazı Meselesi. Istanbul: Dergâh, 1991.

Ertürk, Nergis. “Modernity and Its Fallen Languages: Tanpınar’s Hasret, Benjamin’s Melancholy.” PMLA 123.1 (Jan. 2008): 41–56.

Ertürk, Nergis. “Surrealism and Turkish Script Arts.” Modernism/modernity 17.1 (Jan. 2010): 47–60.

Ertürk, Nergis. “Those Outside the Scene: Snow in the World Republic of Letters.” New Literary History 41.3 (Summer 2010): 633–651.

Esen, Nüket, comp. “Ahmet Mithat Bibliografyası.” Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliografyası. Ed. and translit. by Nüket Esen. Istanbul: Kaf, 1999. 191–215.

Esen, Nüket, comp. “The Narrator and the Narratee in Ahmet Mithat.” Edebiyât: Journal of Middle Eastern Literatures 13.2 (2002): 139–146.

Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Bakımından Türk Dili. Ankara: Ulus Matbaası, 1935.

Evin, Ahmet Ö. Origins and Development of the Turkish Novel. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1983.

Eyüboğlu, Sabahattin. “Yeni Türk San’atkârı yahut Frenkten Türke Dönüş.” İnsan (15 Apr. 1938): 31–38.

Fahd, T., W. P. Heinrichs, and A. Ben Abdesselem. “Sadjʿ.”Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 28 Oct. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0959〉.

Fazlıoğlu, İhsan. “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerinin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi.” Kutadugubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 3 (Mar. 2003): 151–184.

Fazlıoğlu, Şükran. “Language as a Road to the Being: Language Analysis and Practice of Arabic in the Ottoman Period.” Paper presented at the Middle East Studies Association Annual Meeting, Washington D.C., 22 Nov. 2002. Şükran Fazlıoğlu Publications. (p.192) Ed. İhsan Fazlıoğlu. Web. 10 Nov. 2008. 〈http://www.ihsanfazlioglu.net/EN/Sukran_Fazlioglu/〉.

Fazlıoğlu, Şükran. “Manzûme Fî Tertîb El-Kutub Fî El-Ulûm ve Osmanlı Medreselerindeki Ders Kitapları.” Değerler Eğitimi Dergisi 1.1 (2003): 97–110.

Feldman, Walter. “Time, Memory and Autobiography in The Clock-Setting Institute of Ahmet Hamdi Tanpınar.” Edebiyât: Journal of Middle Eastern Literatures 8.1 (1998): 37–61.

Ferguson, Charles A. “Diglossia.” Word 15 (1959): 325–340.

Findley, Carter Vaughn. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922. Princeton: Princeton UP, 1980.

Findley, Carter Vaughn. Ottoman Civil Officialdom: A Social History. Princeton: Princeton UP, 1989.

Finn, Robert P. The Early Turkish Novel, 1872–1900. Istanbul: Isis, 1984.

Fleisch, H. et al. “Iḍāfa.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2010. Brill Online. Pennsylvania State U. 21 July 2010. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0349〉.

Fortna, Benjamin. Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire.New York: Oxford UP, 2002.

Foucault, Michel. Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.

Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, 1994.

Freud, Sigmund. Gesammelte Werke: Chronologisch Geordnet. Ed. Anna Freud. 17 vols. London: Imago Publishing, 1940–1952.

Freud, Sigmund. “A Note Upon the ‘Mystic Writing-Pad.’” Standard Edition XIX 227–232.

Freud, Sigmund. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 24 vols. Ed. James Strachey et al. London: The Hogart Press and the Institute of Psycho-analysis, 1953–1974.

Freud, Sigmund. “Thoughts for the Times on War and Death.” Standard Edition XIV 273–302.

Freud, Sigmund. “The ‘Uncanny.’” Standard Edition XVII 219–256.

Freud, Sigmund. “Das Unheimliche.” Gesammelte Werke XII 227–268.

Freud, Sigmund. “Zeitgemäßes über Krieg und Tod.” Gesammelte Werke X 323–355.

Gabrieli, F. “Adab (a.).” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2010. Brill Online. Pennsylvania State U. 26 Apr. 2010. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0293〉.

Georgeon, François. “L’Économie politique selon Ahmed Midhad.” Première rencontre internationale sur l’Empire Ottoman et la Turquie moderne. Ed. Edhem Eldem. Istanbul: İsis, 1991. 461–479.

Georgeon, François. Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900–1930). Trans. Ali Berktay. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

Gerçek, Selim Nüzhet. Türk Matbuatı. Ed. Ali Birinci. Ankara: Gezgin Kitabevi, 2002.

Göksu, Saime, and Edward Timms. Romantic Communist: The Life and Work of Nazım Hikmet. New York: St. Martin’s Press, 1999.

Green, Martin. Introduction. Brave New World and Brave New World Revisited. By Aldous Huxley. New York: Harper & Row, 1965. v–xii.

Grenoble, Lenore A. Language Policy in the Soviet Union. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.

(p.193) Grunebaum, G. E. von. “Balāgha.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 07 Nov. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-1123〉.

“Günlüklerin Işığında Tanpınar’ı Değerlendirdiler.” Kitap Zamanı 24 7 Jan. 2008: 10–11.

Gürbilek, Nurdan. “Dandies and Originals: Authenticity, Belatedness, and the Turkish Novel.” Irzık and Güzeldere 599–628.

Gürbilek, Nurdan. “Kurumuş Pınar, Kör Ayna, Kayıp Şark.” Kör Ayna, Kayıp Şark. Istanbul: Metis, 2004. 97–138.

Gürbilek, Nurdan. Yer Değiştiren Gölge: Denemeler. Istanbul: Metis, 1995.

Gürsel, Nedim. Dünya Şairi Nâzım Hikmet. Istanbul: Doğan Kitap, 1992.

Hacımüftüoğlu, Nasrullah. “Ahmet Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniye’si ve Yankıları.” Ahmet Cevdet Paşa (1823–1895): Sempozyum (9–11 Haziran 1995). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997. 185–222.

Hanioğlu, M. Şükrü The Young Turks in Opposition. New York: Oxford UP, 1995.

Hanioğlu, Şükrü M. Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902–1908. New York: Oxford UP, 2001.

Harootunian, H. D. “Ghostly Comparisons: Anderson’s Telescope.” Cheah and Culler 171–190.

Hayreddin Bey. “Maarif-i Umûmiye.” Terakkî, no. 192 31 July 1869. Translit. in Yorulmaz 29–31.

Heidegger, Martin. “The Age of the World Picture.” The Question Concerning Technology and Other Essays. Trans. William Lovitt. New York: Harper & Row, 1977. 115–154.

Heidegger, Martin. “Die Zeit des Weltbildes.” Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1950. 75–113.

Heyd, Uriel. Language Reform in Modern Turkey. Jerusalem: Israel Oriental Society, 1954.

Hilâv, Selâhattin. “Nâzım Hikmet Üzerine Notlar.” Türkiye Defteri (July 1974): 29–60.

Holbrook, Victoria Rowe. The Unreadable Shores of Love: Turkish Modernity and Mystic Romance. Austin: U of Texas P, 1994.

Huxley, Aldous. The Perennial Philosophy. New York: Harper & Row, 1970.

Irzık, Sibel, and Güven Güzeldere, eds. Relocating the Fault Lines: Turkey Beyond the East-West Divide. Spec. issue of the South Atlantic Quarterly 102.2–3 (Spring/Summer 2003): 283–666.

“Islâh-ı Resm-i Hatta Dâir Bazı Tassavvûrat.” Mecmûa-yı Fünûn cüz 2, sene 2, no. 14 (Safer 1280/July 1863): 69–74. Translit. and introd. by Suavi Aydın. “Mehmet Münif Paşa, Mirzâ Feth’ali Ahûndzâde.” Tarih ve Toplum 14.82 (Oct. 1990): 223–224.

Ives, Ernest L. Dispatch No. 550 of the Embassy of the United States of America. Constantinople, 24 Oct. 1928. Rpt. in Türk Harf Devrimi Üzerine İncelemeler. Ed. Bilâl N. Şimşir. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2006. 75–78.

İbrahim [Grantay] (in the name of Dil Encümeni). “Elifba Raporu.” Istanbul, 1928.

İbrahim Şinasi. “Mukaddeme.” Tercüman-ı Ahvâl 6 Rebiülahir 1277/ 22 Oct. 1860: 1.

İğrek, Musa. “Hangi Tanpınar?” Kitap Zamanı 24 7 Jan. 2008: 8–9.

İnalcık, Halil. The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600. Trans. Norman Itzkowitz and Colin Imber. London: Weidenfeld and Nicolson, 1973.

[İnan], Afet et al. Türk Tarihinin Ana Hatları. Istanbul: Devlet Matbaası, 1930.

İrem, Nâzim C. “Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi-Muhafazakârlığın Kökenleri.” Toplum ve Bilim 74 (Fall 1997): 52–101.

(p.194) İrem, Nâzim C. “Turkish Conservative Modernism: Birth of a Nationalist Quest for Cultural Renewal.” International Journal of Middle East Studies 34.1 (2002): 87–112.

İrem, Nâzim C. “Undercurrents of European Modernity and the Foundations of Modern Turkish Conservatism: Bergsonism in Retrospect.” Middle Eastern Studies 40.4 (July 2004): 79–112.

İz, Fahir. “Ekrem Bey, Redjāʾīzāde Maḥmūd.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2010. Brill Online. Pennsylvania State U. 14 Apr. 2010. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-2176〉.

İz, Fahir. Eski Türk Edebiyatında Nesir. Istanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1964.

İzgi, Cevat. Osmanlı Medreselerinde İlim. Vol. 1. Istanbul: İz Yayıncılık, 1997.

Jacobs, Carol. “The Monstrosity of Translation.” Comparative Literature: Translation: Theory and Practice. Spec. issue of MLN 90.6 (Dec. 1975): 755–766.

Kabacalı, Alpay. Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü. Istanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1990.

Kafadar, Cemal. “Mütereddit Bir Mutasavvıf: Üsküp’lü Asiye Hatun’un Rüya Defteri, 1641–1643.” Rüya Mektupları. By Asiye Hatun. Translit. and ed. by Cemal Kafadar. Istanbul: Oğlak, 1994. 9–47.

Kafadar, Cemal. “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul and First-Person Narratives in Ottoman Literature.” Studia Islamica 69 (1989): 121–150.

Kandiyoti, Deniz. “End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey.” Women, Islam & the State. Ed. Deniz Kandiyoti. Philadelphia: Temple UP, 1991. 22–47.

Kaplan, Mehmet. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü.” Edebiyatımızın İçinden. Istanbul: Dergâh, 1978. 140–143.

Kaplan, Mehmet. et al., eds. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi. Vol. 3. Istanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1979.

Kaplan, Mehmet. “Makinalaşmak.” Şiir Tahlilleri II: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri. Istanbul: Baha Matbaası, 1965. 339–356.

Karabacak, Esra. “Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l-Ulûm’u ile Ahmed Cevdet Paşa’nın Dilbilgisi Kitaplarındaki Terimler Üzerine Bir İnceleme.” Türklük Araştırmaları Dergisi (1997): 253–283.

Karaömerlioğlu, M. Asım. Orada Bir Köy Var Uzakta: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem.Istanbul: İletişim, 2006.

Karatani, Kojin. “Nationalism and Écriture.” Trans. Indra Levy. Surfaces V.201 (1995): 4–25. Web. 17 July 2009. 〈http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol5/karatani.pdf〉.

Karatani, Kojin. Origins of Modern Japanese Literature. Trans. ed. by Brett de Bary. Durham: Duke UP, 1993.

Karataş, Mehmet et al., eds. Heşt Bihişt. 2 vols. By İdris-i Bitlisi. Trans. Abdülbakî Sa’di. Ankara: Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, 2008.

Karpat, Kemal H. “Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era.” Braude and Lewis, vol. 1 141–170.

Karpat, Kemal H. “Ömer Seyfeddin and the Transformation of Turkish Thought.” Revue des études sud-est Européennes X.4 (1972): 677–691.

Kasaba, Reşat. The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century. Albany: SUNY P, 1988.

Kazancıgil, Ali, and Ergun Özbudun, eds. Atatürk: The Founder of a Modern State. Hamden, CT: Archon Books, 1981.

(p.195) Keyder, Çağlar. State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development. New York: Verso, 1987.

Khlebnikov, Velimir. The King of Time: Selected Writings of the Russian Futurian Velimir Khlebnikov. Trans. Paul Schmidt. Ed. Charlotte Douglas. Cambridge: Harvard UP, 1985.

Kınış, Mustafa. Peyami Safa’nın “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” ile Hermann Hesse’nin “Step Kurdu” Adlı Eserlerinde Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Sorunu. Istanbul: İnsan Yayınları, 2000.

Kittler, Friedrich A. Discourse Networks 1800/1900. Trans. Michael Metteer, with Chris Cullens. Stanford: Stanford UP, 1990.

Koç, Haşim. “Osmanlı’da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî Tercümelere Dair Çalışmalar.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 4.8 (Fall 2006): 351–381.

Koloğlu, Orhan. Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Istanbul: Pozitif Yayınları, 2006.

Korkmaz, Zeynep, ed. Atatürk ve Türk Dili: Belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992.

Koz, M. Sabri. “Ahmet Mithat Efendi’nin Eserleri.” Kitap-lık 54 (2002): 160–173.

[Köprülü], Mehmed Fuad. “Harf Meselesi.” Milli Mecmua 1 December 1926. Translit. in Yorulmaz 233–236.

[Köprülü], Mehmed Fuad. Millî Edebiyat Cereyânının İlk Mübeşşirleri ve Divân-ı Türkî-i Basit: XVIıncı Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi’nin Eseri. Istanbul: Istanbul Darülfünunu, Türkiyat Enstitüsü (Istanbul Devlet Matbaası), 1928.

Krenkow, F. et al. “Ḳaṣīda.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 04 Nov. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0461〉.

Kushner, David. The Rise of Turkish Nationalism, 1876–1908. Totowa, NJ: Frank Cass and Co., 1977.

Kütükoğlu, Mübahat S. Osmanlı Belgelerinin Dili: Diplomatik. Istanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı, 1994.

Kvergić, Hermann F. “Türkoloji İncelemeleri.” Atatürk’s Private Library, no. 184. Anıtkabir, Ankara.

Lacoue-Labarthe, Phillippe. Heidegger and the Politics of Poetry. Trans. Jeff Fort. Urbana: U of Illinois P, 2007.

Lacoue-Labarthe, Phillippe. “Typography.” Typography: Mimesis, Philosophy, Politics. Ed. Christopher Fynsk. Stanford: Stanford UP, 1989. 43–138.

Landau, Jacob M., ed. Atatürk and the Modernization of Turkey. Boulder: Westview Press, 1984.

Laut, Jens Peter. Das Türkische als Ursprache?: Sprachwissenschaftliche Theorien in der Zeit des erwachenden türkischen Nationalismus. Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.

Lawton, Anna, vol. ed. Russian Futurism through Its Manifestoes, 1912–1928. Texts trans. and ed. by Lawton and Herbert Eagle. Ithaca: Cornell UP, 1988.

Lähteenmäki, Mika. “Nikolai Marr and the Idea of a Unified Language.” Language and Communication 26.3/4 (July–Oct. 2006): 285–295.

Lenin, Vladimir I. “On the National Pride of the Great Russians.” V. I. Lenin: Collected Works. Vol. 21. Moscow: Progress Publishers, 1974. 102–106. Marxists Internet Archive. 16 July 2010. 〈http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/dec/12a.htm〉.

Lennon, Brian. In Babel’s Shadow: Multilingual Literatures, Monolingual States. Minneapolis: U of Minnesota P, 2010.

(p.196) Levend, Agâh Sırrı. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. 2nd ed. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1960.

Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. 3rd ed. New York: Oxford UP, 2002.

Lewis, Geoffrey. The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. New York: Oxford UP, 1999.

Malečková, Jitka. “Ludwig Büchner versus Nat Pinkerton: Turkish Translations from Western Languages, 1880–1914.” Mediterranean Historical Review IX.1 (1994): 73–99.

Mallarmé, Stéphane. “The Book: A Spiritual Instrument.” Mallarmé 24–28.

Mallarmé, Stéphane. “Crise de vers.” Divagations 204–213.

Mallarmé, Stéphane. “Crisis of Poetry.” Mallarmé 34–42.

Mallarmé, Stéphane. Divagations. 1897. Oeuvres complètes II. Ed. Bertrand Marchal. Paris: Gallimard, 2003. 81–277.

Mallarmé, Stéphane. “Le livre, instrument spirituel.” Divagations 224–228.

Mallarmé, Stéphane. Mallarmé: Selected Prose Poems, Essays, and Letters. Trans. and ed. Bradford Cook. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1956.

Mango, Andrew. Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey. Woodstock, NY: Overlook Press, 2000.

Mango, Andrew. “Münīf Pasha, Meḥemmed Ṭāhir.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2010. Brill Online. Pennsylvania State U. 14 Mar. 2010. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-5514〉.

Mardin, Şerif. Continuity and Change in the Ideas of the Young Turks. Istanbul: School of Business Administration and Economics, Robert College, 1969.

Mardin, Şerif. The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. Princeton: Princeton UP, 1962.

Mardin, Şerif. “The Modernization of Social Communication.” Propaganda and Communication in World History. Eds. Harold D. Lasswell et al. Vol. 1. Honolulu: U of Hawaii P, 1979. 381–443.

Mardin, Şerif. “Playing Games with Names.” Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey. Eds. Deniz Kandiyoti and Ayşe Saktanber. New Brunswick: Rutgers UP, 2002. 115–127.

Mardin, Şerif. “Projects as Methodology: Some Thoughts on Modern Turkish Social Science.” Bozdoğan and Kasaba 64–80.

Mardin, Şerif. Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediuzzaman Said Nursi. Albany: SUNY P, 1989.

Mardin, Şerif. “Some Consideration on the Building of an Ottoman Public Identity in the Nineteenth Century.” Religion, Society, and Modernity in Turkey. Syracuse: Syracuse UP, 2006. 124–134.

Mardin, Şerif. “Some Notes on an Early Phase in the Modernization of Communications in Turkey.” Comparative Studies in Society and History 3 (1961): 250–271.

Mardin, Şerif. “Super Westernization in Urban Life in the Ottoman Empire in the Last Quarter of the Nineteenth Century.” Turkey: Geographical and Social Perspectives. Eds. Peter Benedict, Erol Tümertekin, and Fatma Mansur. Leiden: E. J. Brill, 1974. 403–446.

Marinetti, F. T. “Destruction of Syntax-Imagination without Strings-Words-in-Freedom.” Futurist Manifestos. Ed. and with introd. Umbro Apollonio. Trans. Robert Brain et al. New York: The Viking Press, 1973. 95–106.

Marinetti, F. T. “Distruzione della sintassi Immaginazione senza fili Parole in libertà.” De Maria 57–70.

(p.197) Marinetti, F. T. “Manifesto tecnico della letteratura futurista.” De Maria 40–48.

Marinetti, F. T. “Technical Manifesto of Futurist Literature.” Let’s Murder the Moonshine: Selected Writings. Ed. R. W. Flint. Trans. Flint and Arthur A. Coppotelli. Los Angeles: Sun & Moon Classics, 1991. 92–97.

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. Trans. Ben Fowkes. New York: Penguin Books, 1990.

McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: MIT Press, 1994.

Meeker, Michael E. A Nation of Empire: The Ottoman Legacy of Turkish Modernity. Berkeley: U of California P, 2002.

Meeker, Michael E. “Once There Was, Once There Wasn’t: National Monuments and Interpersonal Exchange.” Bozdoğan and Kasaba 157–191.

Meeker, Michael E. “Oral Culture, Media Culture, and the Islamic Resurgence in Turkey.” Exploring the Written: Anthropology and the Multiplicity of Writing. Ed. Eduardo P. Archetti. Oslo, Norway: Scandinavian UP, 1994. 31–64.

Mehmed Münif Pasha. “Cemiyet-i İlmiye-yi Osmâniye’nin 1278 Senesi Zilkadesinin Onüçü Tarihinde Münif Efendi’nin Husûs-ı Mezkûre Dâir Telâffuz Eylediği Makaledir.” Mecmûa-yı Fünûn cüz 2, sene 2, no. 14 (Safer 1280/July 1863): 74–77. Translit. and introd. by Suavi Aydın. “Mehmet Münif Paşa, Mirzâ Feth’ali Ahûndzâde.” Tarih ve Toplum 14.82 (Oct. 1990): 224–225.

Messick, Brinkley. The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society. Berkeley: U of California P, 1993.

Messick, Brinkley. “Genealogies of Reading and the Scholarly Cultures of Islam.” Cultures of Scholarship. Ed. S. C. Humphreys. Ann Arbor: U of Michigan P, 1997. 387–412.

Milâslı İsmail Hakkı. Yeni Yazı ve Elifbası. Istanbul: A. Asaduryan Matbaası, 1327/1911.

“Millet Mektepleri Talimatnamesi.” Law no. 7284. 11 Nov. 1928. Resmi Gazete 1048 24 Nov. 1928. Rpt. in Korkmaz 84–92.

Mitchell, Timothy. Colonising Egypt. Berkeley: U of California P, 1991.

Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. Vol. 1. Istanbul: İletişim, 2005.

Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature.” New Left Review 1 (Jan.–Feb. 2000): 54–68.

Morris, Rosalind C. In the Place of Origins: Modernity and Its Mediums in Northern Thailand. Durham: Duke UP, 2000.

Morris, Rosalind C. “Returning the Body without Haunting: Mourning ‘Nai Phi’ and the End of Revolution in Thailand.” Loss: The Politics of Mourning. Eds. David L. Eng and David Kazanjian. Berkeley: U of California P, 2003. 29–58.

Mufti, Aamir R. Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and the Crisis of Postcolonial Culture. Princeton: Princeton UP, 2007.

Mufti, Aamir R. “Orientalism and the Institution of World Literatures.” Critical Inquiry 36.3 (Spring 2010): 458–493.

Namık Kemal. İntibah. 1293/1876. Ed. Yakup Çelik. Ankara: Akçağ, 2005.

Namık Kemal. “Kırâat ve Islâh-ı Hurûf Mes’elesi.” Hürriyet, no. 14 23 Aug. 1869. Translit. in Yetiş, Ölümünün 30–37.

Namık Kemal. “Mukaddime-i Celâl.” 1302/1884–1885. Translit. in Yetiş, Ölümünün 341–379.

Namık Kemal. “Ta’lim-i Edebiyat Üzerine.” Translit. in Yetiş, Ölümünün 278–339.

Namık Kemal. “Usûl-i Tahsîlin Islâhına Dâir.” Tasvir-i Efkâr, no. 403 26 Safer 1283/10 July 1866. Translit. in Yetiş 1–5.

(p.198) Nancy, Jean-Luc. The Inoperative Community. Ed. Peter Connor. Trans. Connor et al. Minneapolis: U of Minnesota P, 1991.

Navaro-Yashin, Yael. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton UP, 2002.

Necipoğlu, Gülru. “The Suburban Landscape of Sixteenth-Century Istanbul as a Mirror of Classical Ottoman Garden Culture.” Gardens in the Time of the Great Muslim Empires: Theory and Design. Ed. Attilio Petruccioli. Leiden: E.J. Brill, 1997. 32–71.

Nietzsche, Friedrich. “On Truth and Lying in an Extra-Moral Sense.” Friedrich Nietzsche on Rhetoric and Language. Ed. and trans. with a critical introd. by Sander L. Gilman, Carole Blair, and David J. Parent. New York: Oxford UP, 1989. 246–257.

Nutku, Özdemir. Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri. Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1976.

Nutku, Özdemir. “On Aşıks (Tale Singers) and Meddahs (Story Tellers).” The Traditional Turkish Theater. Ed. Mevlüt Özhan. Ankara: Ministry of Culture Publications, 1999. 53–68.

Oğuzertem, Süha. “Unset Saats, Upset Sıhhats: A Fatherless Approach to The Clock-Setting Institute.” Turkish Studies Association Bulletin 19.2 (Fall 1995): 3–18.

Okay, M. Orhan. Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi. Ankara: Baylan, 1975.

Okay, M. Orhan. Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti. Istanbul: Hareket Yayınları, 1969.

Oktay, Ahmet. Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları: Sosyalist Realizm Üstüne Eleştirel Bir Çalışma. Istanbul: İthaki Yayınları, 2008.

Olgun, Tahir. Edebiyat Lügatı. Istanbul: Enderun Kitabevi, 1973.

Oran, Baskın. Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama. Istanbul: İletişim, 2004.

Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları: Tarama Dergisi. 2 vols. Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Istanbul: Devlet Matbaası, 1934.

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu. Türk Dili Araştırma Kurumu. Istanbul: Devlet Basımevi, 1935.

Ömer Seyfeddin. “Ali Canip’e Mektuplar.” Yöntem 11. Rpt. in Bütün Eserleri 5 329–335.

Ömer Seyfeddin. Ashab-ı Kehfimiz: İçtimaî Roman. Istanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1918. Translit. in Bütün Eserleri 3 111–157.

Ömer Seyfeddin. “Balkan Harbi Hatıraları.” Translit. in Bütün Eserleri 5 269–310.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 2: Hikâyeler 2. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2007.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 3: Hikâyeler 3. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2007.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 4: Hikâyeler 4. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2007.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 5: Şiirler, Mensur Şiirler, Fıkralar, Hatıralar, Mektuplar. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2000.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 6: Makaleler 1. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2001.

Ömer Seyfeddin. Bütün Eserleri 7: Makaleler 2—Tercümeler. Ed. Hülya Argunşah. Istanbul: Dergâh, 2001.

Ömer Seyfeddin. Efruz Bey: Fantazi Roman. Istanbul: Vakit Matbaası, 1919.

Ömer Seyfeddin. “Fon Sadriştayn’ın Karısı.” Yeni Mecmua 1.26 (3 Jan. 1918): 513–517. Translit. in Bütün Eserleri 2 248–261.

Ömer Seyfeddin. “Fon Sadriştayn’ın Oğlu.” Yeni Mecmua 2.30 (31 Jan. 1918): 76–80. Translit. in Bütün Eserleri 2 300–314.

Ömer Seyfeddin. “‘Hatırat’ Defterinden.” Yeditepe 7.127 (15 Mar. 1957): 6. Rpt. in Bütün Eserleri 5 253–256.

(p.199) Ömer Seyfeddin. Harem. Türk Kadını Mecmuası Yayınları. Istanbul: Orhaniye Matbaası, 1918. Translit. in Bütün Eserleri 3 15–49.

Ömer Seyfeddin. “Hürriyete Layık Bir Kahraman.” Translit. in Bütün Eserleri 4 47–92.

Ömer Seyfeddin. Mektep Çocuklarında Türklük Mefkûresi. Çocuk Dünyası Mecmuası Neşriyatı. Istanbul: Şems Matbaası, 1914. Translit. in Bütün Eserleri 6 351–363.

Ömer Seyfeddin. “Nakarat.” Yeni Mecmua 3.63 (3 Oct. 1918): 216–220. Translit. in Bütün Eserleri 3 50–68.

Ömer Seyfeddin. “Osmanlıca Değil Türkçe.” Türk Sözü 5 (21 May 1914): 33–35. Translit. in Bütün Eserleri 6 227–230.

Ömer Seyfeddin. “Tuhaf Bir Zulüm.” Yeni Mecmua 3.66 (26 Oct. 1918): 278–280. Translit. in Bütün Eserleri 3 69–77.

Ömer Seyfeddin. “Türkçeye Karşı Enderunca.” Türk Sözü 4 (14 May 1914): 25–27. Translit. in Bütün Eserleri 6 216–220.

Ömer Seyfeddin. Vatan! Yalnız Vatan … Yeni Hayat Kitapları 2. Selanik: Rumeli Matbaası, 1911. Translit. in Bütün Eserleri 6 141–159.

Ömer Seyfeddin. “Yeni Lisan.” Genç Kalemler 2.1 (29 Mar. 1327/11 Apr. 1911): 1–7. Translit. in Bütün Eserleri 6 102–113.

Ömer Seyfeddin, trans. “İlyada.” Translit. in Bütün Eserleri 7 331–368.

Ömer Seyfeddin, trans. “Kalevala.” Translit. in Bütün Eserleri 7 369–436.

“Ömer Seyfettin İçin.” Küçük Mecmua 1.1 (5 June 1922): 11–13. Translit. in Küçük Mecmua I. Ed. Şahin Filiz. Antalya: Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2009. 19–21.

Özkırımlı, Atilla. “Nazire.” Türk Edebiyati Ansiklopedisi. Vol. 3. Ed. Atilla Özkırımlı. Istanbul: Cem Yayınevi, 1982. 899.

Özön, Mustafa Nihat. Türkçede Roman Hakkında Bir Deneme. Vol. 1. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1936.

Öztürk, Muhsin. “Tanpınar Telif Davası AİHM’de.” Zaman Online 15 Dec. 2006. Web. 15 May 2008.

Paker, Saliha. “Translation as Terceme and Nazire: Culture-bound Concepts and Their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History.” Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation II: Historical and Ideological Issues. Ed. Theo Hermans. Northampton, MA: St. Jerome Pub., 2002. 120–143.

Paker, Saliha. “Turkish Tradition.” Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Ed. Mona Baker. London: Routledge, 1998. 571–582.

Pamuk, Orhan. “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi.” Defter 23 (Spring 1995): 31–45.

Parla, Jale. Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri. Istanbul: İletişim, 1990.

Parla, Jale. “Car Narratives: A Subgenre in Turkish Novel Writing.” Irzık and Güzeldere 535–550.

Parla, Jale. “The Object of Comparison.” Comparative Literature Studies 41.1 (2004): 116–125.

Parla, Taha. The Social and Political Thought of Ziya Gökalp, 1876–1924. Leiden: E. J. Brill, 1985.

Parlatır, İsmail. Recaî-zade Mahmut Ekrem: Hayatı-Eserleri-Sanatı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995.

(p.200) Perloff, Marjorie. The Futurist Moment: Avant-garde, Avant guerre, and the Language of Rupture. Chicago: U of Chicago P, 1986.

Perry, John R. “Language Reform in Turkey and Iran.” International Journal of Middle East Studies 17.3 (Aug. 1985): 295–311.

Poggioli, Renato. The Theory of the Avant-garde. Trans. Gerald Fitzgerald. Cambridge: Belknap Press of Harvard UP, 1968.

Quataert, Donald. The Ottoman Empire, 1700–1922. 2nd ed. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

Rafael, Vicente L. The Promise of the Foreign: Nationalism and the Technics of Translation in the Spanish Philippines. Durham: Duke UP, 2005.

Ran, Nâzım Hikmet. 835 Satır: Şiirler 1. Istanbul: Adam, 1992.

Ran, Nâzım Hikmet. Benerci Kendini Niçin Öldürdü?: Şiirler 2. Istanbul: Adam, 1992.

Ran, Nâzım Hikmet. Beyond the Walls: Selected Poems. Trans. Ruth Christie, Richard McKane, Talât Sait Halman. London: Anvil Press Poetry, 2002.

Ran, Nâzım Hikmet. Bursa Cezaevinden Vâ-Nû’lara Mektuplar. Istanbul: Cem Yayınevi, 1970.

Ran, Nâzım Hikmet. “The Epic of Sheik Bedreddin.” Poems of Nazım Hikmet 40–71.

Ran, Nâzım Hikmet. Human Landscapes from My Country: An Epic Novel in Verse. Trans. Randy Blasing and Mutlu Konuk. New York: Persea Books, 2002.

Ran, Nâzım Hikmet. İlk Şiirler: Şiirleri 8. Istanbul: Adam, 1995.

Ran, Nâzım Hikmet. Kemal Tahir’e Mahpusaneden Mektuplar. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1968.

Ran, Nâzım Hikmet. “Makinalaşmak.” 835 Satır 22–23.

Ran, Nâzım Hikmet. Memleketimden İnsan Manzaraları: Şiirler 5. Istanbul: Adam, 1990.

Ran, Nâzım Hikmet. “Öz Türkçe Düşünceler.” Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil: Yazılar 1. Istanbul: Adam, 1992.

Ran, Nâzım Hikmet. Poems of Nazım Hikmet. Trans. Randy Blasing and Mutlu Konuk. New York: Persea Books, 2002.

Ran, Nâzım Hikmet. “Regarding Art.” Poems of Nazım Hikmet 4–5.

Ran, Nâzım Hikmet. “San’at Telâkkisi.” 835 Satır 36–37.

Ran, Nâzım Hikmet. Selected Poems. Trans. Taner Baybars. London: Jonathan Cape, 1967.

Ran, Nâzım Hikmet. “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı.” Benerci 221–265.

Ran, Nâzım Hikmet. “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’na Zeyl Millî Gurur.” Benerci 267–273.

Ran, Nâzım Hikmet. “Taranta-Babu’ya Mektuplar.” Benerci 179–216.

Recâizâde Mahmud Ekrem. Araba Sevdası. Istanbul: Alem Matbaası, 1314/1896.

Recâizâde Mahmud Ekrem. Araba Sevdası. Translit. in Bütün Eserleri III. Eds. İsmail Parlatır, Nurullah Çetin, and Hakan Sazyek. Istanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1997. 205–445.

Recâizâde Mahmud Ekrem. Tâlim-i Edebiyat. 1296/1879. Istanbul: Mihran Matbaası, 1299/1882.

Redhouse Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük (Redhouse Turkish/Ottoman-English Dictionary). Eds. U. Bahadır Alkım et al. Istanbul: SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, 1999.

Rimbaud, Arthur. Complete Works, Selected Letters (A Bilingual Edition). Trans. with an introd. and notes by Wallace Fowlie. Updated and revised ed. with a foreword by Seth Whidden. Chicago: U of Chicago P, 2005.

Ross, Kristin. The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune. Minneapolis: U of Minnesota P, 1988.

Rutherford, Danilyn. “Why Papua Wants Freedom: The Third Person in Contemporary Nationalism.” Public Culture 20.2 (Spring 2008): 345–373.

Sadoğlu, Hüseyin. Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları. Istanbul: Bilgi İletişim Grubu, 2003.

(p.201) Safa, Peyami. “Allahım, Bu Ne Anarşidir!” Tasvir-i Efkâr 5 Feb. 1941. Rpt. in Osmanlıca 66–67.

Safa, Peyami. “Bölge Dilleri ve Ortak Dil.” Türk Yurdu 1959. Rpt. in Osmanlıca 243–246.

Safa, Peyami. “Cingöz Recai’den Nâzım Hikmet’e.” Hafta 77 23 Sept. 1935. Rpt. in Ayvazoğlu 217–221.

Safa, Peyami. “Dost ve Düşman Kelimeler.” Tasvir-i Efkâr 13 Dec. 1941. Rpt. in Osmanlıca 96–97.

Safa, Peyami. “Düetto.” Cumhuriyet 8 Apr. 1937: 3.

Safa, Peyami. “İlk Basamak.” Cumhuriyet 30 Mar. 1940. Rpt. in Osmanlıca 55–57.

Safa, Peyami. “Kanunsuz Olmaz!” Cumhuriyet 22 Dec. 1936: 3.

Safa, Peyami. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu. Istanbul: Nebioğlu Yayınevi, 1949.

Safa, Peyami. Millet ve İnsan. Istanbul: Halk Basımevi, 1943.

Safa, Peyami. Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca. Istanbul: Ötüken, 1990.

Safa, Peyami. “Türk Gramerinin Esasları.” Tasvir-i Efkâr 16, 20, 26, 31 July and 6 Aug. 1941. Rpt. in Osmanlıca 79–96.

Safa, Peyami. Türk İnkılabına Bakışlar. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981.

Safa, Peyami. “Türk Olmak Şartı.” Büyük Doğu 1.8 (21 Dec. 1945): 3.

Said, Edward W. The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard UP, 1983.

Samih Rıfat. Türkçede Tasrif-i Huruf Kanunları ve Tekellümün Menşei: Ankara Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Encümeninde 3 Nisan 1338 Tarihinde Heyet Reisi Samih Rıfat Bey Tarafından Okunan Rapor. Ankara: Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1338/1922.

Sandfeld, Kristian. Linguistique balkanique. Paris: E. Champion, 1930.

Saraçoğlu, Mehmet Safa. “Reality with a Moral Twist: Ahmed Midhat’s Müşahedat as an Image of an Ideal Ottoman Society.” Critique: Critical Middle Eastern Studies 15.1 (Spring 2006): 29–47.

Schleiermacher, Friedrich. “On the Different Methods of Translating.” Trans. Susan Bernofsky. The Translation Studies Reader. 2nd ed. Ed. Lawrence Venuti. New York: Routledge, 2004. 43–63.

Schleiermacher, Friedrich. “Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens.” Kritische Gesamtausgabe: Akademievorträge. Vol. 11. Schriften und Entwürfe. Eds. Martin Rössler and Lars Emersleben. Berlin: Walter de Gruyter, 2002. 67–93.

Şemseddin Sami. “Lisân-ı Türkî-i (Osmanî).” Hafta 12 (10 Zilhicce 1298/3 Nov. 1881): 177–181. Translit. in Şemsettin Sami. Ed. Agâh Sırrı Levend. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969. 152–157.

Seyhan, Azade. Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context. New York: Modern Language Association of America, 2008.

Shafak, Elif. “Accelerating the Flow of Time: Soft Power and the Role of Intellectuals in Turkey.” World Literature Today 80.1 (Jan./Feb. 2006): 24–26.

Shaw, Stanford J. From Empire to Republic: The Turkish War of National Liberation, 1918–1923: A Documentary Study. 6 vols. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000.

Shaw, Wendy M. K. “Whose Hittites, and Why? Language, Archaeology and the Quest for the Original Turks.” Archaeology under Dictatorship. Eds. Michael L. Galaty and Charles Watkinson. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. 131–153.

Siegel, James T. Fetish, Recognition, Revolution. Princeton: Princeton UP, 1997.

Siegel, James T. Naming the Witch. Stanford: Stanford UP, 2006.

Somel, Selçuk Akşin. The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire (1839–1908): Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden: Brill, 2001.

(p.202) Spitzer, Leo. “En apprenant le turc.” Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 35 (1934): 82–101.

Spitzer, Leo. “Türkçeyi Öğrenirken.” Trans. Sabahattin Rahmi [Eyüboğlu]. Varlık 19 (15 Apr. 1934): 296–297; 35 (15 Dec. 1934): 163–164; and 37 (15 Jan. 1935): 194–196.

Spivak, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Harvard UP, 1999.

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Ghostwriting.” Diacritics 25.2 (Summer 1995): 64–84.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Imperatives to Re-Imagine the Planet. Vienna: Passagen, 1999.

Spivak, Gayatri Chakravorty. “Harlem.” Social Text 22.4 (Winter 2004): 113–139.

Stepanyan, Hasmik A. Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayınlar Bibliyografyası (1727–1968). Istanbul: Turkuaz, 2005.

Steuerwald, Karl. Untersuchungen zur türkischen Sprache der Gegenwart 1: Die türkische Sprachpolitik seit 1928. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, 1963.

Strauss, Johann. “Diglossie dans le domaine ottoman: Évolution et péripéties d’une situation linguistique.” Revue du mondes musulman et de la Méditerranée 75.1 (1995): 221–255.

Strauss, Johann. “Konuşma.” Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak: Toplumsallık Biçimleri ve Cemaatlerarası İlişkiler (18.–20. yüzyıllar). Eds. François Georgeon and Paul Dumont. Trans. Maide Selen. Istanbul: İletişim, 2008. 307–386.

Strauss, Johann. “Who Read What in the Ottoman Empire (19th–20th centuries)?” Middle Eastern Literatures 6.1 (2003): 39–76.

Şener, Nedim. Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları. Istanbul: Güncel Yayıncılık, 2009.

Şimşir, Bilâl N. Türk Yazı Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. “Antalyalı Genç Kıza Mektup.” Yaşadığım Gibi. Ed. Birol Emil. Istanbul: Dergâh, 2005. 348–353.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Beş Şehir. Ankara: Ülkü, 1946.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Beş Şehir. 2nd ed. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1960.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Huzur. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1949.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. A Mind at Peace. Trans. Erdağ Göknar. Brooklyn, NY: Archipelago Books, 2008.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. “Ne İçindeyim Zamanın.” Rpt. in Bütün Şiirleri. Ed. İnci Enginün. Istanbul: Dergâh, 2007. 19.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Revised and expanded 2nd ed. Istanbul: Çağlayan Kitabevi, 1956.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1961.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. The Time Regulation Institute. Trans. Ender Gürol. Madison: Turko-Tatar Press, 2001.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. “Türk Edebiyatı’nda Cereyanlar.” Edebiyat Üzerine Makaleler. Ed. Zeynep Kerman. Istanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969. 102–131.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Yahya Kemal. Ed. Mehmet Kaplan. Istanbul: Dergâh, 2007.

Tansel, Fevziye Abdullah. “Arap Harflerinin Islahı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri (1862–1884).” Belleten 17.66 (Apr. 1953): 223–249.

Taşköprülüzâde Ahmed. Mevzuat’ül Ulûm. Vol. 1. Trans. Kemaleddin Mehmed Efendi. Translit. and simplified by Mümin Çevik. Istanbul: Üç Dal Neşriyat, 1966.

Tekin, Mehmet. Romancı Yönüyle Peyami Safa. Istanbul: Ötüken Neşriyat, 1999.

Tinckom-Fernandez, W. G. “Changing Alphabet Obsesses Kemal.” New York Times 2 Sept. 1928: 26.

“Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun.” Law no. 1353. 1 Nov. 1928. Resmi Gazete 1030 3 Nov. 1928. Rpt. in Korkmaz 71–72.

(p.203) “Türk Dili Birinci Kurultayınca Kabul Edilen Çalışma Programı.” Türk Dili 1 (Apr. 1933): 6.

“Türk Dili Tetkik Cemiyeti Nizamnamesi.” Türk Dili 1 (Apr. 1933): 4–5.

Türkiyede Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi. Vol. 1: A-D. By Türk Dil Kurumu. Istanbul: Maarif Matbaası, 1939.

Trix, Frances. “The Stamboul Alphabet of Shemseddin Sami Bey: Precursor to Turkish Script Reform.” International Journal of Middle East Studies 31.2 (May 1999): 255–272.

Troupeau, G. “Naḥw.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 16 Nov. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0838〉.

Uçarlar, Nesrin. Between Majority Power and Minority Resistance: Kurdish Linguistic Rights in Turkey. Diss. Lund U, Sweden, 2009.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1965.

Üçüncü Türk Dil Kurultayı 1936—Tezler Müzakere Zabıtlar. Türk Dil Kurumu. Istanbul: Devlet Basımevi, 1937.

Ülkütaşır, M. Şakir. Atatürk ve Harf Devrimi. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000.

Üyepazarcı, Erol. “Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes”: Türkiye’de Yayınlanmış Çeviri ve Telif Polisiye Romanlar Üzerine Bir İnceleme (1881–1928). Istanbul: Göçebe Yayınları, 1997.

Venuti, Lawrence. “Invisibility.” The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge, 1995. 1–42.

Versteegh, C. H. M. “Ṣarf.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill Online. Brown U. 16 Nov. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-6636〉.

Weil, G., and Meredith-Owens, G. M. “ʿArūḍ.” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Eds. P. Bearman et al. Brill, 2008. Brill Online. Brown U. 28 Oct. 2008. 〈http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0066〉.

[Yalçın], Hüseyin Cahid. “Arnavut Hurufatı.” Tanin 7 Kânunusani 1325/20 Jan.1909.

[Yaltkaya], Mehmed Şerefeddin. Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin. Istanbul: Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1340/1924.

Yavuz, M. Hakan. “Print-Based Islamic Discourse: The Nur Movement.” Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford UP, 2003. 151–178.

Yeğen, Mesut. “Turkish Nationalism and the Kurdish Question.” Ethnic and Racial Studies 30.1 (2007): 119–151.

Yetiş, Kâzım. Belâgattan Retoriğe. Istanbul: Kitabevi, 2006.

Yetiş, Kâzım. Talîm-i Edebiyatın Retorik ve Edebiyat Nazariyâtı Sahasında Getirdiği Yenilikler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1996.

Yetiş, Kâzım, ed. Ölümünün 100. Yıldönümü Münasebetiyle Nâmık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları. Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989.

Yetiş, Kâzım, ed. Atatürk ve Türk Dili 3: Atatürk Devri Yazarlarının Türk Dili Hakkındaki Görüşleri (Dergilerden Seçmeler). 3 vols. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2005.

Yıldız, Ahmet. “Ne Mutlu Türküm Diyebilene”: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919–1938). Istanbul: İletişim, 2004.

Yorulmaz, Hüseyin, ed. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Alfabe Tartışması. Istanbul: Kitabevi, 1995.

(p.204) Yöntem, Ali Canib. Ömer Seyfeddin: Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden Nümuneler. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1947.

Ziya Gökalp. Türkçülüğün Esasları. Istanbul: Varlık Yayınları, 1963.

Ziya Gökalp. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1.” Türk Yurdu 3.11 (Mar. 1329/1913): 331–337.

Ziya Gökalp. The Principles of Turkism. Trans. Robert Devereux. Leiden: E. J. Brill, 1968.

Zürcher, Erik J. Turkey: A Modern History. 3rd ed. London: I.B. Tauris, 2004.