Jump to ContentJump to Main Navigation
The Buddha PartyHow the People's Republic of China Works to Define and Control Tibetan Buddhism$

John Powers

Print publication date: 2016

Print ISBN-13: 9780199358151

Published to Oxford Scholarship Online: October 2016

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199358151.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (www.oxfordscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use (for details see http://www.oxfordscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 17 August 2017

(p.251) Appendix C Glossary of Buddhist Terms and Names

(p.251) Appendix C Glossary of Buddhist Terms and Names

Source:
The Buddha Party
Author(s):

John Powers

Publisher:
Oxford University Press

Term

Tibetan

Sanskrit

Chinese

adventitious

glo bur

āgantuka

wuben 无本‎

aggregates

phung po

skandha

yun 蕴‎

Amitābha

’Od dpag med

Amitābha

Emituo fo 阿弥陀佛‎

Asaṅga

Thogs med

Asaṅga

Wuzhuo 无着‎

Avalokiteśvara

sPyan ras gzigs

Avalokiteśvara

Guanshiyin 观世音‎

awakening

byang chub

bodhi

fowei佛位‎

bodhisattva

byang chub sems dpa’

bodhisattva

pusa 菩萨‎

buddha

sangs rgyas

buddha

fo 佛‎

calming

zhi gnas

śamatha

zhi止‎

clear light

’od gsal

prabhāsvara

guangche 光彻‎

compassion

snying rje

karuṇā

cibei 慈悲‎

compositional factor

’du byed

samskāra

xing 行‎

concentration

bsam gtan

dhyāna

chanding 禅定‎

consciousness

rnam par shes pa

vijñāna

shi 识‎

cyclic existence

’khor ba

saṃsāra

shengsi 生死‎

deity

lha

devatā

tianshen 天神‎

dependent arising

rten cing ’brel bar ’byung ba

pratītya-samutpāda

yuanqi 缘起‎

dharma

chos

dharma

fa 法‎

dharma protector

chos rgyal

dharmapāla

hufa 护法‎

Differentiation of the

dBus mtha’ rnam ’byed

Madhyānta-vibhāga

Zhongbian fenbie lun中边分别论‎

Middle and Extremes

discourse

mdo

sūtra

qijing 契经‎

Discourse Explaining

dGongs pa nges par ’grel pa’i

Saṃdhinirmocana-sūtra

Jieshenmijing 解深密经‎

the Thought

mdo

discrimination

’du shes

saṃjñā

xiang 想‎

effort

brtson ’grus

vīrya

jingjin 精进‎

emanation body

sprul sku

nirmāṇa-kāya

huofo 活佛‎

emptiness

stong pa nyid

śūnyatā

kong 空‎

enjoyment body

long spyod sku

saṃbhoga-kāya

baoshen 报身‎

ethics

tshul khrims

śīla

chijie 持戒‎

feeling

tshor ba

vedanā

shou 受‎

form

gzugs

rūpa

se 色‎

generosity

sbyin pa

dāna

bushi 布施‎

god

lha

deva

tian 天‎

great perfection

rdzogs pa chen po

dayuanman 大圓满‎

great seal

phyag rgya chen po

mahāmudrā

dashouyin 大手印‎

guru yoga

bla ma’i rnal ’byor

guru-yoga

lama yuqie 拉玛瑜伽‎

heat yoga

gtum mo

caṇḍālī

zhantuoli 旃陀利‎

Hevajra

Kye rdo rje

Hevajra

Huanxi Jingang 欢喜金刚‎

higher insight

lhag mthong

vipaśyanā

guan 观‎

Kālacakra

Dus kyi ’khor lo

Kālacakra

Shilun 时轮‎

Kālacakra-tantra

Dus kyi ’khor lo rgyud

Kālacakra-tantra

Shilun tantuoluo 时轮坦陀罗‎

Kamalaśīla

Padma’i ngang tshul

Kamalaśīla

Lianhuajie 莲华戒‎

Kindness

drin/byams

maitrī

ci 慈‎

Lama

bla ma

guru

lama 喇嘛‎

Lesser Vehicle

Theg dman pa

Hīnayāna

Xiaosheng 小乘‎

liberation

thar pa

mokṣa

jie 解‎

Mahākāla

Nag po chen po

Mahākāla

Daheitian 大黑天‎

Mahāyāna

Theg pa chen po

Mahāyāna

Dasheng大乘‎

merit

bsod nams

puṇya

fu 福‎

Middle Way

dBu ma thal ’gyur pa’i lugs

Prāsaṅgika-madhyamaka

Juyuan Zhongguanpai 具缘中观派‎

Consequence School

mind of awakening

byang chub kyi sems

bodhicitta

puti xin 菩提心‎

mind of clear light

’od gsal sems

prabhāsvara-citta

guangche xin 光彻心‎

monastery

dgon pa

vihāra

si 寺‎

monastic code

’dul ba

vinaya

jielü 戒律‎

monastic order

dge ’dun

saṃgha

sengjie 僧伽‎

monk

dge slong

bhikṣu

biqiu 比丘‎

Nāgārjuna

kLu sgrub

Nāgārjuna

Longshu 龙树‎

no-self

bdag med

anātman

wuwo 无我‎

nun

dge slong ma

bhikṣuṇī

biqiuni 比丘尼‎

patience/forbearance

bzod pa

kṣānti

renru 忍辱‎

perfection

pha rol tu phyin pa

pāramitā

boluomi 波罗蜜‎

perfection of wisdom

shes rab kyi pha rol tu phyin pa

prajñā-pāramitā

huidu 慧度‎

preliminary practices

sngon ’gro

pūrvaṃ-gama

qiandao 前导‎

reincarnate lama

sprul sku

nirmāṇa-kāya

huofo 活佛‎

reincarnation

yang srid

pratisaṃdhi-bandha

jiesheng 结生‎

Relchikma

Ral gcig ma

Ekajaṭī

Yisheng 一生‎

religious king

chos rgyal

dharma-rāja

fawang法王‎

Śāntarakṣita

Zhi ba ’tsho

Śāntarakṣita

Jihu 寂护‎

self

bdag

ātman

wo 我‎

skill in means/

thabs la mkhas pa

upāya-kauśalya

fangbian 方便‎

skillful methods

soul

bdag

ātman

wo 我‎

stage

sa

bhūmi

di 地‎

subtle body

sgyu lus

māyā-deha

huanshen 幻身‎

sudden awakening

cig car ’jug pa

dunwu 顿悟‎

suffering

sdug bsngal

duḥkha

ku 苦‎

take refuge

skyabs ’gro

śaraṇa-gamana

guiming 归命‎

tantra

rgyud

tantra

mizong 密宗‎

teachings

chos

dharma

fa 法‎

three jewels

dkon mchog gsum

triratna

sanbao 三宝‎

tour of conquest

phyogs las rnam rgyal

dig-vijaya

guanmian xing de zhengfu 全面性的征服‎

truth body

chos sku

dharma-kāya

fashen 法身‎

tülku

sprul sku

nirmāṇa-kāya

huofo 活佛‎

vajra

rdo rje

vajra

jingang 金刚‎

Vajradhara

rDo rje chang

Vajradhara

Zhijingang 执金刚‎

Vasubandhu

dbYig gnyen

Vasubandhu

Shiqin 世亲‎

wisdom

shes rab

prajñā

zhihui 智慧‎

Yogācāra

rNal ’byor spyod pa/Sems tsam

Yogācāra

Yuqiexing pai 瑜伽行派‎ (p.253) (p.254) (p.255) (p.256)

(p.252)