Jump to ContentJump to Main Navigation
The Ottoman Culture of DefeatThe Balkan Wars and their Aftermath$

Eyal Ginio

Print publication date: 2016

Print ISBN-13: 9780190264031

Published to Oxford Scholarship Online: September 2016

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780190264031.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (www.oxfordscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use (for details see http://www.oxfordscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 18 October 2017

(p.331) Bibliography

(p.331) Bibliography

Source:
The Ottoman Culture of Defeat
Publisher:
Oxford University Press

I. Archival Sources

A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Istanbul (BOA)

Dahiliye Nezareti

Kalem-i Mahsûs (DH.KMS)

Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Mütenevvia Kısmı (DH.MTV)

Şifre Kalemi (DH.ŞFR)

Hariciye Nezareti

Hukuk Müşavirliği (HR.HMŞ.İŞO)

B. Public Record Office, London (PRO)

FO 295: Correspondence between the British Consulate in Salonica and the Foreign Office.

II. Newspapers

L’Actualité Juive

La Boz de la Verdad

Bulletin de l’Alliance Israélite Universelle

Çocuk Bahçesi

Çocuk Duygusu

Çocuk Dünyası

Çocuk Yurdu

al-Jarīda

Edirne

İctihad [also: İşhâd].

İkdam

İslâm Dünyası

Kadınlar Dünyası

(p.332) Karagöz

Kudüs-i Şerif—al-Quds al-Sharīf

al-Manār

Mekteb Müzesi

Mektebli

al-Muqattam

al-Muqtataf

Le Petit Journal

Peyam

Resimli Kitab

Resimli Mekteb Âlemi [including Mürebbiler Âlemi and Gençler Âlemi]

Safahat

Sebilürreşad

Servet-i Fünun

La Soldaridad Ovradera

Takvim-i Vekayi

Talebe Defteri

Tan

Tanin [also: Cenin, Senin, Renin]

Tasvir-i Efkâr [also: Tasfir-i Efkâr]

El Tiempo

III. Published Primary Sources

A. R.Sultan Mehmed Han-i Hâmis Hazretleri: Hayat-i Maziye ve Hususiyesi. Istanbul: Kütüphane-yi İslâm ve Askerî, 1324 [1908/9].

Abdullah Paşa. 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşaʾnın Hâtıratı. Istanbul: Erkân-i Harbiye Mektebi Matbaası, 1336 [1920/21].

Âdil Nami, Osmanlılar Muharebelerini nasıl Gaib Ettiler? Şimdi nasıl Telâfi ve Terakki Edebilirler?. Istanbul: Sancakıcyan Matbaası, 1331 [1915/16].

Ahmed Cevad. Kırmızı Siyah Kitab—1328 Fecayii. Istanbul: Matbaa-i Hayriye, 1329 [1913/4].

———. Haram Yiyicilik: Felâketlrimizin Esbâbı. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1329 [1913/4].

———. İktisadda İnkilâb: İstihlak-i Taavun Şirketleri. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1330 [1914/5].

Ahmed Necib. Tebyin-i Hakikat: Dördüncü Fırka Harekatı Hakkında: ‘Askerî Mağlubiyatimizim Esbâbı’ Muharririne Cevab. Istanbul: Hilâl Matbaası, 1329 [1913/4].

Ahmed Refik, Prusya nasıl Yükseldi? Istanbul: Muhtar Halid Kitaphanesi, 1331 [1915/6].

Andonyan, Aram. Balkan Savaşı, trans. Zaven Biberyan. Istanbul: Aras, 1999 [1913].

(p.333) Ashmead-Bartlett, Ellis. With the Turks in Thrace. London: William Heinemann, 1913.

al-Askari, Jafar Pasha. A Soldier’s Story: From Ottoman Rule to Independent Iraq: The Memoirs of Jafar Pasha al-Askeri (1885–1936), trans. Mustafa Tariq Al-Askari and ed. William Facey and Najdat Fathi Safwat. London: Arabian Publishing, 2003.

Selânikli Bahri. Balkan Harbinde Sırp Ordusu: Esbâb-ı Felâketimizin Orduya İsabet eden Hisse-i Mesuliyetinden. Istanbul: Tanin Matbaası, 1329 [1913/4].

Baldwin, Herbert F.A War Photographer in Thrace: An Account of Personal Experiences during the Turco-Balkan War, 1912. London: T. Fisher Unwin, 1913.

Balkan Muharebatı Tasaviri Panorama: Avrupa-yı Osmanî, Bulgaristan, Sırbıstan, Karadağ, Yunanistan. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1328 [1912/13]).

Behcet Kami, Tarihimizde Rumlar, Patrikhane ve Yunancılık. Istanbul: Orhaniye Matbaası, 1339 [1923/4].

Behram Lutfî. Kanlı Kitab: Rumeli’nin Dertleri. Istanbul: Manzume-yi Efkâr Matbaası, [1911].

Ben Israël. ‘Journal du siège d’Andrinople’. Almanach national au profit de l’Hôpital de Hirsch. Salonica: Acquarone, 1914, 148–201.

Besim Ömer. Hanım Efendilere Hilâl-i Ahmere dair Konferans. Istanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1330 [1914/5].

al-Bustānī, Yūsuf. Tarīkh Harb al-Balqān al-Ūlā bayna al-dawla al-‘Āliyya wa-al-Ittihād al-Balqānī al-mu’allif min al-Bulgār wa-al-Sirb wa-al-Yūnān wa-al-Jabal al-Aswad. Cairo: n.p., 1913.

Celadet Bedirhan and Kâmuran Bedirhan. Edirne Sukûtunun İçyüzü. Istanbul: Serbesti Matbaası, 1329 [1913/14].

Celâl Nuri. Kadınlarımız. Istanbul: Matbaa-yi İctihad, 1321 [1905/6].

———. Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye: Mukadderat-ı Tarihiye. Istanbul: Yeni Osmanlı Matbaası, 1331 [1915/16].

Cemal H[üseyin]. Yeni Harb Başımıza Tekrar Gelenler. Edirne Harbi, Muhasarası, Esaret ve Esbâb-ı Felâket. Istanbul: Şems Matbaası, 1332 [1916/7].

Cemil. İntikam:Evlâd ve Ahfada Yâdigâr. Istanbul: Kadar Matbaası, 1330 [1913/4].

Chantepleure, Guy. La ville assiégée: Janina—October 1912–Mars 1913. Paris: Calmann-Lévy, 1913.

Çobanoğlu Ö[mer] Z[eki]. Balkan Harbi ve Şark Ordusunun Hezimeti: Birinci Nizamiye Kol Ordusu Hâtıratından. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1332 [1916/7].

Cohen, M. [Moïse], Türkelr bu Muharebede ne Kazanabilirler? Istanbul: Türk Yurdu, 1330 [1914/5].

Djemal Pasha. Memories of a Turkish Statesman 1913–1919. London: Hutchinson, [1922].

E.Askerî Mağlubiyatimizim Esbâbı. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1329 [1913/4].

Edhem Ruhi. Şehid Evlâdları. Felibe [Plovdiv]: Balkan, 1913.

(p.334) Edib, Halidé. Memoirs of Halidé Edip. New York and London: Century Co., 1926.

Edirne Heyet-i Merkeziyesi. Program: İttihad ve Terakki Cemiyeti. Edirne: Edirne Vilâyet Matbaası, 1333 [1917/8].

Elgazi, Eliya. Haggadah de los Muhadjires. Istanbul: Emprímería Ardity i Kastro, 5673/1913.

Emin Hâkî Bey. İkaz. Istanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1329 [1913/4].

Erzurumlu Emirzade Mehmed Şükrü. Milleti İkaz ve İhya Yolunda Âlem-i İnsaniyete Hizmet yahut Acı Acı Figanların Verdiği Dersler. Filibe [Plovdiv]: Hurşid Matbaas, 1913.

Florentin, Refael Yosef. Kozas Pasadas—Epizodyos de los Akontesimientos ke se pasaron en Kavalla del 1912 al 1918. Kavalla [Salonica]: Akvaroni i Bachar, 1929.

Gibbs, Philip and Bernard Grant. Adventures of War with Cross and Crescent. London: Methuen & Co., 1912.

Grebeneli Bekir Fikri. Mefkûre-i Vatan—Orduda İman. Istanbul: Tanin Matbaası, 1330 [1914/5].

———. Grebene ve Garb Ordusunda Kuvve-yi Seyyâre. Istanbul: Arşak Garoyan Matbaası, 1332 [1916/7].

Hamidiye Guzatı. Istanbul: Tanin, 1329 [1913/4].

İstanbul Şehir Emaneti. 1330 Senesi İstanbul Beldesi İhsaiyat Mecmuası. Istanbul: Arşak Garoyan, 1331 [1915/6].

Izzet-Fuad Pacha. Paroles de vaincu… Après le désastre, avant la revenche. Paris: Librairie Chapelot, 1913.

Kâzım Karabekir, Edirne Hatıraları, ed. Ziver Öktem. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

Loti, Pierre. Turquie agonisante. Paris: Calmann-Lévy, 1913.

Mahmud Muhtar Paşa. Üçüncü Kol Ordu’nun ve İkinci Şark Ordusunun Muharebatı. Istanbul: Kanaat Matbaası, 1331 [1915/16].

Mahmūd Shihāb. Ta’rīkh al-Harb al-Balqānīya. Beirut: al-Matba’a al-Adabīya, 1913.

Mehmed Ali Nüzhet. 1912–1913 Balkan Harbi. Istanbul: Nefaset Matbaası, n.d.

Mehmed Fahri. Manzum—İşkodra Tarih-i Harbi. Istanbul: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1329 [1913/14].

Mehmed Hikmet. Coğrafya-yı Umranî, vol. 1. Istanbul: Kitapçı Arakel, 1313 [1897/98].

Mehmed Hulûsi. 1877–78 Osmanlı-Rus Seferi. Avrupa Cihetinde Harakât. Istanbul: Sancakcıyan Matbaası, 1326 [1910/11].

Mir’at-ı Sicill-i Memurîn-i Osmaniye Heyet-i Tahririyesi. Mücahid-i Hürriyet Mahmud Şevket Paşa ve Hareket Ordusu. Istanbul: Matbaa-i Artin Asaduryan, 1327 [1911/12].

Müdafaa-i Milliye Mecmuası. Istanbul: Matbaa-i Hayriye, 1329 [1913/4].

N. and F.Balkan Harbinde Seksen Yedinci Alay. Trabzon: Meşveret Matbaası, 1331 [1915/6].

(p.335) Nureddin Fikri İbn ül-Haşim. Dimetoka’da Kanlı bir Levha. Istanbul: Çiftci Kütübhanesi, n.d.

Ömer Seyfettin. Balkan Harbi Hatıraları, ed. Tahsin Yıldırım, Istanbul: DBY Yayınları, 2011.

Osman Nuri. Balkan Harbi Hâtıratı. Istanbul: Erkân-i Harbiye Mektebi Kütüphanesi, 1926.

Osmanlı Donanma Cemiyeti. Hilâl-i Ahmer Çiçeği. [Istanbul]: Matbaa-yı Arşak Garoyan, n.d.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti—Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi. Takvim 1335–1919. Istanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1919.

Osmanlı İttihad ve Terekki Cemiyeti. Hayyealelfelah. Salonica: Rumeli Matbaası, 1326 [1910/11].

Ragıp Rıfkı. Musavver Bulgaristan. Istanbul: İkbal Kütüphanesi, 1324 [1908/1909].

Râif Necdet. Üfûl. Istanbul: Resimli Matbaası, 1329 [1912/1913].

Rifat Osman Tosyavizade. Edirne Rehnüması. Edirne: Vilâyet Matbaası 1920.

Rumeli Muhacirîn-i İslamiye Cemiyet-i Hayriyesi. Rumeli Mezalimi ve Bulgar Vahşetleri. Istanbul: Mehmud Bey Matbaası 1329 [1913/14].

———. Türk Kâtilleri ve Yunanlılar. Istanbul: Matbaa-yı Âmedî, 1332 [1916/17].

Sadik Ulvî. Tahsin Paşa Ordusu ve Selâniğin Teslimi. Istanbul: Meşrutiyet kütüphanesi, 1332 [1916/17].

Salīm al-‘Aqqād. Tarīkh al-Harb al-Balqānīya al-Musawwar bayna al-Dawla al-’Uthmānīya wa-Duwal al-Ittihād al-Balqānī. Cairo: Matba‘at al-Hilāl, 1914.

Salname-yi Vilâyet-i Edirne, 1317 Malî Senesi. Edirne: Vilâyet Matbaası, 1317 [1901].

Safvet Bey. Resimli ve Haritalı Coğrafya-yı Osmanî. Istanbul: Matbaa-i Hayriye, 1328 [1912/13].

Selânikli Bahri. Balkan Harbinde Sırp Ordusu: Esbâb-ı Felâketimizin Orduya İsabet eden Hisse-i Mesuliyetinden. Istanbul: Tanin Matbaası, 1329 [1913/4].

Selânikli Fatma İclâl. Felâketten İbret: Ahmed Cevdet ve Celâl Nuri Beylere. Istanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası, 1331 [1915/6].

Selma Hanım. ‘Hilâl-i Ahmer Kadınlar Darüssınaası’. In Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti—Hanımlar Heyet Merkeziyesi (ed.), Takvim. Istanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1332 [1916/7], 94–106.

Simsonov, Aryeh. Ha-Balkan Ha-Bo’er: Reshimot Mi-Milhemet 1912. Tel Aviv: Shoham Publications, 1932.

Tannūs, Tawfīq. Tarīkh al-Harb al-Balqānīya. Alexandria: Matba‘at Jurjī Ghazūza, 1913.

Tör, Ahmet Nedim Servet. Nevhîz’in Günlüğü—‘Defter-i Hâtırât’, adapted to Modern Turkish by Kaya Şahin. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.

Tüccarzâde İbrahim Hilmi. Milletin Kusurları—Felâketlerimiz Esbâbı. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1329 [1913/14].

———. Türkiye Uyan. Istanbul: Kitaphane-yi İslâm ve Askerî, 1329 [1913/14].

(p.336) Zeki. Balkan Harbine aid Hâtıratım. Istanbul: Matbaa-yi Askeriye, 1337 [1921/22].

IV. Secondary Sources

Aarbakke, Vemund. Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870–1913. Boulder, CO: East European Monographs, 2003.

Abrevaya-Stein, Sarah. Making Jews Modern: The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Press. Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press, 2004.

Abu Husayn, Abdul Rahim. ‘One Ottoman Periphery Views Another: Depictions of the Balkans in the Beirut Press, 1876–1908’. In Elizabeth Özdalga, M. Sait Özervarlı and Feryal Tansuğ (eds.), Istanbul as Seen from a Distance: Centre and Provinces in the Ottoman Empire. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2011, 155–70.

Adanır, Fikret. ‘Non-Muslims in the Ottoman Army and the Ottoman Defeat in the Balkan Wars of 1912–1913’. In Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek and Norman N. Naimark (eds.), A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press, 2011, 113–25.

Adanır, Fikret and Hilmar Kaisar. ‘Migration, Deportation, and Nation-Building: The Case of the Ottoman Empire’. In René Leboutte (ed.), Migrations et migrants dans une perspective historique: Permanennces et innovations. Brussels: P.I.E. and Peter Lang, 2000, 273–92.

Ağanoğlu, H. Yıldırm. Göç: Osmanlı’den Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makûs Talihi. Istanbul: Kum Saati, 2001.

Aghaie, Kamran Scot. The Martyrs of Karbala: Shi‘i Symbols and Rituals in Modern Iran. Seattle, WA: University of Washington Press, 2004.

Ahmad, Feroz. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908–1914. Oxford: Oxford University Press, 1969.

———. ‘Vanguard of Nascent Bourgeoisie: The Social and Economy Policy of the Young Turks, 1908–1918’. In Osman Okyar and Halil İnalcık (eds.), Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 1071–1920. Ankara: Meteksan, 1980, 329–50.

———. ‘Unionist Relations with the Greek, Armenian and Jewish Communities of the Ottoman Empire, 1908–1914’. In Benjamin Braude and Bernard Lewis (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire—the Functioning of a Plural Society, vol. 1. New York: Holmes and Meier, 1982, 401–34.

———. ‘War and Society under the Young Turks, 1908–1918’. Review 11:2 (1988), 265–86.

———. Turkey: The Quest for Identity. Oxford: One World, 2003.

———. ‘Ottoman Perceptions of the Capitulations 1800–1914’. Journal of Islamic Studies 11 (2000), 1–20.

———. From Empire to Republic: Essays on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 vols. Istanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2008.

Akı, Niyazi. Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi, vol. 1. Istanbul: Dergâh Yayınları, 1989.

(p.337) Aksakal, Mustafa. ‘Not “by those old books of international law, but only by war”: Ottoman Intellectuals on the Eve of the Great War’. Diplomacy and Statecraft 15:3 (2004), 507–44.

———. The Ottoman Road to War in 1914: The Ottoman Empire and the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Akşin, Sina. Turkey: From Empire to Revolutionary Republic. Translated by Dexter H. Mursaloğlu. New York: New York University Press, 2007.

Aktar, Ayhan. ‘Economic Nationalism in Turkey: The Formative Years, 1912–1925’. Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 10:1–2 (1996), 263–90.

———. ‘Homogenizing the Nation, Turkifying the Economy: Turkish Experience of Populations Exchange Reconsidered’. In Renée Hirschon (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1912 Compulsory Exchange between Greece and Turkey. New York and Oxford: Berghahn Books, 2003, 79–95.

Alexandris, Alexis. ‘The Greek Census of Anatolia and Thrace (1910–1912): A Contribution to Ottoman Historical Demography’. In Dimitri Gondicas and Charles Issawi (eds.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism. Princeton, NJ: Darwin Press, 1999, 45–76.

Anasstasiadou, Meropi. ‘La protection de l’enfance abandonnée dans l’Empire ottoman au XIXe siècle. Le cas de la communauté grecque orthodoxe de Beyoglu (Istanbul)’. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001), 272–323.

Anscombe, Frederick. The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar. New York: Columbia University Press, 1997.

———. State, Faith, and Nation in Ottoman and Post-Ottoman Lands. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Arzuk, Deniz. ‘Creating a Nation from Scratch: Nationalism and Nationhood in Çocuk Children’s Periodicals in Turkey, 1936–39’. In Nora Maguire and Beth Rodgers (eds.), Children’s Literature on the Move: Nations, Translations, Migrations. Dublin: Four Courts Press, 2013, 17–31.

Aulich, James. War Posters: Weapons of Mass Communication. London: Thames and Hudson, 2007.

Ayalon, Ami. The Press in the Arab Middle East—a History. New York and Oxford: Oxford University Press, 1995.

Aydın, Cemil. The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought. New York: Columbia University Press, 2007.

Azaryahu, Maoz. ‘The Independence Day Military Parade: A Political History of Patriotic Ritual’. In Edna Lomsky-Feder and Eyal Ben-Ari (eds.), The Military and Militarism in Israeli Society. Albany, NY: State University of New York Press, 1999, 89–116.

Bacanlı, Hakan. ‘Balkan Savaşları Kaynakçası—A Bibliography of the Balkan Wars’. Journal of Turkish World Studies 12:2 (2012), 265–307.

(p.338) Balfour, Sebastian. The End of the Spanish Empire 1898–1923. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Baron, Beth. ‘The Politics of Female Notables in Postwar Egypt’. In Billie Melman (ed.), Borderlines: Genders and Identities in War and Peace, 1870–1930. New York: Routledge, 1998, 329–50.

Barton, Simon. A History of Spain. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Baş, Ersan, Arif Emre Kara and Ahmet Küçükoğlu. Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı. Istanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2006.

Bataković, Dušan. ‘Serbia, the Serbo-Albanian Conflict and the First Balkan War’. Balcanica 45 (2014), 317–51.

Bein, Amit. Ottoman Ulema–Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.

Bell, David. The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It. Boston, MA: Houghton Mifflin, 2007.

Ben-Amos, Avner. Funerals, Politics, and Memory in Modern France, 1789–1996. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Ben-Ari, Eyal and Edna Lomsky-Feder. ‘Introduction: Cultural Constructions of War and the Military in Israel’. In Eyal Ben-Ari and Edna Lomsky-Feder (eds.), The Military and Militarism in Israel Society. Albany, NY: University of New York Press, 1999, 1–34.

Benbassa, Esther and Aron Rodrigue. Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th–20th Centuries. Berkeley, CA: University of California Press, 1993.

Ben-Dor Benite, Zvi. ‘Modernity: The Sphinx and the Historian’. AHR 116:3 (2011), 638–52.

Berkes, Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. Montreal: McGill University Press, 1964.

Beška, Emanuel. ‘Anti-Zionist Journalistic Works of Najīb al-Khūrī al-Nassār in the Newspaper al-Karmal’. Asian and African Studies 20:2 (2011), 167–93.

Bessi, Ourania. ‘The Topographic Reconstruction of Ottoman Dimetoka: Issues of Periodization and Morphological Development’. In Marios Hadjianastasis (ed.), Frontiers of Ottoman Imagination: Studies in Honour of Rhoads Murphey. Leiden: Brill, 2015, 44–85.

Best, Geoffrey. Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts. New York: Columbia University Press, 1980.

Black, Jeremy. ‘European Warfare 1864–1913’. In Jeremy Black (ed.), European Warfare 1815–2000. New York: Palgrave, 2002, 51–78.

Blackbourn, David. History of Germany 1789–1918: The Long Nineteenth Century, 2nd edn. Oxford: Blackwell, 2003.

Bloxham, Donald. ‘The Armenian Genocide of 1915–1916: Cumulative Radicalization and the Development of a Destruction Policy’. Past and Present 181 (2003), 141–91.

(p.339) Böhler, Jochen. ‘Race, Genocide, and Holocaust’. In Thomas W. Zeiler and Daniel M. Dubois (eds.), A Companion to World War II, vol. 2. Chichester: Blackwell, 2013, 666–84.

Bohmoiras, Yom Tov. Toldot Ishim. Sofia: Ha-Mishpat, 1935/6.

Booth, Marilyn. May Her Likes Be Multiplied: Biography and Gender Politics in Egypt. Berkeley, CA: University of California Press, 2001.

Boyar, Ebru. Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered. London: Tauris Academic Studies, 2007.

——— and Kate Fleet. A Social History of Ottoman Istanbul. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Boyden, Jo and Joanna de Berry. ‘Introduction’. In Jo Boyden and Joanna de Berry (eds.), Children and Youth on the Front Line: Ethnology, Armed Conflict and Displacement. New York: Berghahn Books, 2004, xi-xxvii.

Bozdoğan, Sibel. Modernism and National Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. Seattle, WA: University of Washington Press, 2001.

Brothers, Caroline. War and Photography: A Cultural History. London: Routledge, 1997.

Brummett, Palmira. Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908–1911. Albany, NY: SUNY Press, 2000.

Burk, James. ‘Citizenship, Status and Military Service: The Quest for Inclusion by Minorities and Conscientious Objectors’. Armed Forces and Society 21:4 (1995), 503–29.

Büssow, Johann. ‘Children of the Revolution: Youth in Palestinian Public Life, 1908–1914’. In Yuval Ben-Bassat and Eyal Ginio (eds.), Late Ottoman Palestine: The Period of Young Turk Rule. London: I. B. Tauris, 2011, 55–78.

Çakır, Serpil. Osmanlı Kadın Hareketi. Istanbul: Metis Kadın Araştırmaları, 1994.

———. ‘Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism’. Aspasia 1 (2007), 61–83.

Campos, Michelle U.Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth Palestine. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.

Cannadine, David. ‘The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the “Invention of Tradition”, c.1820–1977’. In Eric Hobsbawm and Terence Rangers (eds.), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 101–64.

Cerasi, Maurice. The Istanbul Divanyolu: a Case Study in Ottoman Urbanity and Architecture. Würzburg: Ergon Verlag in Kommission, 2004.

Çetinkaya, Doğan. The Young Turks and the Boycott Movement: Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of Modern Turkey. London: I. B. Tauris, 2014.

Ceyhan Akça, Nesîme. Balkan Savaşı Hikâyeleri. Istanbul: Selis, 2006.

———. ‘Kaydı Hikâyeyle Düşüldü: Balkan Savaşı’. Türk Edebiyatı 468 (2012), 16–21.

(p.340) Chatziioannou, Maria Christina and Dimitris Kamouzis. ‘From a Multiethnic Empire to Two National States: The Economic Activities of the Greek Orthodox Population of Istanbul, c.1870–1939’. In Darja Reuschke, Monika Salzbrunn and Korinna Schönhärl (eds.), The Economic of Urban Diversity: Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013, 117–43.

Chevedden, Paul E. ‘The Islamic Interpretation of the Crusade: A New (Old) Paradigm for Understanding the Crusades’. Der Islam 83:1 (2006), 90–136.

Chickering, Roger. ‘Total War: The Use and Abuse of a Concept’. In Manfred F. Boemke, Roger Chickering and Stig Föster (eds.), Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871–1914. Washington, DC: German Historical Institute and Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 13–28.

Childs, T. W.Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya 1911–1912. Leiden: Brill, 1990.

Çınar, Alev. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.

Cohen, Julia Phillips. Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era. New York: Oxford University Press, 2014.

Corbin, Alain, Noëlle Gérôme and Danielle Tartakowsky (eds.). Les usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles. Paris: Publications de la Sorbonne, 1994.

Coussée, Filip. A Century of Youth Work Policy. Ghent: Academia Press, 2008.

Crampton, R. J.A Concise History of Bulgaria. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Cunningham, Hugh. Children and Childhood in Western Society since 1500. London: Longman, 1995.

Danova, Nadia. ‘L’image de l’autre’ dans les manuels bulgares du XIXe et le début du XXe siècle’. Revue des Études Sud-Est Européennes 33 (1995), 31–9.

Debus, Esther. Sebilürreşad: Kemalizm Öncesi ve Sonrası Dönemdeki İslamcı Muhalefete dair Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Trans. by Atilla Dirim. Istanbul: Libra, 2009.

Deringil, Selim. ‘Legitimacy Structures in the Ottoman State: The Reign of Abdülhamid II (1876–1909)’. IJMES 23 (1991), 345–59.

———. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909. London: I. B. Tauris, 1998.

———. ‘Intellectual Encounters with the West: The Cases of Turkey and Japan’. New Perspectives on Turkey 35 (2006), 65–83.

Der Matossian, Bedross. ‘From Bloodless Revolution to a Bloody Counter-Revolution: The Adana Massacres of 1909’. Genocide Studies and Prevention: An International Journal 6:2 (2011), 152–73.

———. Shattered Dreams of the Revolution: From Liberty to Violence in the Late Ottoman Empire. Stanford, CA: Stanford University Press, 2014.

Deschodt, Jean-Pierre. ‘Le patriotisme de lʾInternationale à lʾépreuve de la première (p.341) guerre balkanique’. In Jean-Paul Bled and Jean-Pierre Deschodt (eds.), Les guerres balkaniques 1912–1913. Paris: PUPS, 2014, 103–13.

Despot, Igor. The Balkan Wars in the Eyes of the Warring Parties: Perceptions and Interpretations. Bloomington, IN: Universe, 2012.

Destani, Bejtullah and Robert Elsie (eds.). The Balkan Wars: British Consular Reports from Macedonia in the Final Years of the Ottoman Empire. London: I. B. Tauris, 2014.

Dinç, Güney. Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912–1913). Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Diner, Dan. Cataclysms: A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge. Trans. by William Templer and Joel Golb. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2008.

Dölen, Emre. ‘Darülfünun Öǧrencilerinin Balkan Savaşı Eylemleri ve Edirne Seyahatı’, Osmanlı Bilim Araştırmaları 6:1 (2004), 65–73.

Doumanis, Nicholas. Before the Nation: Muslim–Christian Coexistence and its Destruction in Late Ottoman Anatolia. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Dower, John W.Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton, 1999.

Duman, Halûk H.Balkanlara Veda. Istanbul: Duyap, 2005.

Dündar, Fuat. İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913–1918). Istanbul: İletişim Yayınları, 2001.

Durham, M. Edith. Twenty Years of Balkan Tangle. London: George Allen and Unwin, 1920.

Eickelman, Dale F. and James Piscatori. Muslim Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

Eldarov, Svetlozar and Bisser Petrov. ‘Institutionalizing Memory: 100 Years of Balkan Wars Studies in Bulgaria’. Études Balkaniques 48:2 (2013), 7–36.

Emrence, Cem. Remapping the Ottoman Middle East: Modernity, Imperial Bureaucracy, and the Islamic State. London: I. B. Tauris, 2012.

Ener, Mine. Managing Egypt’s Poor and the Politics of Benevolence, 1800–1952. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

English, Donald E. ‘French Photographic Images of the Hero during World War One’. War, Literature and the Arts 17:1–2 (2005), 118–28.

Erickson, Edward J.Defeat in Detail: the Ottoman Army in the Balkans, 1912–1913. Westport, CT: Praeger, 2003.

Ersanlı, Büşra. ‘The Ottoman Empire in the Historiography of the Kemalist Era: A Theory of Fatal Decline’. In Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi (eds.), The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography. Leiden: Brill, 2002, 115–54.

Fahrenthold, Stacy. ‘Sound Minds in Sound Bodies: Transnational Philanthropy and Patriotic Masculinity in Al-Nadi Al-Homsi and Syrian Brazil, 1920–1932’. IJMES 14 (2014), 259–83.

Fass, Paula S. ‘The Memoir Problem’. Reviews in American History (2006), 107–23.

(p.342) ——— (ed.). The Routledge History of Childhood in the Western World. New York: Routledge, 2013.

Fava, Andrea. ‘War, “National Education” and the Italian Primary Schools, 1915–1918’. In John Horne (ed.), State, Society and Mobilization during the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 53–69.

Fay, Sidney B.Before Sarajevo: The Origins of the World War. New York: The Free Press, 1966.

Fehrenbach, Heide and Davide Rodogno (eds.). Humanitarian Photography: A History. New York: Cambridge University Press, 2015.

Findley, Carter Vaughn. Turkey, Islam, and Modernity. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.

Fleischmann, Ellen L. ‘The Other “Awakening”: the Emergence of Women’s Movements in the Modern Middle East, 1900–1940’. In Margaret L. Meriwether and Judith E. Tucker (eds.), A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East. Boulder, CO: Westview Press, 1999, 89–134.

Fogarty, Richard S.Race and War in France: Colonial Subjects in the French Army, 1914–1918. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.

Forrest, Alan, Étienne François and Karen Hagemann. ‘Introduction: Memories of the Revolutionary and Napoleonic Wars in Modern European Culture’. In Alan Forrest, Étienne François and Karen Hagemann (eds.), War Memories: The Revolutionary and Napoleonic Wars in Modern European Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012, 1–37.

Fortna, Benjamin C.Imperial Classroom. Oxford: Oxford University Press, 2002.

———. Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Frangakis-Syrett, Elena. ‘The Economic Activities of the Greek Community of İzmir in the Second Half of the Nineteenth Century and Early Twentieth Centuries’. In Dimitri Gondicas and Charles Issawi (eds.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism. Princeton, NJ: Darwin Press, 1999, 17–44.

Friedenwals, Herbert and H. G. Friedman (eds.), American Jewish Year Book 5674. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1913.

Frierson, Elizabeth B. ‘Mirrors Out, Mirrors In: Domestication and Rejection of the Foreign in Late-Ottoman Women’s Magazines (1875–1908)’. In D. Fairchild Ruggles (ed.), Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic Societies. Albany, NY: State University of New York Press, 2000, 177–84.

———. ‘Women in Late Ottoman Intellectual History’. In Elizabeth Özdalga (ed.), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. London: RoutledgeCurzon, 2005, 135–61.

Georgeon, François. ‘Lire et écrire à la fin de l’empire ottoman: quelques remarques introductives’. RMMM 75–76 (1995), 161–79.

———. ‘Temps de la réforme, réforme du temps. Les avatars de l’heure et du calendrier (p.343) à la fin de l’Empire Ottoman’. In François Georgeon and Frédéric Hitzel (eds.), Les Ottomans et le temps. Leiden: Brill, 2012, 241–79.

Gershoni, Israel and J. P. Jankowski. Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930. New York and Oxford: Oxford University Press, 1986.

Gingeras, Ryan. Sorrowful Shores: Violence, Ethnicity, and the End of the Ottoman Empire, 1912–1923. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Ginio, Eyal. ‘Mobilizing the Ottoman Nation during the Balkan Wars (1912–1913): Awakening from the Ottoman Dream’. War in History 12:2 (2005), 156–77.

———. ‘Making Sense of the Defeat in the Balkan Wars: Voices from the Arab Provinces.’ In M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (eds.), War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2013, 594–617.

———. ‘Paving the Way for Ethnic Cleansing: Eastern Thrace during the Balkan Wars (1912–1913) and Their Aftermath’. In Omer Bartov and Eric Weitz (eds.), Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2013, 283–97.

———. ‘Shaping a Symbol of Success in Times of Catastrophe: The Hamidiye Battleship during the Balkan Wars’. Études Balkaniques 49:2 (2013), 91–108.

Ginio, Ruth. ‘French Officers, African Officers, and the Violent Image of African Colonial Soldiers’. Historical Reflections/Reflexions Historiques 36:2 (2010), 59–75.

Göçek, Fatma Müge. ‘From Empire to Nation: Images of Women and War in Ottoman Political Cartoons, 1908–1923’. In Billie Melman (ed.), Borderlines: Genders and Identities in War and Peace 1870–1930. New York: Routledge, 1998, 47–72.

———. ‘Introduction: Narrative, Gender, and Cultural Representation in the Construction of Nationalism in the Middle East’. In Fatma Müge Göçek (ed.), Social Constructions of Nationalism in the Middle East. Albany, NY: State University of New York, 2002, 1–12.

———. ‘The Decline of the Ottoman Empire and the Emergence of Greek, Armenian, Turkish, and Arab Nationalism’. In Fatma Müge Göçek (ed.), Social Constructions of Nationalism in the Middle East. Albany, NY: State University of New York Press, 2002, 15–83.

Goodwin, Godfrey. A History of Ottoman Architecture. London: Thames and Hudson, 1971.

Goswami, Manu. ‘Imaginary Futures and Colonial Internationalisms’. AHR 117:5 (2012), 1461–85.

Gould, William, Taylor C. Sherman and Sarah Ansari. ‘The Flux of the Matter: Loyalty, Corruption and the “Everyday State” in the Post-Partition Government Services of India and Pakistan’. Past and Present 219 (2013), 237–79.

(p.344) Gözütok, Türkan. ‘Yeni Turan’da Millî Kimlik Sorunalrı’. Turkish Studies 5:2 (2010), 410–48.

Gül, Murat. The Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernization of a City. London: I. B. Tauris, 2009.

Hacker, Barton C. and Margaret Vining. ‘From Camp Follower to Lady in Uniform: Women, Social Class and Military Institutions before 1920’. Contemporary European History 10:3 (2001), 353–73.

Hafez, Melis. ‘“And the Awakening Came in the Wake of the Balkan War”: The Changing Conceptualization of the Body in Late Ottoman Society’. In M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (eds.), War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2013, 571–93.

Haker, Erol. Edirne: Its Jewish Community, and Alliance Schools 1867–1937. Istanbul: Isis Press, 2006.

Halaçoğlu, Ahmet. Balkan Harbi sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912–1913). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995.

Hall, Richard C.The Balkan Wars 1912–1913: Prelude to the First World War. London: Routledge, 2000.

Hanioğlu, M. Şükrü. The Young Turks in Opposition. New York: Oxford University Press, 1995.

———. Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902–1908. New York: Oxford University Press, 2001.

———. ‘The Second Constitutional Period, 1908–1918’. In Reşat Kasaba (ed.), The Cambridge History of Turkey, vol. 4: Turkey in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 62–111.

Hayta, Necdet. Balkan Savaşları’nın Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçileri Konferansı (17 Aralık—11 Ağustos 1913). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2008.

Healy, Maureen. Vienna and the Fall of the Habsburg Empire: Total War and Everyday Life in World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Heffernan, Michael. ‘History, Geography and the French National Space: The Question of Alsace-Lorraine, 1914–18’. Space and Politics 5:1 (2001), 27–48.

Hellenic Army General Staff—Army History Directorate. A Concise History of the Balkan Wars 1912–1913. Athens: Army History Directorate Publication, 1998.

Heydemann, Steven. ‘Introduction’. In Steven Heydemann (ed.), War, Institutions, and Social Change in the Middle East. Berkeley, CA: University of California Press, 2000, 1–30.

Higgins Moses, George. ‘Greece and Montenegro’. National Geographic Magazine 24:1 (1913), 281–310.

Hodgson, John. ‘Edith Durham: Traveller and Publicist’. In John B. Allcock and Antonia Young (eds.), Black Lambs and Grey Falcons: Women Travelling in the Balkans, 2nd edn. New York: Berghahn Books, 2000, 9–31.

(p.345) Hoffmann, Christhard. ‘Between Integration and Rejection: The Jewish Community in Germany, 1914–1918’. In John Horne (ed.), State, Society and Mobilization in Europe during the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 89–104.

Howard, Douglas A. ‘Genre and Myth in the Ottoman Advice for Kings Literature’. In Virginia H. Aksan and Daniel Goffman (eds.), The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 137–66.

Hupchick, Dennis P.Culture and History in Eastern Europe. New York: St Martin’s Press, 1994.

Hynes, Samuel. The Soldiers’ Tale: Bearing Witness to Modern War. New York: Penguin Books, 1997.

Jacobson, Abigail. ‘Negotiating Ottomanism in Times of War: Jerusalem during World War I through the Eyes of a Local Muslim Resident’. IJMES 40 (2008), 69–88.

———. From Empire to Empire: Jerusalem between Ottoman and British Rule. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2011.

Jacobson, David C. ‘Writing and Rewriting the Zionist National Narrative: Responses to the Arab Revolt of 1936–1939 in Kibbutz Passover Haggadot’. Journal of Modern Jewish Studies 6:1 (2007), 1–20.

Jensen, J. H. ‘The Impact of War on Southeastern Europe, 1912–1923’. War and Society 8:1 (1990), 29–46.

Johnson Brummett, Palmira. Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908–1911. Albany, NY: State University of New York Press, 2000.

Kafadar, Cemal. ‘A Rome of One’s Own: Reflections on Cultural Geography and Identity in the Lands of Rum’. Muqarnas 24 (2007), 7–25.

Kansu, Aykut. Politics in Post-Revolutionary Turkey, 1908–1913. Leiden: Brill, 2000.

Karabellias, Gerassimos. ‘State Modernization and Military Intervention in the Ottoman Empire and Modern Greece during the Early Twentieth Century: A Comparative Analysis of the 1908 and 1909 Coups d’Etat’. Oriente Moderno 23 n.s. (84), 5 (2004), 145–64.

Karateke, Hakan T.Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2004.

———. ‘Legitimizing the Ottoman Sultanate: A Framework for Historical Analysis’. In Hakan T. Karateke and Maurus Reinkowski (eds.), Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power. Leiden: Brill, 2005, 13–52.

Karpat, Kemal H.The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Kayalı, Hasan. ‘Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1877–1919’. IJMES 27 (1995), 265–86.

———. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918. Berkeley, CA: University of California Press, 1997.

(p.346) Kechriotis, Vangelis. ‘“Allons, Enfants de la …Ville”: National Celebrations, Political Mobilization and Urban Space in Izmir at the Turn of the 20th Century’. In Maurits H. van den Boogert (ed.), Ottoman Izmir: Studies in Honor of Alexander H. de Groot. Istanbul: Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 2007, 123–37.

Kelidar, Abbas. ‘The Political Press in Egypt, 1882–1914’. In Charles Tripp (ed.), Contemporary Egypt: Through Egyptian Eyes. Essays in Honour of Professor P. J. Vatikiotis. London: Routledge, 1993, 1–21.

Kerim, Yusuf. ‘Bulgaristan’da Türkçe Süreli Basın (1865–1944)’. In Türk Dil Kurumu (ed.), Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınarı, 1999, 167–84.

Kerimoğlu, Hasan Taner. ‘Balkan Savaşları’nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti’. Tarih İncelemeleri Dergisi 29:2 (2014), 539–61.

Kévorkian, R. H. ‘Gabriel Noradounghian (1852–1936)’. Revue d’histoire arménienne contemporaine 1 (1995), 1–37. http://www.imprescriptible.fr/rhac/tome1/nora-dounghian.htm, accessed 14 January 2014.

Keyder, Caglar. ‘The Ottoman Empire’. In Karen Barkey and Mark von Hagen (eds.), After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building—The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires. Boulder, CO: Westview Press, 1997, 30–44.

Khan, Mujeeb R. ‘The Ottoman Eastern Question and the Problematic Origins of Modern Ethnic Cleansing, Genocide, and Humanitarian Intervention in Europe and the Middle East’. In M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett (eds.), War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2011, 98–122.

Knobler, Adam. ‘Holy Wars, Empires, and the Portability of the Past: The Modern Use of Medieval Crusades’. Comparative Study of Society and History 48:2 (2006), 292–325.

Koliopoulos, John and Thanos Veremis. Modern Greece: A History since 1821. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

———. Greece: The Modern Sequel—From 1831 to the Present. London: Hurst & Co., 2002.

Köroğlu, Erol. Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Literature in Turkey during World War I. London: I. B. Tauris, 2007.

Köse, Yavuz. ‘Consume Together: Some Glimpses into Ottoman Consumer Behavior’. In Ralf Elger and Yavuz Köse (eds.), Many Ways of Speaking about the Self: Middle Eastern Ego-documents in Arabic, Persian, and Turkish (14th–20th century). Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, 201–20.

Koskenniemi, Martti. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870–1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Koulouri, Christina. ‘Voluntary Associations and New Forms of Sociability: Greek Sports Clubs at the turn of the 19th Century’. In Philip Carabott (ed.), Greek Society (p.347) in the Making, 1863–1913: Realities, Symbols and Visions. Aldershot: Ashgate, 1997, 145–60.

Kreiser, Klaus. ‘War Memorials and Cemeteries in Turkey’. In Olaf Farschid, Manfred Kropp and Stephan Dähne (eds.), The First World War as Remembered in the Countries of the Eastern Mediterranean. Beirut: Orient-Institut, 2006, 183–202.

Kurnaz, Şefika. II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996.

———. Balkan Savaşında Kadınlarımız. Istanbul: Ötüken, 2012.

Kushner, David. The Rise of Turkish Nationalism. London: Frank Cass, 1977.

Lamberti, Elena. ‘Introduction’. In Elena Lamberti and Vita Fortunati (eds.), Memories and Representations of War: The Case of World War I and World War II. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009, 1–26.

Landau, Jacob M.Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. London: Hurst & Co., 1995.

Levene, Marc. ‘Creating a Modern “Zone of Genocide”: The Impact of Nation-and State-Formation on Eastern Anatolia, 1878–1923’. Holocaust and Genocide Studies 12:3 (1998), 393–433.

Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. London: Oxford University Press, 1961.

Link, Arthur S. (ed.). The Papers of Woodrow Wilson, vol. 25. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

Ljunggren, Jens. ‘Nation-building, Primitivism and Manliness: The Issue of Gymnastics in Sweden around 1800’. Scandinavian Journal of History 21:2 (1996), 101–20.

Lloyd, David W.Battlefield Tourism: Pilgrimage and the Commemoration of the Great War in Britain, Australia, and Canada, 1919–1939. Oxford: Berg, 1998.

Lunn, Joe. ‘Les races guerrières: Racial Preconceptions in the French Military about West African Soldiers during the First World War’. Journal of Contemporary History 34 (1999), 515–36.

Macar, Oya Dağlar. Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri. Istanbul: Libra, 2009.

———. ‘Epidemic Diseases on the Thracian Front of the Ottoman Empire during the Balkan Wars’. In M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (eds.), War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2013, 272–97.

MacDonald, John. Czar Ferdinand and his People. London: T. C. & E. C. Jack, [1913].

Macfie, A. L.The End of the Ottoman Empire (1908–1923). London: Longman, 1998.

Majerus, Benoît. ‘Controlling Urban Society during World War I: Cooperation between Belgian Authorities and the Forces of Military Occupation’. In Marcus Funck and Roger Chickering (eds.), Endangered Cities: Military Power and Urban Societies in the Era of the World Wars. Boston and Leiden, 2004, 65–79.

(p.348) Maksudyan, Nazan. ‘Modernization of Welfare or Further Deprivation? State Provisions for Foundlings in the Late Ottoman Empire’. Journal of the History of Childhood and Youth 2:3 (2009), 361–92.

Marrus, Michael R.The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 1985.

Marten, James. ‘Introduction’. In James Marten (ed.), Children and War: A Historical Anthology. New York: New York University Press, 2002, 1–10.

Marwick, Arthur. ‘Problems and Consequences of Organizing Society for Total War’. In N. F. Dreisziger (ed.), Mobilization for Total War. Waterloo, OT: Wilfrid Laurier University Press, 1981, 3–21.

———. ‘Introduction.’ In Arthur Marwick (ed.), Total War and Social Change. New York: Macmillan, 1988, x-xxi.

Masters, Bruce. The Arabs of the Ottoman Empire, 1516–1918: A Social and Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Mataracı, Aliye F.Trade Letters as Instances of Economy, Ideology and Subjectivity. Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre, 2005.

Mazower, Mark. The Balkans. London: Weidenfeld and Nicolson, 2000.

———. Salonica City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430–1950. London: Harper Collins, 2004.

McCarthy, Justine. Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims (1821–1922). Princeton, NJ: Darwin Press, 1995.

———. ‘Muslim Refugees in Turkey: the Balkan Wars, World War I, and the Turkish War of Independence’. In Heath Lowry and Donald Quataert (eds.), Humanist and Scholar: Essays in Honor of Andreas Tietze. Istanbul: Isis Press, 1993, 87–111.

Melson, Robert. Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Meyuhas Ginio, Alisa. Between Sepharad and Jerusalem: History, Identity and Memory of the Sephardim. Leiden: Brill, 2014.

Misawa, Nabuo and Göknur Akçadağ. ‘The Beginning of Japanese Language Education in the Ottoman Empire’. Osmanlı Araştırmaları/Journal of Ottoman Studies 41 (2013), 253–78.

Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley, CA: University of California Press, 2002.

Monroe, Will S.Bulgaria and her People. Boston, MA: The Page Company, 1914.

Moore, Frederick. ‘The Changing Map in the Balkans’. National Geographic Magazine 24:1 (1913), 199–226.

Moore, Sally and Barbara Myerhoff. ‘Introduction: Secular Ritual—Forms and Meanings’. In Sally Moore and Barbara Myerhoff (eds.), Secular Ritual. Assen and Amsterdam: Royal Van Gorcum, 1977, 3–24.

Moore, Sarah E. H.Ribbon Culture: Charity, Compassion, and Public Awareness. New York: Palgrave, 2008.

(p.349) Morack, Ellinor. ‘The Ottoman Greeks and the Great War: 1912–1922’. In Helmut Bley and Anorthe Kremers (eds.), The World during the First World War. Essen: Klartext Verlag, 2014, 215–30.

Moroni, Ileana. O Ergatis, 1908–1909: Ottomanism, National Economy and Modernization in the Ottoman Empire. Istanbul: Libra Kitap, 2010.

Mosse, George. ‘Mass Politics and the Political Liturgy of Nationalism’. In Eugene Kamenka (ed.), Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. London: Edward Arnold, 1976.

———. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York: Oxford University Press, 1990.

Myers, David N. ‘“Mehabevin et ha-Tsarot”: Crusade Memories and Modern Jewish Martyrologies’. Jewish History 13:2 (1999), 49–64.

Naimark, Norman M.Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Najmabadi, Afsaneh. ‘The Erotic Vatan [Homeland] as Beloved and Mother: to Love, to Possess, and to Protect’. Comparative Studies in Society and History 39:3 (1997), 442–67.

Nezir-Akmeşe, Handan. The Birth of Modern Turkey: the Ottoman Military and the March to World War I. London: I. B. Tauris, 2005.

———. ‘The Japanese Nation in Arms: A Role Model for Militarist Nationalism in the Ottoman Army, 1905–1914’. In Renée Worringer (ed.), The Islamic Middle East and Japan. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 2007, 63–89.

Njagulov, Blagovest. ‘Early Socialism in the Balkans: Ideas and Practices in Serbia, Romania and Bulgaria’. In Roumen Daskalov and Diana Mishkova (eds.), Entangled Histories of the Balkans, vol 2: Transfers of Political Ideologies and Institutions. Leiden: Brill, 2014, 199–280.

Oakes, August and R. B. Mowat (eds.). The Great European Treaties of the Nineteenth Century. Oxford: Clarendon Press, 1918.

Ocak, Başak. Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çığıraçan. Istanbul: Müteferrika, 2003.

Offen, Karen. ‘Ernest Legouvé and the Doctrine of “Equality in Difference” for Women: A Case Study of Male Feminism in Nineteenth-Century French Thought’. Journal of Modern History 58 (1986), 452–84.

Ogle, Vanessa. ‘Whose Time Is It? The Pluralization of Time and the Global Condition, 1870s–1940s’. AHR 118 (2013), 1376–402.

Okay, Cüneyd. Eski Harfli Çocok Dergileri. Istanbul: Kitabevi, 1999.

———. Meşrutiyet Çocukları. Istanbul: Bordo, 2000.

Onur, Oral. Edirne Hilal-ı Ahmer ve Himaye-i Etfal Cemiyetleri—Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumları. Istanbul: Dinç Matbaacılık, 2004.

Örenç, Ali Fuat. ‘Edirne Muhasarası ve Mehmed Şükrü Paşa’, in 100. Yıldönümde Balkan Savaşları ve Edirne. Edirne: Edirne Valiliği Kültür Yayınları, 2013, 103–34.

(p.350) Özaydın, Zuhal. ‘Balkan Savaşı ve Muhasarada Edirne’de Sağlık Hizmetleri’. In Emin Nedret İşli and M. Sabri Koz (eds.), Edirne: Serhattaki Payitaht. Istanbul: Yapı Kredi Yayıncılık 1998, 279–87.

Özbek, Nadir. ‘The Politics of Poor Relief in the Late Ottoman Empire 1876–1914’. New Perspectives on Turkey (1999), 1–33.

———. ‘Defining the Public Sphere during the Late Ottoman Empire: War, Mass Mobilization and the Young Turk Regime (1908–18)’. MES 43:5 (2007), 795–809.

Özçelik, Tarik. ‘Fotoğraflarla I. Balkan Savaşı’. In Kenan Gültürk and S. Bilal Nur (eds.), Balkan Savaşlarının 100. Yılı. Bağcılar: Kültür Yayınları, 2012, 78–141.

Ozment, Steven. A Mighty Fortress: A New History of the German People. New York: Harper Collins, 2004.

Özoğlu, Hakan. Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries. Albany, NY: SUNY Press, 2004.

———. From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic. Santa Barbara, CA: Praeger, 2011.

Özuyar, Ali. Babiâli´de Sinema. Istanbul: İzdüşüm Yayınları, 2004.

Palabıyık, Mustafa Serdar. ‘The Ottoman Travellers’ Perceptions of the Far East in the Early Twentieth Century’. Bilig 65 (2013), 285–308.

Pamuk, Şevket. ‘The Ottoman Economy in World War I’. In S. Broadberry and M. Harrison (eds.), The Economics of World War I. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 112–36.

Paris, Michael. ‘The First Air Wars: North Africa and the Balkans, 1911–13’. Journal of Contemporary History 26 (1991), 97–109.

Parry, V. J. and M. E. Yapp. ‘War, Technology, and Society in the Ottoman Empire from the Reign of Abdülhamid II to 1913: Mahmud Şevket and the German Military Mission’. In V. J. Parry and M. E. Yapp (eds.), War, Technology and Society in the Middle East. London: Oxford University Press, 1975, 367–85.

Pavlowitch, Stevan K.A History of the Balkans 1804–1945. London: Longman, 1999.

Peri, Oded. ‘Ottoman Symbolism in British-Occupied Egypt, 1882–1909’. MES 41:1 (2005), 103–20.

Podeh, Elie. The Politics of National Celebrations in the Arab World. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Polat, Nâzım H.Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti. Ankara: Sevinç Matbaası, 1991.

Pollard, Lisa. Nurturing the Nation: The Family Politics of Modernizing, Colonizing, and Liberating Egypt, 1805–1923. Berkeley, CA: University of California Press, 2005.

Pope, Rex. War and Society in Britain, 1899–1948. London and New York: Routledge, 1991.

Pulju, Rebecca. ‘Consumers for the Nation: Women, Politics, and Consumer Organization in France, 1944–1965’. Journal of Women’s History 18:3 (2006), 68–90.

(p.351) al-Qattan, Najwa. ‘Safarbarlik: Ottoman Syria in the Great War’. In Thomas Philip and Christoph Schumann (eds.), From the Syrian Land to the States of Syria and Lebanon. Beirut: Orient-Institut, 2004, 163–74.

Quataert, Donald. ‘The Workers of Salonica, 1850–1912’. In Donald Quataert and Eric Jan Zürcher (eds.), Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic 1839–1950. London: I. B. Tauris, 1995, 59–74.

———. The Ottoman Empire, 1700–1922. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Quataert, Jean H. ‘Mobilizing Philanthropy in the Service of War: The Female Rituals of Care in the New Germany, 1871–1914’. In Manfred F. Boemeke, Roger Chickering, Stig Förster (eds.), Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871–1914. Washington, DC: German Historical Institute, and Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 217–38.

Rachamimov, Alon. POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front. Oxford: Berg, 2002.

Ristelhueber, René. A History of the Balkan Peoples. Trans. Sherman David Spector. New York: Twayne Publishers, 1971.

Rivlin, Bracha (ed.). Pinkas HaKehillot—Greece. Jerusalem: Yad Vashem, 1998 [in Hebrew].

Roberts, John Morris. Twentieth Century: The History of the World, 1901 to 2000. New York: Viking, 1999.

Rodrigue, Aron. ‘Jewish Society and Schooling in a Thracian Town: The Alliance Israélite Universelle in Demotica, 1897–1924’. Jewish Social History 45:3/4 (1983), 263–86.

Rosière, Stéphane. Le nettoyage ethnique: terreur et peuplement. Paris: Ellipses, 2006.

Saunders, Nicholas J.Trench Art: Materialities and Memories of War. Oxford: Berg, 2003.

Scates, Bruce. ‘In Gallipoli’s Shadow: Pilgrimage, Memory, Mourning and the Great War’. Australian Historical Studies 33 [119] (2002), 1–21.

Schaller, Dominik J. and Jürgen Zimmerer (eds.), Late Ottoman Genocides: The Dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish Population and Extermination Policies. London: Routledge, 2009.

Schivelbusch, Wolfgang. The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery. Trans. Jefferson Chase. New York: Picador, 2003.

Schurman, Jacob Gould. The Balkan Wars 1912–1913. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1914.

Semelin, Jacques. ‘Analysis of a Mass Crime: Ethnic Cleansing in the Former Yugoslavia, 1991–1999’. In Robert Gellately and Ben Kiernan (eds.), The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 353–70.

Şerif, Mardin. Religion, Society, and Modernity in Turkey. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006.

(p.352) Sevgi, Atakan. ‘Balkan Savaşı’nda Müslüman Uǧradı’. Atlas Tarih Dergisi 16 (2012), 88–95.

Shaw, Wendy M. K.Possessors and Possessed: Museums, Archaeology, and the Visualization of History in the Late Ottoman Empire. Berkeley, CA: University of California Press, 2003.

Shissler, Holly. Between Two Empires: Ahmet Ağaoğlu and the New Turkey. London: I. B. Tauris, 2003.

Shoham, Hizky. ‘“Buy Local” or “Buy Jewish”? Separatist Consumption in Interwar Palestine’. IJMES 45 (2013), 469–89.

Silberstein, Gerard E.Troubled Alliance: German–Austrian Relations, 1914–1917. Lexington, KY: University Press of Kentucky, 1970.

Simić, Predrag. ‘Balkans and Balkanisation: Carnegie Commission’s Reports on the Balkan Wars from 1914 to 1996’. Perceptions: Journal of International Affairs 18:2 (2013), 113–34.

Sliwinski, Sharon. ‘The Childhood of Human Rights: The Kodak on the Congo’. Journal of Visual Culture 5:3 (2006), 333–63.

Smith, Anthony D.National Identity. Reno, NV: University of Nevada Press, 1991.

Smith, Leonard V., Stéphane Audoin-Rouzeau and Annette Becker. France and the Great War 1914–1918. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Sohrabi, Nader. ‘Global Waves, Local Actors: What the Young Turks Knew about Other Revolutions and Why it Mattered’. Comparative Studies in Society and History 44:1 (2002), 45–79.

———. Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Solomonovich, Nadav. ‘The Shaping of Pan-Turkish Discourse in the Short Stories of Ömer Seyfettin between the Young Turk Revolution (1908) and the Outbreak of WWI’. Unpublished MA thesis, Hebrew University of Jerusalem, 2011 [in Hebrew].

Somel, Selçuk Akşin. The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839–1908: Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden: Brill, 2001.

Stanoeva, Elitza. ‘Interpretations of the Ottoman Urban Legacy in the National Capital Building of Sofia (1878–1940)’. In Eyal Ginio and Karl Kaser (eds.), Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean: The Balkans and the Middle East Compared. Jerusalem: European Forum at the Hebrew University, 2013, 209–30.

Strauss, Johann. ‘“Kütüp ve Resail-i Mevkute”: Printing and Publishing in a Multi-Ethnic Society’. In Elizabeth Özdalaga (ed.), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. London: RoutledgeCurzon, 2005, 225–53.

———. ‘Kurûn-ı Vustâ: La découverte du « Moyen Âge » par les Ottomans’. In François Georgeon and Frédéric Hitzel (eds.), Les Ottomans et le temps. Leiden: Brill, 2012, 205–40.

(p.353) de Syon, Guillaume. ‘The Child in the Flying Machine: Childhood and Aviation in the First World War’. In James Marten (ed.), Children and War. New York: New York University Press, 2002, 116–34.

T. C. Genelkurmay Başkanlığı. Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1993.

Tamari, Salim. ‘The Short Life of Private Ihsan’. Jerusalem Quarterly 30 (2007), 26–58.

Tanilli, Server. ‘Le Tournant de 1913 dans l’histoire de l’Union et Progrès’. In Edhem Eldem (ed.), La vie politique, économique et socio-culturelle de l’Empire ottoman à l’époque jeune-turque. Istanbul: Isis, 1991, 347–54.

Tauber, Eliezer. The Emergence of the Arab Movements. London: Frank Cass, 1993.

Thaden, Edward C.Russia and the Balkan Alliance of 1912. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1965.

Todorova, Maria. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997.

———. ‘War and Memory: Trotsky’s War Correspondence from the Balkan Wars’. Perceptions: Journal of International Affairs 18 (2013), 5–27.

Toprak, Binnaz. ‘Economic Development versus Cultural Transformation: Projects of Modernity in Japan and Turkey’. New Perspectives on Turkey 35 (2006), 85–127.

Toprak, Zafer. ‘İttihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik Örgütleri’. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi 7 (1979), 96–113.

———. Türkiye’de ‘Millî İktisat’ 1908–1918. Ankara: Yurt Yayınları, 1982.

———. Milli İktisat—Milli Burjuazi. Istanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1995.

———. ‘Osmanlı Donanması, Averof Zırhlısı ve Ulusal Kimlik’. Toplumsal Tarih 113 (2003), 10–19.

Treadway, John D.The Falcon and the Eagle: Montenegro and Austro-Hungary, 1908–1914. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 1998.

Trivedi, Lisa N. ‘Visually Mapping “the Nation”: Swadeshi Politics in Nationalist India’. Journal of Asian Studies 62:1 (2003), 11–41.

Truesdell, Matthew. Spectacular Politics: Louis-Napoleon Bonaparte and the Fête Impériale, 1849–1870. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Turfan, M. Naim. The Rise of the Young Turks: Politics, the Military and Ottoman Collapse. London: I. B. Tauris, 2000.

Türesay, Özgür. ‘Antisionisme et antisémitisme dans la presse ottoman d’Istanbul à l’époque Jeune Turque (1909–1912): L’exemple d’Ebbüzziya Tefvik’. Turcica 41 (2009), 147–78.

Türkmen, Zekeriye. ‘Balkan Savaşlarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Osmanlı Ordusuna yönelik Sağlık Hizmetleri’. Beletten 68 (2004), 483–518.

Üngör, Uğur Ümit. The Making of Modern Turkey; Nation and State in Eastern Anatolia, 1913–50. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Upadhyaya, Prakash. ‘The Politics of Indian Secularism’. Modern Asian Studies 26 (1992), 815–53.

Uzer, Umut. ‘The Geneology of Turkish Nationalism: From Civic and Ethnic to (p.354) Conservative Nationalism in Turkey’. In Ayşe Kadıoğlu and E. Fuat Keyman (eds.), Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2011, 103–32.

Vályi, Felix. The Turks’ Last Stand: The Historical Tragedy on the Bosphorus. London: University of London Press, 1913.

Vambery, Arminius. ‘Sultan Abdul Hamid and the Turkish Débacle’. Asiatic Quarterly Review new series, 2 (1913), 1–5.

Vazov, Ivan. Under the Yoke—a Novel about the Life of the Bulgarian on the Eve of the Liberation. Trans. Marguerite Alexieva and Theodora Atanassova. Sofia: Foreign Languages Press, 1960.

Velichkov, Kamen. ‘Arab Perceptions of the Balkans at the Beginning of the Twentieth Century’. The Arabist 24–25 (2002), 233–40.

Vickers, Miranda. The Albanians: a Modern History. London: I. B. Tauris, 1995.

Wasti, Syed Tanvır. ‘The 1912–13 Balkan Wars and the Siege of Edirne’. MES 40:4 (2004), 59–78.

Watenpaugh, Keith D.Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism, Colonialism, and the Arab Middle Class. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.

———. ‘The League of Nations’ Rescue of Armenian Genocide Survivors and the Making of Modern Humanitarianism, 1920–1927’. AHR 115:5 (2010), 1315–39.

Weitz, Eric D. ‘From Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions’. AHR 113:5 (2008), 1313–43.

White, Jenny. Muslim Nationalism and the New Turks. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013.

Williams, John. The Other Battleground, the Home Fronts: Britain, France and Germany, 1914–1918. Chicago, IL: Henry Regnery, 1972.

Winnifrith, T. J.Badlands–Borderlands: A History of Southern Albania/Northern Epirus. London: Duckworth, 2002.

Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Winter, Jay and Antoine Prost. The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Winter, Jay and Emmanuel Sivan. ‘Setting the Framework’. In Jay Winter and Emmanuel Sivan (eds.), War and Remembrance in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 6–39.

Wishnitzer, Avner. ‘Teaching Time: Schools, Schedules, and the Ottoman Pursuit of Progress’. New Perspectives on Turkey 43 (2010), 5–32.

Wolff, Larry. ‘The Western Representation of Eastern Europe on the Eve of World War I: Mediated Encounters and Intellectual Expertise in Dalmatia, Albania, and Macedonia’. Journal of Modern History 86:2 (2014), 381–407.

(p.355) Worringer, Renée. ‘“Sick Man of Europe” or “Japan of the Near East”? Constructing Ottoman Modernity in the Hamidian and Young Turk Eras’, IJMES 36:2 (2004), 207–230.

Yamak [Ateş], Sanem. ‘Meşrutiyet Bayramı: “10 Temmuz Îd-i Millisi”’, İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 28 (2008), 323–42.

———. Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri. Istanbul: İletişim, 2012.

Yanıkdağ, Yücel. ‘Ottoman Prisoners of War in Russia, 1914–22’. Journal of Contemporary History 34:1 (1999), 97–109.

Yasamee, Feroz. ‘Armies Defeated Before They Took the Field? The Ottoman Mobilization of October 1912’. In M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (eds.), War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City, UT: The University of Utah Press, 2013, 251–71.

Yavuz, M. Hakan. ‘Warfare and Nationalism: The Balkan Wars as a Catalyst for Homogenization’. In M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (eds.), War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2013, 31–84.

Yavuz, Yıldırım. Mimar Kemalettin Bey ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1981.

Yerolympos, Alexandra. ‘A Contribution to the Topography of 19th Century Adrianople’. Balkan Studies 34:1 (1993), 49–72.

Yosmaoğlu, İpek K. ‘Chasing the Printed Word: Press Censorship in the Ottoman Empire, 1876–1913’. Turkish Studies Association Journal 27:1–2 (2003), 15–49.

———. Blood Ties: Religion, Violence, and the Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia, 1878–1908. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014.

Zachs, Fruma. ‘Muhammad Jamīl Bayhum and the Woman Question: Between Social and Political Rights’. Die Welt des Islams 53:1 (2013), 50–76.

———. ‘Towards a Children’s History in Ottoman Syria in the 19th Century: Debates on Parenthood and Education’. In Eyal Ginio and Elie Podeh (eds.), The Ottoman Middle East: Studies in Honor of Amnon Cohen. Leiden: Brill, 2014, 113–28.

Zachs, Fruma and Sharon Halevi. ‘From Difā‘ Al-Nisā’ to Mas’lat al-Nisā’ in Greater Syria: Readers and Writers Debate Women and their Rights, 1858–1900’. IJMES 41 (2009), 615–33.

Zerubavel, Eviatar. ‘Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory’. In Jeffrey K. Olick (ed.), States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection. Durham, NC: Duke University Press, 2003, 315–37.

Zürcher, Erik Jan. Turkey: A Modern History. London: I. B. Tauris, 1997.

———. ‘The Ottoman Conscription System’. International Review of Social History 43 (1998), 437–49.

———. ‘The Ottoman Conscription System in Theory and Practice, 1844–1918’. In (p.356) Erik Jan Zürcher (ed.), Arming the State—Military Conscription in the Middle East and Central Asia, 1775–1925. London and New York: I. B. Tauris 1999, 79–94.

———. ‘The Vocabulary of Muslim Nationalism.’ International Journal of the Sociology of Language 137 (1999), 81–92.

———. The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey. London: I. B. Tauris, 2010.

———. ‘Macedonians in Anatolia: The Importance of Macedonian Roots of the Unionists and their Policies in Anatolia after 1914’. MES 50:6 (2014), 960–75.

V. Internet sites

http://vdb.gib.gov.tr/edirnevdb/kultur/selimiye.html#sec121, accessed 17 December 2013.

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2515737727/, accessed 26 March 2014.

http://www.adalarturizm.com/cms/tr/neler-gorulur/heybeliada-halki/491-heybeli-ada-orman-ici-tur-yolu-manastirlar-ve-cam-limani, accessed 29 December 2014.

İşli, Nedret. ‘Bab-ı Ali’de Yayınevleri’, http://www.obarsiv.com/nedret_isli.html, accessed 21 February 2014.